Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Acta Oeconomica Pragensia 2011/1

Srovnání metod pro redukci dimenzionality aplikovaných na ordinální proměnné


[plný text (PDF)]

Lukáš Sobíšek, Hana Řezanková

-

JEL klasifikace: C38

Reference:
BARTHOLOMEW, D. J.; STEELE, F. et al. 2002. The Analysis and Interpretation of Multivariate Data for

Social Scientists. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2002. ISBN 1-58488-295–6.

CLIFF, N. 1996. Orthogonal rotation to congruence. Psychometrika. 1996, vol. 31, s. 33–42.

DE LEEUW, J.; YOUNG, F. W.; TAKANE, Y. 1976. Additive structure in qualitative data: An alternating

least squares method with optimal scaling features. Psychometrika. 1976, vol. 41, s. 471–503.

HÄRDLE, W.; SIMAR, L. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis (Second edition). Berlin; Heidelberg;

New York : Springer, 2007. ISBN 978-3-540-72243-4.

HEBÁK, P.; HUSTOPECKÝ, J. et al. 2007. Vícerozměrné statistické metody [3]. 2. vyd. Praha : Informatorium,

2007. ISBN 978-80-7333-001-9.

IBM SPSS Statistics, Help, Algorithms [online]. On-line manuál. [cit. 2011-01-16]. www.127.0.0.1:4004/

help/index.jsp?topic=/com.ibm.spss.statistics.help/alg_introduction.htm.

KAISER, H. F. 1985. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika. 1985,

vol. 23, s. 187–200.

MARDIA, K. V.; KENT, J. T.; BIBBY, J. M. 1979. Multivariate Analysis. Duluth, London : Academic Press,

1979. ISBN 0-12-471252-5.

MOULISOVÁ M. 2009. Výzkum percepce policisty. Kriminalistika. 2009, roč. 42, č. 1, s. 56–71.

PUNERA, K.; GHOSH, J. 2007. Soft cluster ensembles. In OLIVEIRA, J. V.; PEDRYCZ, W. (eds.). Advances

in Fuzzy Clustering and Its Applications. Chichester : John Wiley & Sons, 2007, s. 69–91. ISBN

978-0-470-02760-8.

ŘEZANKOVÁ, H.; HÚSEK, D.; SNÁŠEL, V. 2009. Shluková analýza dat. 2. vyd. Praha : Professional

Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-26-9.

ŘEZANKOVÁ, H.; HÚSEK, D.; RYŠÁNKOVÁ, M. 2010. Grouping ordinal variables by using fuzzy cluster

analysis. In SMTDA 2010 – Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis. Chania : Swets,

2010, s. 83.

TORGERSON, W. S. 1958. Theory and Methods of Scaling. New York : John Wiley & Sons, 1958.

VALJENT, Z. 2010. Aktivní životní styl vysokoškoláků (studentů FEL ČVUT v Praze). Praha : FEL ČVUT,

2010. ISBN 978-80-01-04669-2.

VERMUNT, J. K.; MAGIDSON, J. 2002. Latent class cluster analysis. In HAGENAARS, J. A.;

McCUTCHEON, A. L. (eds.). Applied Latent Class Analysis. Cambridge : Cambridge University

Press, 2002, s. 89–106. ISBN 0-521-59451-0.

VERMUNT, J. K.; MAGIDSON, J. 2005. Technical Guide for Latent GOLD 4.0: Basic and Advanced

[online]. Statistical Innovations Inc., Belmont Massachusetts, 2005. [cit. 2011-01-16]. www.statisticalinnovations.com/products/LGtechnical.pdf.

Aktuální číslo

3/2015

Nezařazeno

Josef Ditrich; VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky (email: pepa.ditrich@seznam.cz).
Data representativeness problem in credit scoring

Kateřina Gawthorpe; University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration (e-mail: xz
Elasticity of taxable income. A case study for the Czech Republic

Kristýna Kloboučníková; VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů , Radka Druláková; VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (radka.drulakova@vse.cz).
Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky-případová studie Srbsko

Lenka Slavíková; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická (email: slav
Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu

Jarmila Rybová; JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta (email: jrybova@ef.jcu.cz).
Shluková analýza v problematice daní

Pavel Sirůček; VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská (email: sirucek@vse.cz).
Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot