Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis

Český finanční a účetní časopis se zaměřuje na publikování odborných článků s finanční a účetní tématikou. Cílem redakční rady je uveřejňovat výsledky výzkumu a vývoje z oblasti auditingu, bankovnictví, daní a veřejných financí, financí podniku, finančního účetnictví, manažerského účetnictví, měnové teorie a politiky, oceňování podniku a pojišťovnictví. Finanční teorie prošla v minulých letech ohromným vývojem a zpětně ovlivnila finanční praxi. Účetní teorie se dnes zaměřuje na mezinárodní harmonizaci účetnictví a hledá cesty, jak reagovat na nové podněty, kterými se v poslední době stala především série bankrotů velkých nadnárodních společností. Mnohé tradiční postuláty obou teorií byly zdiskreditovány a je proto třeba najít jiná teoretická řešení starších problémů. Mimoto se objevují i nové problémy, o kterých dosavadní teorie ještě neuvažovala. Redakční rada proto věří, že Český finanční a účetní časopis může přinést k rozvoji účetní i finanční teorie nové poznatky a nová řešení. Abychom zajistili vydávání pouze kvalitních článků, podléhají všechny zaslané články redakci náročnému oponentnímu řízení.
Více »

ISSN: 1802-2200

Aktuální číslo

4/2013

Předmluva

Petr Musílek
Nobelova cena za ekonomii pro otce hypotézy o efektivních trzích

Články

Jaroslava Durčáková, Ondřej Šíma
BRICS: Kurzová politika Brazílie v kontextu vnitřní a vnější rovnováhy

Jana Marková
Postavení SDR v mezinárodním měnovém systému

Naďa Blahová
Nad návrhem daně z finančních transakcí

Jiří Kostohryz
Porovnání vlivu daní a dalších faktorů na chování podniků ve starých a nových členských státech Evropské unie

Jiří Jakoubek
Princip tržního odstupu v ocenění nehmotného majetku

Petr Čermák
Analýza modelu hodnoty životního cyklu zákazníků: přehled literatury

Jan Molín
Znovu k otázce mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, tentokrát v kontextu změn v jejím rozsahu

Barbora Janasová
Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB

Jana Gebauerová
Srovnání kontroly kvality práce auditorů v České a Slovenské republice

Petr Dvořák
Reforma OTC derivátového trhu

Jiří Sedláček
Využití R v oblasti financí

Jiřina Bokšová, Monika Randáková
Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?

Artur Rutkouski
Ziskovost zákazníka a platební podmínky obchodního vztahu

Libuše Šoljaková
Vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu

Petr Vacek
Ukazatel ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví

Miroslav Brabec
Vnitropodniková banka v roce 2013

Miroslav Brabec
Informační základna pro běžné rozhodovací úlohy v řízení podnikatelských subjektů

Ondřej Matyáš
Proces stanovení ceny a role manažerského účetnictví v něm pro služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi

Ondřej Matyáš
Využití rozpočtů pro řízení nestátních neziskových organizací