Co se děje na VŠE?

18. 4. 2014 - Děkanské dny

23. 4. 2014 - Rektorský sportovní den

Více na akce.vse.cz »

Termíny

30. 4. 2014 - Uzávěrka přihlášek na cizojazyčné obory

Více na /terminy »

Hledat
Pokročilé hledání

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze (opatření rektorky 9/2005) (9/)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 03/2008 ze dne 15. 4. 2014.)

Anotace:
Tímto opatřením rektorky se stanoví zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Opatření rektorky č. 9 / 2005

Rozdělovník: všechna hospodářská střediska

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tato vnitřní norma upravuje užívání loga VŠE v Praze Vysokou školou ekonomickou v Praze (dále jen VŠE), součástmi VŠE a mimoškolními subjekty. Dále upravuje ochranu loga VŠE v souladu s ustanovením článku 3 odst. 4) Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čl. 2 - Popis loga VŠE

1. Logo VŠE je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka VŠE. Jeho užívání je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách,ve znění pozdějších předpisů.

2. Logo VŠE je tvořeno spojením tří písmen: V, Š a E.V a Š jsou ve slabém lightovém řezu písma Gill Sans light a jsou propojeny do sebe. Tvoří subtilní a elegantní spojení symbolizující vysokou školu, humanistický, kulturní a estetický základ. Písmeno E je v tučném řezu písma Gill Sans bold. Písmeno E je symbolem ekonomie, její důležitosti, významu a síly. Spojením písmen dohromady vzniká kontrast subtilní a robustní části, který je zároveň harmonií a vyvážeností obou částí v jeden celek.

3. Logo je zkonstruováno tak, aby bylo zaručeno jeho co nejsnadnější použití v jednotném grafickém a komunikačním stylu vysoké školy a zároveň v identifikovatelnosti jednotlivých fakult v rámci struktury VŠE, při zachování všech technologických možností typografických a estetických pravidel. Název, logo VŠE, jeho barevnost, písma, minimální velikost loga a ochranný prostor loga, design merkantilních tiskovin a design celého systému vnitřní a vnější komunikace tvoří jednotný grafický styl instituce (Corporate Image).

4. Barevné provedení loga VŠE má tři varianty. Barevnost loga je jedním ze základních prvků jednotného grafického stylu. Barevnost je bezpodmínečně nutné dodržovat.

a) Logo v barevném provedení - modré - se používá jako základní pro veškeré použití mimo povolené výjimky černobílého provedení. (Pantone E 232-1/CMYK C - 100 %)
b) Logo v černobílém provedení je určeno pro merkantilní tiskoviny interní potřeby a tam, kde barevné provedení není možné (tisk na černobílých počítačových tiskárnách, faxový papír, razítka, tiskoviny rozmnožované na kopírkách, č.b. inzerce a periodika) (Pantone Proc. Black C/CMYK K - 100 %)
c) Logo v šedobílém provedení se uplatní pro tiskoviny decentního charakteru (úřední listiny, hlavičkové papíry, obálky, apod.) (Pantone E 67-9/CMYK C - 5 %, M - 5 %, Y - 5 %, K - 0 %)

Základní plocha, na kterou je logo aplikováno, je doporučena barva bílá.

5. Používání loga VŠE se řídí pravidly obsaženými v manuálu, který je k dispozici v tištěné a elektronické podobě v Nakladatelství Oeconomica. Logo VŠE se smí používat pouze z originálního vzoru, který je přiložený na disketách jako součást tohoto manuálu.

Čl. 3 Užívání loga VŠE a jejími součástmi

1. Logo může užívat VŠE, fakulty nebo součásti VŠE k označování písemností souvisejících s jejich činnostmi, kterými jsou:

  • diplomy, vysvědčení, osvědčení a jiné doklady o studiu
  • úřední korespondence ("hlavičkový" papír)
  • časopisy, vědecké publikace, učebnice, skripta, informační tiskoviny
  • k označování pamětních písemností a předmětů používaných k reprezentačním a propagačním účelům VŠE nebo příslušné součásti VŠE

2. Po předchozím schválení vedením VŠE může být logo použito:

  • k označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti VŠE nebo jejích součástí a písemností s touto činností související.

3. Logo VŠE nelze volně kombinovat s dalšími grafickými či textovými prvky.

4. Logo VŠE může být použito za splnění podmínek uvedených v tomto opatření pouze v souladu s manuálem, který je k dispozici v Nakladatelství Oeconomica

Čl. 4 Užívání loga VŠE jinými osobami

1. Užívání loga VŠE jinými osobami je možné pro akce, na kterých VŠE případně některá z jejich fakult participuje. Užívání loga VŠE je možné poskytnout úplatně nebo bezplatně.

2. Užívání loga VŠE jinými osobami se uskutečňuje vždy na základě smluv, které za VŠE podepisuje rektor. V těchto smlouvách musí být uvedeny věcné důvody pro užití loga a v případně bezúplatného poskytnutí loga i důvody ekonomické. Tyto smlouvy, které připravuje právní referát, jsou licenčními smlouvami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb. v jeho platném znění. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmí být v rozporu s posláním VŠE nebo poškozovat její dobré jméno. Součástí těchto smluv je vždy obligatorně ustanovení o právu VŠE kontrolovat užívání loga a o možnosti odstoupení od smlouvy v případě, že druhá strana toto dobré jméno při výkonu svých oprávnění poškozuje.

Čl. 5 Ochrana loga VŠE před zneužitím

1. Vedoucí pracovníci VŠE jsou povinni na svých pracovištích vytvářet podmínky k ochraně loga VŠE při jeho užívání dle shora uvedených zásad. Za tímto účelem:

  • dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na VŠE
  • sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené logem VŠE jsou výsledkem činnosti VŠE nebo její fakulty či její součásti a zjištěné případy neoprávněně užitého loga VŠE zaměstnance VŠE pro jeho soukromou činnost nebo cizím subjektem jsou povinni hlásit na právní referát VŠE
  • dbají na užívání loga výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané VŠE nebo její součástí a činí opatření při použití loga VŠE pro akce na jejichž organizaci se VŠE nebo její součást nepodílí.

Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že součástí loga fakult je i logo VŠE, jsou fakulty povinny při užívání svého loga postupovat v souladu s touto směrnicí. Vedoucím pracovníkům ukládám, aby v souladu s tímto Opatřením prověřili stav používání loga a zajistili nápravu ( tiskoviny, formuláře,www atp.)

V Praze dne ....

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
rektorka

Za správnost: právní referát, Nakladatelství Oeconomica

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 03/2008 ze dne 15. 4. 2014.)

Přílohy k tomuto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.