Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2009/4

Co dělat? Vliv nacistického a sovětského modelu řízení na poválečnou obnovu budoucího "komunistického" Československa

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.279

[plný text (PDF)]

Antonie Doležalová

-

JEL klasifikace: B14, B2, N14, N44, O21

Reference:
BELDA, J.; BOUČEK, M.; DEYL, Z.; KLIMEŠ, M. 1968. Na rozhraní dvou epoch. Praha : 1968.

BENEŠ, Z.; KURAL, V. (eds.). 2002. Rozumět dějinám. Praha : 2002.

ČERNÝ, V. 1940. Tvorba ceny v našem řízeném hospodářství. Obzor národohospodářský. 1940,

roč. XLV, s. 374–384.

Československá revoluce v letech 1944–1948. Sborník příspěvků z konference historiků k 20. výročí osvobození

ČSSR. Praha : 1966.

ČIHÁK, M. 1997. Josef Goldmann: Legenda české poválečné makroekonomie. Politická ekonomie.

1997, č.1, s. 3–24.

Dějiny politické ekonomie socialismu. Praha : 1976.

DOLEŽALOVÁ, A. 2007. Rašín, Engliš a ti druzí. Praha : 2007.

DOLEŽALOVÁ, A.; KUBŮ, E. 2004. Czech Economic Thought Under Pressure of 2nd World War Reality.

Referát na konferenci ESF, Varšava, září 2004, rkp.

EUCKEN, W. 2004. Zásady hospodářského řádu. Praha : 2004.

FREJKA, L. 1951. Jak se KSČ naučila bolševickým methodám masové politické práce. Praha : 1951.

FREJKA, L. 1950. Historie bojů o znárodnění československého průmyslu. Praha : 1950.

FREJKA, L. 1951. O ekonomii kapitalismu a socialismu. Praha : 1951.

FREJKOVÁ, H. 2007. Divný kořeny. Praha : Torst, 2007.

FROMMER, B. 2005. National cleansing. Retribution against nazi collaborators in postwar Czechoslovakia.

Cambridge : 2005.

GALANDAUER, J. 1998. Ideový zápas o ekonomicko-sociální strukturu československého státu v letech

1917–1918. Český časopis historický. 1998, č. 27, s. 681–703.

GOTTWALD, K. 1947. Deset let. Praha : 1947.

HORNA, M. 1939. Hospodářské poznámky k teorii životního prostoru. Obzor národohospodářský.

1939, roč. XLIV, s. 437–440.

HRUBÝ, P. 1951. Politická ekonomie – předsocialistické formace. Praha : 1951.

CHYTIL, Z.; SOJKA, M. 2003. České ekonomické myšlení v letech 1948-1969. Politická ekonomie.

2003, č. 4, s. 565–591.

JANČÍK, D.; KUBŮ, E. 2005. Arizace a arizátoři. Praha : 2005.

KAPLAN, K. 1968. Znárodnění a socialismus. Praha : 1968.

KAPLAN, K. 1991. Československo v letech 1945–1948. Část 1. Praha : 1991.

MARX, K. 1986. Kapitál. Praha : 1986.

MISES, L. von 2002. Byrokracie. Praha : 2002.

Národní archiv Praha, Archiv Ústředního výboru KSČ.

Obzor národohospodářský. 1939, 1940, 1941.

PAŽOUT, J. 2004. Úřady práce v Protektorátu. In Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení

českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2004,

s. 51-62.

PISTORIUS, T. 1936. Švédská cesta z krize. Praha : 1936.

RYPOTA, J. 1980. Politická ekonomie socialismu. Praha : 1980.

PRŮCHA, V. 1998. Válečné řízené hospodářství v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945.

Acta Oeconomia Pragensia. 1998, č. 5.

ROZSYPAL, K. 1998. Vývoj plánovitého řízení v netržních podmínkách. Acta Oeconomia Pragensia.

1998, č. 5.

SPOERER, M. 2005. Nucené práce pod hákovým křížem. Praha : 2005.

ŠULC, Z. 2004. Stát a ekonomika. Praha : 2004.

TEICHOVÁ, A. 1998. Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939–1945. Praha :

1998.

URBAN, B. 1991. Zrod a konec velké diskuse. Praha : 1991.

VENCOVSKÝ, F. 1998. České ekonomické myšlení. Brno : 1998.

WAGENER, H.-J. (ed.). 1998. Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe. London;

New York : 1998.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Current issue

4/2018

Unsorted

Tereza Voráčková, Alexandr Potůček, Filip Sýkora, Jaroslav Schönfeld
Pre-packed insolvencies

Milen Velev
Unemployment and economic growth: Is there a relationship in the European Uninon?

Dagmar Brožová
The minimum wage in the neoclassical and the behavioural labour market theory

Václav Žalud, Jan Králíček
Value added tax in reorganisation

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková
Radovan Richta – The predecessor of the Club of Rome and the 4.0 vision