Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2009/4

Co dělat? Vliv nacistického a sovětského modelu řízení na poválečnou obnovu budoucího "komunistického" Československa

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.279

[plný text (PDF)]

Antonie Doležalová

-

JEL klasifikace: B14, B2, N14, N44, O21

Reference:
BELDA, J.; BOUČEK, M.; DEYL, Z.; KLIMEŠ, M. 1968. Na rozhraní dvou epoch. Praha : 1968.

BENEŠ, Z.; KURAL, V. (eds.). 2002. Rozumět dějinám. Praha : 2002.

ČERNÝ, V. 1940. Tvorba ceny v našem řízeném hospodářství. Obzor národohospodářský. 1940,

roč. XLV, s. 374–384.

Československá revoluce v letech 1944–1948. Sborník příspěvků z konference historiků k 20. výročí osvobození

ČSSR. Praha : 1966.

ČIHÁK, M. 1997. Josef Goldmann: Legenda české poválečné makroekonomie. Politická ekonomie.

1997, č.1, s. 3–24.

Dějiny politické ekonomie socialismu. Praha : 1976.

DOLEŽALOVÁ, A. 2007. Rašín, Engliš a ti druzí. Praha : 2007.

DOLEŽALOVÁ, A.; KUBŮ, E. 2004. Czech Economic Thought Under Pressure of 2nd World War Reality.

Referát na konferenci ESF, Varšava, září 2004, rkp.

EUCKEN, W. 2004. Zásady hospodářského řádu. Praha : 2004.

FREJKA, L. 1951. Jak se KSČ naučila bolševickým methodám masové politické práce. Praha : 1951.

FREJKA, L. 1950. Historie bojů o znárodnění československého průmyslu. Praha : 1950.

FREJKA, L. 1951. O ekonomii kapitalismu a socialismu. Praha : 1951.

FREJKOVÁ, H. 2007. Divný kořeny. Praha : Torst, 2007.

FROMMER, B. 2005. National cleansing. Retribution against nazi collaborators in postwar Czechoslovakia.

Cambridge : 2005.

GALANDAUER, J. 1998. Ideový zápas o ekonomicko-sociální strukturu československého státu v letech

1917–1918. Český časopis historický. 1998, č. 27, s. 681–703.

GOTTWALD, K. 1947. Deset let. Praha : 1947.

HORNA, M. 1939. Hospodářské poznámky k teorii životního prostoru. Obzor národohospodářský.

1939, roč. XLIV, s. 437–440.

HRUBÝ, P. 1951. Politická ekonomie – předsocialistické formace. Praha : 1951.

CHYTIL, Z.; SOJKA, M. 2003. České ekonomické myšlení v letech 1948-1969. Politická ekonomie.

2003, č. 4, s. 565–591.

JANČÍK, D.; KUBŮ, E. 2005. Arizace a arizátoři. Praha : 2005.

KAPLAN, K. 1968. Znárodnění a socialismus. Praha : 1968.

KAPLAN, K. 1991. Československo v letech 1945–1948. Část 1. Praha : 1991.

MARX, K. 1986. Kapitál. Praha : 1986.

MISES, L. von 2002. Byrokracie. Praha : 2002.

Národní archiv Praha, Archiv Ústředního výboru KSČ.

Obzor národohospodářský. 1939, 1940, 1941.

PAŽOUT, J. 2004. Úřady práce v Protektorátu. In Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení

českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2004,

s. 51-62.

PISTORIUS, T. 1936. Švédská cesta z krize. Praha : 1936.

RYPOTA, J. 1980. Politická ekonomie socialismu. Praha : 1980.

PRŮCHA, V. 1998. Válečné řízené hospodářství v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945.

Acta Oeconomia Pragensia. 1998, č. 5.

ROZSYPAL, K. 1998. Vývoj plánovitého řízení v netržních podmínkách. Acta Oeconomia Pragensia.

1998, č. 5.

SPOERER, M. 2005. Nucené práce pod hákovým křížem. Praha : 2005.

ŠULC, Z. 2004. Stát a ekonomika. Praha : 2004.

TEICHOVÁ, A. 1998. Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939–1945. Praha :

1998.

URBAN, B. 1991. Zrod a konec velké diskuse. Praha : 1991.

VENCOVSKÝ, F. 1998. České ekonomické myšlení. Brno : 1998.

WAGENER, H.-J. (ed.). 1998. Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe. London;

New York : 1998.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.