Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2017/3

Národohospodářská analýza zemědělských a církevních restitucí v ČR

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.581

[plný text (PDF)]

Karel Zeman

-

JEL klasifikace: H810, H820, P210, P260, Q150

Reference:
von ALEMANN, U., 1987. Organisierte Interessen in der Bundesrepublik. VS Verlag für

Sozialwissenschaften. ISBN 978-381-0006-172.

PAVLÍČEK, V., 2012. Církevní restituce nebo další destrukce suverenity státu. Právo, 18. 4.

TULLOCK, G., 1967. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft. Western Economic

Journal, 5(3), 618–630, https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x

ZEMAN, K., 2015. Analýza restitučních procesů v České republice. Praha: Karolinum.

ISBN 978-80-246-2954-4.

ZEMAN, K., 2013. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918

do současné doby. Praha: Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-1915-9.

DZ, 2012. Důvodová zpráva k zákonu č. 428/2012 Sb., ze dne 8. listopadu 2012, o majetkovém

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

PF ČR. Výroční zprávy Pozemkového fondu ČR 1991–2010.

SPÚ ČR, 2014. Státní pozemkový úřad ČR: Souhrnná informace o výzvách všech povinných osob –

zemědělské nemovitosti.

ÚPÚ. Výroční zprávy Ústředního pozemkového úřadu 1991–2010.

ZÁKON č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

In Sbírka zákonů 1991.

ZÁKON č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

In Sbírka zákonů 2012.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.