Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues

Acta Oeconomica Pragensia 2017/3

Vymáhání daňových nedoplatků exekucí a insolvenčním řízením

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.582

[plný text (PDF)]

Tomáš Kouba

-

JEL klasifikace: H26, K34, K42, O17

Reference:
BLANK, J. D. a LEVIN, D. Z., 2010. When is Tax Enforcement Publicized? Virginia Tax

Review [online]. [cit. 27. 10. 2016]. Dostupné z: http://search.proquest.com/

docview/757233759?accountid=17203

BREBURDA, J., 2013. Exekuce srážkami ze mzdy 2013. Olomouc: Anag. ISBN 978-80-7263-758-4.

BRYCHTA, I., 2015. Daň z příjmů 2015. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 8074787389.

CZIGLE, M., 2004. Vymáhání daňových nedoplatků daňovou exekucí [online]. [cit. 15. 9. 2016].

Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2720v3538-vymahanidanovych-

nedoplatku-danovou-exekuci/

DEBACKER, J., HEIM, B. T. a TRAN, A., 2015. Importing Corruption Culture from Overseas:

Evidence from Corporate Tax Evasion in the United States. Journal of Financial Economics,

117 (1), 122 –138, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.11.009

DVOŘÁKOVÁ, V., 2016. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. Praha: Wolters

Kluwer. ISBN 978-80-7552-035-7.

GROSSOVÁ, M. E., 2007. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi (5. vyd.). Praha: Linde.

ISBN 78-80-7201-621-1.

GROSSOVÁ M. E. a MATYÁŠOVÁ, L., 2011. Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou

a judikaturou ve znění zák. č. 30/2011 Sb. Praha: Leges. ISBN 978-80-87212-70-7.

HÁSOVÁ, J. a MORAVEC, T., 2013. Insolvenční řízení. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-459-9.

HERALD, P., 2012. Cortalim Villagers Demand Recovery of Tax Arrears [online]. [cit. 28. 10. 2016].

Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1025002197?accountid=17203

HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. 2015. Meritum Daňový řád (3. vyd.). Praha: Wolters Kluwer.

ISBN 978-80-7478-695-2.

GFŘ (Generální finanční ředitelství), 2013. Informace o činnosti Finanční správy České republiky

za rok 2013 [online]. [cit. 14. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/

prilohy/fs-vysledky-cinnosti/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2013.pdf

KALOUS, S. a KOHOUTKOVÁ, A., 1996. Správa daní, aneb Daňový subjekt versus správce daně.

Praha: Pragoeduca. ISBN 80-85856-39-5.

KINDL, M., 2006. Problémy s pojmem „správce daně“. Správní právo, 39(4), 205–211.

ISSN 0139-6005.

KOBÍK, J., 2005. Správa daní a poplatků s komentářem (4.vyd.). ISBN 80-7263-269-8.

KOUBA, T., 2016. Zločin a racionalita v oblasti daňových úniků a daňových nedoplatků. Český

finanční a účetní časopis, 11(1), 83–97. ISSN 1802-2200.

KUBÁTOVÁ, K., 2005. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI. ISBN 80-7357-092-0.

LICHNOVSKÝ, O., 2016. Daňový řád: komentář (3. vyd.). Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-604-3.

MARKOVÁ, H., 2016. Daňové zákony 2016: úplná znění platná k 1.1.2016 (25. vyd.). Praha: Grada.

ISBN 978-80-271-0022-4.

MARŠÍKOVÁ, J., 2011. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000

a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb. Praha: Leges.

ISBN 978-808-7212-752.

MRKÝVKA, P., 2004. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita.

ISBN 80-210-3579-X.

NOVOTNÝ, V., 2006. Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek. Praha: ASPI.

ISBN 80-735-7222-2.

POMERANZ, D., 2015. No Taxation without Information: Deterrence and Self-Enforcement in the

Value Added Tax. The American Economic Review, 105(8), 2539-2569,

https://doi.org/10.1257/aer.20130393

PRUDKÝ, P. a LOŠŤÁK, M., 2011. Vzory korespondence podle daňového řádu. Olomouc: ANAG.

ISBN 978-80-7263-680-8.

RADKOVÁ, M., 2007. Analýza rizik: Efektivnější vymáhání daní nepotřebujeme? Daňový expert,

4. ISSN 1801-2779.

RADVAN, M., 2010. Czech Tax Law [multimediální učební text]. Brno: Masarykova univerzita.

ISBN 978-80-210-4441-8.

RICHTER, T., 2008. Insolvenční právo. Praha: ASPI. ISBN 978-80-7357-329-4.

SCHELLEOVÁ, I., 2008. Exekuce. Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-80-87071-91-5.

SCHÖNFELD, J., 2011. Moderní pohled na oceňování pohledávek: problém aktiv zvláště

v insolvenčním řízení. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-302-8.

SPIRIT, M., 2014. Úvod do studia práva (2. vyd.). Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5280-8.

ŠROTÝŘ, J., 2007. Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí v režii správce daně. Daně

a finance, 15(5), 18–20. ISSN 1801-6006.

ŠUBRT, B., 2013. Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů: pro roky 2013 a 2014. Praha:

Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-378-4.

TODRES, J. L., 2009. Recovery of Interest on a Tax Underpayment Caused by a Tax Advisor´s

Negligence. St. John‘s Legal Studies Research Paper No. 09-0178.

https://doi.org/10.2139/ssrn.1474927

TRIPES, A., 2001. Exekuce v soudní praxi (3. vyd.). Praha: C. H. Beck. ISBN 80-717-9489-9.

VONDRÁKOVÁ, A. a kol., 2011. Vymáhání pohledávek (2. vyd.). Praha: Wolters Kluwer.

ISBN 978-80-7357-686-8.

WEBLEY, P., ROBBEN, H., ELFFERS, H. a HESSING, D., 1991. Tax Evasion: An Experimental Approach.

Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521374596.

WEISBACH, D. A., 2013. Is Knowledge of the Tax Law Socially Desirable? American Law and

Economics Review, 15(1), 187–211, https://doi.org/10.1093/aler/aht002

ZELENKA, J., 2008. Insolvenční zákon – poznámkové vydání s důvodovou zprávou (2. vyd.).

Praha: Linde. ISBN 978-80-7201-707-2.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.