Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
ČESKY ENGLISH
Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

Informace pro autory

Od 1. 7. 2017 přijímáme články pouze v angličtině.

V časopise Acta Oeconomica Pragensia jsou publikovány stati z různých oblastí aplikovaného ekonomického výzkumu, vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze významných publikací. Pravidla jednotlivých rubrik naleznete zde.

Předpokládá se, že příspěvek k uveřejnění nebyl dosud nabídnut a bez souhlasu vydavatele AOP ani nebude nabídnut jinému vydavateli.

Podmínkou pro uveřejnění článku v časopisu je autorem vlastnoručně podepsaná licenční smlouva.

Všechny příspěvky zaslané do redakce jsou kontrolovány softwarem pro odhalování plagiátů EPHORUS nebo iThenticate. V případě neúspěšné kontroly bude článek zamítnut a vrácen autorům.

Obsah příspěvků podléhá nezávislému recenznímu řízení, z něhož vzejdou minimálně dva posudky, a projedná jej výkonná rada časopisu. Všichni recenzenti jsou minimálně držiteli titulu Ph.D. v oboru posuzovaného článku nebo se oboru dlouhodobě věnují. O výsledku je autor písemně vyrozuměn. Pokud není příspěvek přijat k publikování, je redakce oprávněna ponechat si jeden jeho písemný exemplář. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Maximální rozsah rukopisů u statí, přehledových článků a konzultací činí 25 stran normovaného formátu, tj. 45 000 znaků (včetně mezer), minimální rozsah činí 10 stran normovaného formátu, tj. 18 000 znaků (včetně mezer). U ostatních příspěvků 6 stran normovaného formátu, tj. 10 800 znaků (včetně mezer). Titulek stati nesmí přesahovat 100 znaků (včetně mezer).

Rukopisy se předkládají v anglickém jazyce, a to elektronicky ve formátu doc (e-mail: aop@vse.cz nebo klara.simunkova@vse.cz ).

Rukopis stránkujte. Text pište v Times New Roman 10. Nadpisy v Arial 11,5. Texty v tabulkách v Arial 8. Poznámky pište na dolní okraj strany (Times New Roman Italic 8) a číslujte je průběžně. Obrázky a grafy číslujte a zařazujte do textu. Odkazy obsahují pouze první prvek odkazovaného dokumentu (zpravidla příjmení autora) a rok jeho vydání, to vše v hranatých závorkách, tedy: [Novák, 2000]; jestliže citujete, uvádí se i strana [Novák, 2000, s. 10]. Vzorový rukopis naleznete zde, vzor pro zpracování literatury (reference) zde nebo na www.citace.com/CSN-ISO-690.

Grafy je nutné zaslat ve formátu MS Excel společně se zdrojovými daty. Obrázky (fotografie, schémata, převzaté grafy aj.) jsou tištěny černobíle a autoři je proto před odesláním do redakce naformátují do odstínů šedi s dostatečným kontrastem v rozlišení minimálně 300 dpi (formát JPG nebo TIFF).

Na konci rukopisu autor uvede:

- seznam literatury (reference) zpracovaný dle ČSN v abecedním pořadí; vzor je k dispozici zde;

- v anglickém jazyce: název rukopisu, abstrakt (u statí cca 150 slov, u dalších rubrik max. 300 znaků), klíčová slova (3-6), JEL klasifikace: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.

Na zvláštním listě předává autor redakci své plné jméno s tituly a vědeckými hodnostmi, přesný název a adresu pracoviště, telefonní a e-mailové spojení.

Autorské korektury je nutno vrátit do sedmi dnů a není přípustné provádět v nich úpravy, které by ovlivnily rozsah textu.

Se zasláním článků do redakce a s recenzním řízením nejsou spojeny žádné poplatky ze strany autorů. Publikování článků není spojeno s žádnými poplatky za zpracování článků.

Licence Creative Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.