Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2011/2

Evropský systém dohledu finančního trhu


[plný text (PDF)]

Petr Musílek

Cílem příspěvku není pouze vysvětlit institucionální odpověď na globální finanční krizi, ale také zhodnotit, jak efektivně národní a nadnárodní dohledové úřady využívají svěřené pravomoce. Rozvoj přeshraničně působících finančních skupin zesiluje tlak na vytváření nadnárodních dohledových institucí. Existuje více institucionálních variant, které reflektují vývoj v ekonomickém a finančním prostředí. Pozornost je také věnována harmonizaci regulatorní a dohledové politiky v EU, vyúsťující ve vytvoření Evropského systému dohledu finančního trhu. Nicméně, nadnárodní uspořádání však ještě automaticky nezaručuje efektivní regulaci a dohled přeshraničně působících finančních skupin. Racionálnější struktura institucionálního uspořádání může sice pomoci, avšak efektivnější dohled předpokládá nezávislou a transparentní nadnárodní instituci, vybavenou kvalitními zaměstnanci a vynucovacími pravomocemi, což podporuje rozvoj evropského finančního trhu.

Klíčová slova: Evropský systém dohledu finančního trhu, Finanční regulace a dohled, Finanční trhy, Harmonizace dohledu, Přeshraničně působící finanční skupiny

JEL klasifikace: E44, G10

Reference:
[1] Baele, L. – Ferrando, A. – Hördahl, P. – Krylova, E. – Monnet, C. (2008): Measuring

European Financial Integration. In Freixas, X. – Hartmann, P. – Mayer, C. (eds.):

Handbook of European Financial Markets and Institutions. Oxford, Oxford University

Press, 2008, s. 165-194.

[2] De Larosière, J. (2009): Brief Summary of de Larosière Report. [on-line], Brussels,

European Commission,, c2009, [cit. 10. 4. 2011],

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf>.

[3] Duisenberg, W. (2004): The Role of the Supervision in Prudential Supervision. In

Kuppens, T. – Prast, H. – Wesseling, S. (2004): Banking Supervision at the Crossroads.

Cheltenham, Edward Edgar, 2004, s. 59-63.

[4] Enria, A. – Vesela, J. (2003): Externalities in Supervision: the European Case. In

Kremers, J. J. M. – Schoenmaker, D. – Wierts, P. J. (2003): Financial Supervision in

Europe. Cheltenham, Edward Edgar, 2003, s. 60-89.

[5] EFR (2011): EFR – A Round Table Organisation of Chairmen and Chief Executives of

Europe's Leading Banks and Insurance Companies. [on-line], Brussels, European

Financial Services Round Table, c2011, [cit. 10. 4. 2011], <http://www.efr.be>.

[6] EU (2009): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září

o ratingových agenturách. [on-line], Brussels, European Commission, c2009, [cit. 10. 4.

2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0001:0031:CS:

PDF>.

[7] EU (2010a): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24.

listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni

Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika. [on-line], Brussels,

European Commission, c2010, [cit. 10. 4. 2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:140:0018:0019:CS:

PDF>.

[8] EU (2010b): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24.

listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro

bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise

2009/78/ES. [on-line], Brussels, European Commission, c2010, [cit. 10. 4. 2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:CS:

PDF>.

[9] EU (2010c): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24.

listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a

o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES. [on-line], Brussels, European Commission,

c2010, [cit. 10. 4. 2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0048:0083:CS:

PDF>.

[10] EU (2010d): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24.

listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné

papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise

2009/77/ES. [on-line], Brussels, European Commission, c2010, [cit. 10. 4. 2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0084:0084:CS:

PDF>.

[11] EU (2011): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 513/2011 ze dne 11. května

2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. [on-line],

Brussels, European Commission, c2011, [cit. 10. 4. 2011],

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0030:0056:CS:

PDF>.

[12] Goodhart, C.A. E. (2000): TheOrganisational Structure of Banking Supervision. [on-line],

Basel, Bank for International Settlements, Financial Stability Institute, c2000, [cit. 10. 4.

2011], <http://www.bis.org/fsi/fsipapers01.pdf>.

[13] IMF (2009): Financial Stability Report 10/2009. [on-line],Washington,D. C., International

Monetary Fund, c2009, [cit. 10. 4. 2011],

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/pdf/text.pdf>.

[14]Malcolm,K. – Tilden, M. –Wilsdon, T. (2009): Evaluation of the Economic Impacts of the

Financial Services Action Plan. [on-line], London, CRA International, c2009, [cit. 10. 4.

2011],

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/090707_economic_i

mpact_en.pdf>.