Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Princip tržního odstupu v ocenění nehmotného majetku


[plný text (PDF)]

Jiří Jakoubek

Článek prohlubuje problematiku stanovení transferových cen v nadnárodních společnostech či obecně v podnikovém uskupení. Pojednává o tvorbě transferové ceny za vnitropodnikově poskytované financování. Autor se zaměřuje především na vyvození principů metodiky z obecné teorie. Tyto principy pak konfrontuje s legislativním prostředím České republiky. Po stanovení metodiky tvorby obvyklé úrokové sazby upozorňuje na faktické dopady testu kapitalizace do ocenění dle principu tržního odstupu.

Klíčová slova: Licenční poplatek, Oceňování nehmotného majetku, Princip tržního odstupu, Transferové ceny

JEL klasifikace: G32, H25

Reference:
[1] Brabenec, T. (2010): Některé důležité aspekty Cost contribution arrangements ve

finančním řízení. Český finanční a účetní časopis, 2010, roč. 5, č. 2, s. 63-83.

[2] Brabenec, T. (2011): Transferové ceny nehmotných statků a služeb R&D na pozadí

Service Level Agreement. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6, č. 2, s. 58-71.

[3] Buus, T. (2007): Oceňování koncernů. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007.

Doktorská disertační práce

[4] CFR (2010a): Code of Federal Regulations, Title 26, § 1.482.5. [on-line], Washington,

D. C., Office of the Federal Register, c2010, [cit. 12. 9. 2013],

<http://law.justia.com/us/cfr/title26/26-6.0.1.1.1.0.8.184.html>.

[5] CFR (2010b): Code of Federal Regulations, Title 26, § 1.482.7. [on-line], Washington,

D. C., Office of the Federal Register, c2010, [cit. 12. 9. 2013],

<http://law.justia.com/us/cfr/title26/26-6.0.1.1.1.0.8.187.html>.

[6] Fučík, I. aj. (2008): Daňové aspekty podnikání v koncernu. Praha, ASPI. 2008.

[7] Heimert, M. (2008): Intangible Property. In Green, G. (ed.): Transfer Pricing Manual.

London, BNA International, 2008.

[8] Jakoubek, J. (2012): Omezení tvorby transferových cen – možnosti a implikace nastavení

obvyklé úrokové míry. Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 4, s. 102-119.

[9] Markham, M. (2005): The Transfer Pricing of Intangibles. Hague, Kluwer Law, 2005.

[10]Maříková, P. –Mařík,M. (2007): Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha,

Oeconomica, 2007.

[11]MFČR (2010): Přehled srovnatelnosti a ziskových metod. Revize Kapitol I-III Směrnice

o převodních cenách. Finanční zpravodaj, 2010, roč. 44, č. 7, s. 242-298.

[12]MFČR (2011). Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou.

[on-line], Praha, Ministerstvo financí České republiky. Česká daňová správa, c2011, [cit.

12. 9. 2013], <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/167.html?year=0>.

[13] OECD, (1995, 1997, 2009): Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises

and Tax Administrations. Paris, OECD, 1995, 1997, 2009.

[14] Svačina, P. (2010): Oceňování nehmotných aktiv. Praha, Ekopress, 2010.