Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Znovu k otázce mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, tentokrát v kontextu změn v jejím rozsahu


[plný text (PDF)]

Jan Molín

Příspěvek se zabývá problematikou mlčenlivosti auditorů a daňových poradců. V úvodní části je vymezována povinnost mlčenlivosti auditora, přičemž vymezení je zasazeno i do kontextu vývoje právní úpravy auditorské profese. Jsou diskutovány jak otázky zproštění mlčenlivosti, tak jednotlivé případy, které zákon o auditorech nepovažuje za porušení mlčenlivosti. Na to navazuje vymezení zákonné povinnosti mlčenlivosti daňových poradců. Příspěvek se zabývá také srovnáním rozsahu mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, jakož i komparací samotné právní úpravy. V třetí části jsou diskutovány situace prolomení mlčenlivosti při odhalování trestné činnosti, na což navazují stručné poznámky týkající se vývoje rozsahu profesní povinnosti mlčenlivosti.

Klíčová slova: Auditor, Daňový poradce, Profesní mlčenlivost, Prolomení mlčenlivosti, Trestní řízení, Trestný čin

JEL klasifikace: K42, M42

Reference:
[1] Králíček, V. (2009): Zákon o auditorech. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2009.

[2] Kulhavý, P. (2012): Mlčenlivost auditora a veřejný zájem.Auditor, 2012, roč. 19, č. 9, s. 1.

[3] Mejzlík, L. (2013): Co je audit, kdy a jak vznikl. In: Auditorská profese v České republice.

Praha. Komora auditorů České republiky, 2013, s. 9-12.

[4] Müllerová, L. (2010): Nově přijatý zákon o auditorech přináší novou kvalitu auditu.

e-Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2010, č. 3, s. 34-38.

[5] Nekovář, J. (2009): Zpráva o činnosti Prezidia Komory za období od minulé Valné

hromady. e-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2009, č. 12, s. 6-9.

[6] Nett, A. (2010): Daňový řád a povinnost mlčenlivosti daňového poradce. Daně a právo

v praxi, 2010, roč. 15, č. 10, s. 49-53.

[7] Nett, A. (2006): K problematice povinné mlčenlivosti daňového poradce (část 1.)

Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2006, roč. 14, č. 9, s. 28.

[8] Nett, A. – Divácká, A. (2006): Ústavněprávní aspekty povinné mlčenlivosti daňového

poradce. Daně a právo v praxi, 2006, ro. 11, č. 11, s. 46-52.

[9] Neužil, J. – Šefl, V. (2013): Mlčenlivost daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb.

Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2013, roč. 21, č. 3, s. 44-47.

[10] Pelák, J. (2013): Osobní integrita auditora. In: Auditorská profese v České republice.

Praha. Komora auditorů České republiky, 2013, s. 32-34.

[11] Polák, M. (2012): Ochrana obchodního tajemství, mlčenlivost profesního účetního. In

Procházka, D. (ed.): 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and

Accounting, University of Economics, Prague. Praha, Oeconomica, 2012, s. 611-620.

[12] Sylla, M. (2004): K mlčenlivosti auditora ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení.

Auditor, 2004, roč. 11, č. 6, s. 22-23.

[13] Šefl, V. (2010): Některé aspekty boje proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. In:

COFOLA 2010. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 345-358.

[14] Šefl, V. (2012): Základní srovnání úpravy mlčenlivosti daňového poradce a účetního.

Poradce, 2012, roč. 18, č. 7, s. 10-26.

[15] Štěpán, M. (2008): Mlčenlivost po česku. [on-line], Praha, Economia, c2013, [cit.: 24. 10.

2013], <http://ekonom.ihned.cz/c1-26220750-mlcenlivost-po-cesku>.

[16] Zahálková, H. (2005): Stanovisko k prolomení mlčenlivosti daňového poradce. [on-line],

Brno, Komora daňových poradců České republiky, c2013, [cit.: 24. 10. 2013],

<http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=A

rticleShow.ascx&ArtID=91537&LngID=0>.

[17] Zoulík, F. (2005): Stanovisko k možnosti zbavení mlčenlivosti daňového poradce ze

strany správce konkurzní podstaty. Brno, Komora daňových poradců České republiky,

2005.