Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Srovnání kontroly kvality práce auditorů v České a Slovenské republice


[plný text (PDF)]

Jana Gebauerová

Kontrola kvality činnosti auditorů v České a ve Slovenské republice se vyvíjela rozdílným směrem, i když výchozí zákon z roku 1989 byl pro tuto profesi totožný. Český přístup se více zaměřil na restrikci nežádoucího chování auditorů, slovenský přístup se zaměřil více na nápravu. Pro další vývoj kontroly kvality v České republice by bylo vhodné především zefektivnění kontroly kvality činnosti auditorů. Dále pak rozšíření subjektů veřejného zájmu, do nichž by měly být zahrnuty i subjekty s obratem nebo majetkem nad určitý limit, včetně organizačních složek zahraničních subjektů. Kontrola kvality práce auditorů těchto subjektů by měla být i nadále restriktivní.

Klíčová slova: Dohled, Mezinárodní auditorské standardy, Subjekty veřejného zájmu

JEL klasifikace: M42

Reference:
[1] Ďurianová, G. (2011): Analýza legislativních požadavků na zveřejňování účetních závěrek

v ČR. In: Procházka, D. (ed.). The 12th Annual Doctoral Conference of the Faculty of

Finance and Accounting. Praha, Oeconomica, 2011, s. 435–440.

[2] Ficbauer, J. (2013): Výbor pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení.

Auditor 2013, roč. 20 č. 3, s. 10-13.

[3] KAČR (2009-2012): Zprávy pro sněm 2009-2012. Praha, Komora auditorů Česká

republika, 2009-2012.

[4] Molín, J. (2012): Některé poznámky k novému rozměru profesní odpovědnosti auditorských

společností, Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 4, s. 55-65

[5] Müllerová, L. (2012): Omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek, Český finanční a

účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 4, s. 32-42

[6] Müllerová, L. (2013): Veřejný dohled nad auditem. Auditor 2013, roč. 20, č. 3, s. 5-7.

[7] RVDA (2013): Zprávy o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem. [on-line], Praha,

Rada pro veřejný dohled nad auditem, c2013, [cit. 1. 11. 2013],

<http://www.rvda.cz/zpravy-o-cinnosti>.

[8] Týč, V. (2010): Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Praha, Leges, 2010.

[9] UDVA (2013): Výročné správy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. [on-line],

Bratislava, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, c2013, [cit. 1. 11. 2013],

<http://www.udva.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=19>.