Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Ziskovost zákazníka a platební podmínky obchodního vztahu


[plný text (PDF)]

Artur Rutkouski

Článek se zabývá možnostmi praktické aplikace tradičního modelu Customer Profitability Analysis a možnostmi jeho rozšíření o náklady kapitálu, spojené s kratším či delším intervalem úhrady pohledávek nebo s dodatečně vázanými zdroji v zásobách, které vyvolává konkrétní zákaznická potřeba. Konkrétně zkoumá těsnost závislosti mezi třemi skupinami proměnných – mezi splatností pohledávek a ziskovostí, mezi jednotkovou cenou a kategorií produktu a mezi výší obratu a průměrnou dobou splatnosti faktur jednotlivých zákazníků. V empirické části dochází k závěru, že zkoumaná společnost při jednání se zákazníkem firma zohledňuje přínos konkrétního zákazníka jak k zisku, tak i k její finanční pozici. V závěrečném celkovém zhodnocení výsledků projektu pak dochází k závěru, že, že jakkoli významný je informační přínos metody Customer Profitability Analysis, ani její výstupy nelze chápat jednoznačně např. tím způsobem, že by se firma měla zbavovat zákazníků, jejichž přínos k zisku či finanční pozici je nízký nebo dokonce záporný; i v těchto případech platí, že přínos zákazníků k rozvoji firmy je třeba posuzovat zejména v kontextu strategického rozvoje, který může být lépe patrný v navazujícím modelu Customer Life Time Value.

Klíčová slova: Korelační analýza zákaznického portfolia, Příspěvek k finanční pozici, Ziskovost zákazníků

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Fibírová, J. aj. (2011): Manažerské účetnictví – nástroje a metody. Praha, Wolters

Kluwer, 2011.

[2] Havlíček, K. (2011): Management a controlling malé střední firmy. Praha, EUPRESS

2011.

[3] Kaplan, R. S. – Norton, D. P. (2000): Balance Scorecard – Strategický systém měření

výkonnosti podniku. Praha, Management Press, 2000.

[4] Kislingerová, E. (2010): Podnik v časech krize. Praha, Grada Publishing, 2010.

[5] Král, B. aj.: (2010): Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2010.

[6] Rutkouski, A. (2011a): Analysis of Relations between Customers´ Profitability and their

Benefits to Company Financial Position. In: Performance Management: Where to Look

For Competitive Advantage? Praha, Oeconomica, 2011.

[7] Rutkouski A. (2011b): Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem

k finanční pozici podniku. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6, č. 4, s. 106-118.

[8] Rutkouski, A. (2012): Náklady prodeje, dodatečné náklady a náklady pracovního

kapitálu v modifikovaném modelu CPA. In: Procházka, D. (ed.): The 13th Annual

Doctoral Conference, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics,

Prague. Collection of Papers – Vol. II. Praha, Oeconomica, 2012.

[9] Souček, Z. (2003): Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha, Professional

Publishing, 2003.

[10] Šoljaková, L. (2009): Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha, Management

Press, 2009.

[11] Vlček, R. (2002): Hodnota pro zákazníka. Praha, Management Press, 2002.