Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2014/1

Návrh změn ve Směrnici o DPH s ohledem na zdaňování cestovních služeb

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.384

[plný text (PDF)]

Milena Otavová

Příspěvek zkoumá princip uplatňování zvláštního režimu pro cestovní služby jak z hlediska českého ZDPH, tak z hlediska Směrnice o DPH, kde je patrný nesoulad v definování pojmu „zákazník“. Na modelových příkladech jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody obou režimů a následně jsou doporučeny změny Směrnice o DPH. Na základě porovnání a zpracování zjištěných rozdílů za použití standardních vědeckých metod je možno formulovat návrh změn Směrnice o DPH. Cílem příspěvku je vyhodnocení dopadu do základu daně poplatníka poskytujícího cestovní službu v případě využití běžného a zvláštního režimu a následně návrh změn ve Směrnici o DPH, kdy by bylo dosaženo přizpůsobení použitelných pravidel s ohledem na specifickou povahu činnosti poskytovatelů cestovních služeb tak, aby pro ně byla pravidla jednodušší a zároveň by došlo ke snížení administrativní zátěže. Výsledky výzkumu ukazují, že výhody jednotlivých režimů zdanění jsou rozdílné pro různé typy cestovních kanceláří. S ohledem na tuto skutečnost, je také konstruován návrh změn ve Směrnici o DPH. Návrh změn ve Směrnici o DPH je tedy konstruovány jak pro outgoingové, tak pro incomingové cestovní kanceláře, kdy je pro ně, na základě provedených výpočtů, rozdílná výhodnost použitých režimů zdanění.

Klíčová slova: Běžný režim pro cestovní služby, Daňová harmonizace v oblasti DPH, Směrnice o DPH, Zákazník cestovní služby, Zisková přirážka, Zvláštní režim pro cestovní služby

JEL klasifikace: H21

Reference:
[1] Berger, W. – Kindl, C. – Wakounig, M. (2010): Směrnice ES o dani z přidané hodnoty – praktický komentář. Praha, VOX, 2010.

[2] Galočík, S. – Paikert, O. (2013): DPH 2013: výklad s příklady. Praha, Grada, 2013.

[3] Humphreys, C. – Holloway, J. (2009): The Business of Tourism. Harlow, Pearson, 2009.

[4] Otavová, M. – Sobotková, V. (2010): Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu na základě české a evropské daňové legislativy a návrh změn v českém zákoně o DPH. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 345-355.

[5] Otavová, M. – Sobotková, V. – Svoboda, P. (2012): Daně a účetnictví v cestovním ruchu. Praha, Wolters Kluwer, 2012

[6] Pitner, L. – Benda, V. (2012): Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2012. Olomouc, Anag, 2012.

[7] Rambousek, J. (2005): Cestovní kanceláře a daně: po říjnové novele. Praha, Aspi, 2005.

[8] Ryglová, K. (2009): Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. Ostrava, Key Publishing, 2009.

[9] Široký, J. (2012): Daně v Evropské unii. Praha, Linde, 2012.

[10] Úřední věstník EU (2012): Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. března 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – Star Coaches s.r.o. v. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu. [on-line], Luxembourg, Úřední věstník Evropské unie, [cit.: 04. 12. 2012], <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:235:0004:0004:CS: PDF>.