Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2015/2

Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.443

[plný text (PDF)]

Miroslava Vlčková, Ludvík Friebel

Článek se zabývá problematikou kvality účetních dat při řízení podniku. Bylo navrženo 12 nejvýznamnějších kritérií, která ovlivňují kvalitu dat finančního účetnictví. Tato základní kritéria byla dále rozčleněna do tří skupin podle jejich vzájemných vazeb a v rámci těchto skupin proběhlo expertní hodnocení jejich významu. Pro výpočet vah jednotlivých kritérií byla použita metoda AHP. Zároveň byla navržena hodnotící škála pro každé kritérium. Výsledkem je integrální hodnotící kritérium (model vícekriteriálního hodnocení) na posouzení kvality účetních dat pro finanční účetnictví. Hodnocení bylo provedeno na souboru českých podniků s obdobnými charakteristikami.

Klíčová slova: Kritéria kvality účetních dat, Metoda AHP, Párové srovnávání, Saatyho matice, Váhy kritérií

JEL klasifikace: C44, M10, M41

Reference:
[1] Armstrong, M. (2001): A Handbook of Management Techniques: The Best Selling Guide to Modern Management Method. London, Kogan Page, 2001.

[2] Baba, M. C. (2009): Quality Management of the Accounting Services. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2009, roč. 2, č. 51, s. 59-66.

[3] Eisen, P. J. (2000): Accounting. Haupauge, Barron’s Educational Series, 2000.

[4] Kraftová, I. (2005): Kvalitativní stránka účetních informací. Účetnictví v praxi, 2005, roč. 9, č. 7, s. 11-14.

[5] Müllerová, L. (2007): Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha, ASPI, 2007.

[6] Saaty, T. L. (2006): Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh, RWS Publications, 2006.

[7] Singleton, T. – Singleton, A. J. (2010): Fraud Auditing and Forensic Accounting. Hoboken, Wiley, 2010.

[8] Spiller, E. A. (2004): Financial Accounting: Basic Concepts. Homewood, Irwin, 2004.[9] Vlčková, M. (2014): Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví. In Jedlička, P. (ed.): Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové, Gaudeamus – Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 404-410, 2014.

[10] Vlčková, M. (2013): Preference kvality účetních informací zjištěné na základě Saatyho metody. In Jedlička, P. (ed.): Economic Development and Management of Regions: Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové, Gaudeamus – Univerzita Hradec Králové, 2013, s. 329-336.

[11] Vlčková, M. (2012): Etika, podvody a psychologické nátlaky zaměstnavatelů při zpracování účetních dat. In Dušek, J. – Pána, L. – Svatoš, R. aj. (eds.): Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, s. 134-139.