Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

IFRS 16 Leasingy

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.487

[plný text (PDF)]

Dana Dvořáková

Příspěvek je věnován analýze nově vzniklého standardu IFRS 16 – Leasingy. Tento standard zásadně změnil účetní zachycení a vykázání leasingů u nájemce zrušením rozlišení leasingů na operativní a finanční a kategorickým požadavkem, aby nájemce vykázal veškeré závazky a aktiva (práva z nájmů) plynoucí z leasingových smluv. Cílem příspěvku je posoudit, zda nový standard přispěje ke zkvalitnění zobrazení finančně majetkové struktury účetní jednotky v účetních výkazech. Pro posouzení přínosů IFRS 16 jsou brány v úvahu následující faktory: celková konzistentnost nového standardu IFRS 16 s ostatními standardy a zejména s Koncepčním rámcem IFRS; přínosy, ale i rizika, která standard přináší z pohledu vypovídací schopnosti účetních výkazů. Příspěvek je založen na komparativní analýze IFRS 16 v porovnání s předchozí úpravou této oblasti v rámci IAS 17 Leasingy.

Klíčová slova: IFRS, Leasing, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Nájemce, Účetnictví

JEL klasifikace: M41

Reference:
ALEXANDER, D., BRITTON, A., JORISSEN, A., 2015. International Financial Reporting and Analysis. London: Thomson.

BEATTIE, V., EDWARDS, K., GOODACRE, A., 1998. The impact of constructive operating lease capitalization on key accounting ratios. Accounting and Business Research, roč. 28, č. 4, s. 233–254. doi: 10.1080/00014788.1998.9728913.

EY [Ernst & Young], 2011. International GAAP 2011: Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

EY [Ernst & Young], 2016. Leases a summary of IFRS 16 and its effects [online]. [cit. 4. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-leases-a-summary-of-ifrs-16-and-its-effects-may-2016/%24FILE/ey-leases-a-summary-of-ifrs-16-and-its-effects-may-2016.pdf>.

FITÓ, A. M., MOYA, S., ORGAZ, N., 2013. Considering the Effects of Operating Lease Capitalization on Key Financial Ratios. Spanish Journal of Finance and Accounting, roč. 42, č. 159, s. 341–369. doi: 10.1080/02102412.2013.10779750.

HORNGREN, CH. T., HARRISON, W. T., 1989. Accounting. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

IASB [International Accounting Standards Board], 2016. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

JANASOVÁ, B., 2013. Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB. Český finanční a účetní časopis, roč. 8, č. 4, s. 110–127.

doi: 10.18267/j.cfuc.359.

LEWIS, R., PENDRILL, D., 2004. Advanced Financial Accounting. Glasgow: Prentice Hall.

NEEDLES, B. E., POWERS, M., CROSSON, S. V., 2008. Financial and Managerial Accounting. Boston: Houghton Mifflin.

PWC [PricewaterhouseCoopers], 2016a. IFRS 13: The leases standard is changing [online]. [cit. 4. 12. 2016]. Dostupné z:

<http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635965684392818662_leases_standard_changing_jan2016.pdf>.

PWC [PricewaterhouseCoopers], 2016b. IFRS 13: A study on the impact of lease capitalization IFRS 16: The new leases standard [online]. [cit. 4. 12. 2016]. Dostupné z: <https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-a-study-on-the-impact-of-lease-capitalisation.pdf>.

PWC [PricewaterhouseCoopers], 2016c. IFRS 13: In depth IFRS 16: a new era of lease accounting. [online]. [cit. 4. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635930315658389102_indepth_ifrs16_new_mar2016.pdf>.