Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/1

Vnější rovnováha z pohledu investiční pozice vůči zahraničí

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.490

[plný text (PDF)]

Jana Marková

Předložená stať je reakcí na změny v sestavování platební bilance, ke kterým došlo od roku 2009 v souvislosti se zavedením nového manuálu - Manuál platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (BPM6). První část je věnována stručnému vývoji metodiky sestavování platební bilance. Dále jsou popsány hlavní změny v sestavování platební bilance podle BPM6, a je provedena komparace s předchozím manuálem BPM5, platným od roku 1993. Nový manuál klade důraz jak na stavové tak na tokové veličiny. Proto je věnována pozornost analýze vývoje investiční pozice vůči zahraničí, která zachycuje stavy aktiv a pasiv rezidentů dané země vůči nerezidentům, k určitému datu. Jsou diskutovány faktory, které ovlivňují vývoj salda investiční pozice vůči zahraničí ČR ve sledovaném období 2008 až 2015 a vliv nové metodiky na sledované veličiny. Pozornost je věnována i vývoji zahraniční zadluženosti, jak z hlediska vztahu k HDP, tak i z hlediska časového a jednotlivých sektorů. Rovněž jsou diskutovány faktory ovlivňující její vývoj.

Klíčová slova: Investiční pozice vůči zahraničí, Platební bilance, Zahraniční zadluženost

JEL klasifikace: E58, F21, F34

Reference:
BRŮNA, K., 2011. Analýza podmínek obsluhy čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách. Český finanční a účetní časopis. Roč. 6, č. 3., s. 22–31. doi: 10.18267/j.cfuc.111.

ČNB, 2010. Platební bilance [online]. [cit. 2. 9. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/2010/pb_2010.pdf>.

ČNB, 2011. Přímé zahraniční investice 2009 [online]. [cit. 2. 9. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/PZI_2009_CZ.pdf>.

ČNB, 2016a. Často kladené otázky ohledně BPM6 [online]. [cit. 5. 9. 2016]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/casto_kladene_dotazy_ohledne_zavedeni_bpm6.pdf>.

ČNB, 2016b. Statistika platební balance [online]. [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/index_pb.html>.

ČNB, 2016c. Zavedení nového manuálu platební bilance (BPM6) [online]. [cit. 2. 9. 2016]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/implementace_manualu_bmp6.html>.

ČNB, 2016d. Systém časových řad ARAD [online]. [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_DRILL?p_strid=AD&p_lang=CS>.

ČNB, 2016e. Obraty na devizovém trhu [online]. [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/obraty_devizovy_trh>.

ČSÚ, 2016. Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr>.

DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., 2010. Mezinárodní finance. Praha: Management Press.

EK [Evropská komise], 2016. Zpráva komise o vyhodnocení kvality údajů předaných členskými státy v roce 2014 týkajících se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic [online]. [cit. 18. 10. 2016]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0163>.

IMF [International Monetary Fund], 2009. Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6) [online]. [cit. 10. 10. 2016] Dostupné z: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf>.

MANDEL, M., DURČÁKOVÁ, J., 2016. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press.

MARKOVÁ, J., 2012. Analýza efektu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance. Český finanční a účetní časopis. Roč. 7, č. 1, s. 20-33. doi: 10.18267/j.cfuc.300.

OLŠOVSKÝ, R., 2008. Informace o přípravách na zavedení šestého manuálu platební bilance MMF. Statistika. Roč. 88, č. 4, str. 346–350.

OLŠOVSKÝ, R., 2014. Zavedení nového manuálu platební bilance ČR, Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) [online]. [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/olsovsky_20140916_tk_csu.pdf>.