Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/1

Nedoplatky na dani z nemovitých věcí

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.491

[plný text (PDF)]

Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová

Daň z nemovitých věcí není v České republice daní významnou z hlediska veřejných rozpočtů, nicméně dotváří daňovou soustavu a zajišťuje stabilní daňové výnosy, které jsou příjmem obcí, na jejichž území se dané nemovitosti nacházejí. V rámci teoretických přístupů i empirických studií je význam této daně často diskutovaným tématem. Cílem článku je zhodnocení vývoje nedoplatků na dani z nemovitých věcí v České republice v kontextu předpisů daně a identifikace dopadů nedoplatků na daňové příjmy obce. Kumulativní nedoplatky na dani z nemovitých věcí se v posledních letech snižují a tvoří méně než 1 % vymáhaných daňových nedoplatků. Nedoplatky na dani z nemovitých věcí mají negativní dopad na obecní rozpočet, a to zejména v závislosti na podílu výnosů daně z nemovitých věcí na celkových příjmech obce.

Klíčová slova: Daň z nemovitých věcí, Daňové nedoplatky, Obecní rozpočty

JEL klasifikace: H71

Reference:
BIRD, R. M., 2010. Local Government Finance:Trends and question. IEB´S World Report on Fiscal Federalism´10 [online]. Barcelona: Institut d´Economia de Barcelona. [cit. 2. 3. 2017].

Dostupné z: <http://www.ieb.ub.edu/en/2012022056/fiscal-federalism/fiscal-federalism#.WQuddXlBrIU>.

BIRCH, J., SUNDERMAN, M., 2014. Regression modelling for vertical and horizontal property tax inequity. Journal of Housing Research. Roč. 23, č. 1, s. 89–104.

BRUNNER, E. J., ROSS, S. L., SIMONSEN, B. K., 2015. Homeowners, renters and the political economy of property taxation. Regional Science and Urban Economics. Roč. 53, s. 38–49. doi: 10.2139/ssrn.2534044.

COOMBS, Ch. K., SARAFOGLOU, N., CROSBY, W., 2012. Property taxation, capitalization, and the economic implications of raising property taxes. International advances in economic research. Roč. 18, č. 2, s. 151–161. doi: 10.1007/s11294-012-9349-0.

EK [Evropská komise], 2015. Commission staff working document country report Czech Republic 2015 [online]. [cit. 2. 3. 2017].

Dostupné z: <http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_czech_cs.pdf>.

FS [Finanční správa], 2017a. Daňová statistika [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/danova-statistika>.

FS [Finanční správa], 2017b. Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces>.

FS [Finanční správa], 2017c. Informace o činnosti Finanční správy České republiky [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/>.

GFŘ [Generální finanční ředitelství], 2012. Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2011 [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2012>.

GFŘ [Generální finanční ředitelství], 2016. Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2015 [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2015>.

HAIDER-MARKEL, D. P., 2014. Oxford Handbook of State and Local Government. Oxford: Oxford University Press.

HORNE, R., FELSENSTEIN, D., 2010. Is property assessment really essential for taxation? Evaluating the performance of an ‘Alternative Assessment’ method. Land use policy. Roč. 27, č. 4, s. 1181–1189. doi: 10.1016/j.landusepol.2010.03.008.

JANOUŠKOVÁ, J. a SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy. Roč. 22, č. 6, s. 767–782.

doi: 10.3846/20294913.2016.1236355.

KOŽÍŠEK, J. a KLAZAR, S., 2015. Analýza souladu rozpočtového určení daní v České republice a pravidel veřejné podpory – časovaná bomba veřejných financí? Český finanční a účetní časopis. Roč. 10, č. 3, s. 56-79. ISSN: 1802-2200.

MARKOVÁ, H., 2007. Vlastní nebo sdílené daně obcím. In: KANDALEC, P. a kol. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, s. 503–511.

MFČR, 2000. Výsledky činnosti územních finančních orgánů za rok 1999 [online]. [cit. 3. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/1999>.

MFČR, 2017. Moravskoslezský | Monitor [online]. [cit. 3. 3. 2017].

Dostupné z: <http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/detail/CZ080>.

NKÚ, 2016. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/02 [online]. [cit. 8. 2. 2017]. Dostupné z: <https://www.nku.cz/assets/media/informace-13-02.pdf>.

OECD, 2010. OECD Economic Surveys: Czech Republic 2010, Paris: OECD Publishing.

OECD, 2011. OECD Economic Surveys: Czech Republic 2011, Paris: OECD Publishing.

OECD, 2016. Hospodářský přehled OECD ČR [online]. [cit. 3. 2. 2017].

Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/aktuality/2016/zverejneni-hospodarskeho-prehledu-cr-201-25134>.

ROUBÍNEK, P., KLADIVO, P., HALÁS, M., KOUTSKÝ, J., OPRAVIL, Z., 2015. Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy. E&M Ekonomie a Management. Roč. 18, č. 1, s. 134–150. doi: 10.15240/tul/001/2015-1-011.

SEDMIHRADSKÁ, L., 2013. Daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí v České republice a na Slovensku. Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 2013, č. 1, s. 68–80.

SMITH, S. M., BRYSON P. J., CORNIA G. C., 2011. The view from city hall: Local perceptions of intergovernmental fiscal relations in the Czech Republic. Communist and Post-Communist Studies. Roč. 44, č. 1, s. 99–110.

doi: 10.1016/j.postcomstud.2011.01.009.