Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/1

Dopady znovuzavedení koncepce hrubé mzdy jako základu daně z příjmů fyzických osob v ČR

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.492

[plný text (PDF)]

Alena Vančurová, Stanislav Klazar

Cílem příspěvku je analyzovat pomocí nástroje „bezpečně nezdaněný základ daně“ redistribuční dopad navrhovaných změn ve zdanění příjmů fyzických osob v rámci reformních předvolebních plánů roku 2017 (především ve formě opuštění systému superhrubé mzdy). V této souvislosti je také diskutováno historické pozadí zavedení superhrubé mzdy v ČR i provedeno mezinárodní srovnání. Výsledky naznačují, že dojde za jinak nezměněných podmínek k poklesu počtu subjektů s nulovou daní (u zaměstnanců z 25%, u OSVČ ze 72% podílu nezdaněných subjektů na jednotky procent). S využitím poznatků behaviorální ekonomie diskutovaných v textu je možné dovodit, že právě to může vést k významnějším snahám o intenzivnější daňové plánování. Vzhledem k takovému distorznímu vlivu daní na formu nabídky pracovní síly (ve formě závislé, nebo samostatné činnosti) je možné dovodit i dalekosáhlé a jen těžko předvídatelné důsledky v oblasti sociální či důchodové.

Klíčová slova: Bezpečně nezdaněný základ daně, Daň z příjmu fyzických osob, Daňová reforma, Hrubá mzda, Incidence daně, Incidence pojistného, Superhrubá mzda, Základ daně

JEL klasifikace: H22, H23

Reference:
ČSSD, 2017. Spravedlivé daně [online] [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.spravedlive-dane.cz/

DUŠEK, L., KALÍŠKOVÁ, K., MÜNICH, D., 2014. Dopady reformy přímỳch daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN. Politická ekonomie. Roč. 62, č. 6, s. 749–768. doi: 10.18267/j.polek.980.

ENGSTRÖM, P., HOLMLUND, B., 2009. Tax evasion and self-employment in a high-tax country: evidence from Sweden. Applied Economics [online]. Roč. 41, č. 19, s. 2419–2430. doi: 10.1080/00036840701765452.

EUROSTAT-TRENDS, 2016. Taxation trends in the European Union - Taxation and customs union - European Commission. Taxation and customs union [online]. [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z:

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf>.

EUROSTAT-TRENDS, 2017. Data on taxation - Taxation and customs union - European Commission. Taxation and customs union [online] [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en>.

HURST, E., LI, G., PUGSLEY, B., 2013. Are Household Surveys Like Tax Forms? Evidence from Income Underreporting of the Self-Employed. The Review of Economics and Statistics. Roč. 96, č. 1, s. 19–33. doi: 10.1162/REST_a_00363.

ISPV, 2016. ISPV - Mzdy a platy podle profesí [online]. [cit. 19. 5. 2016]. Dostupné z: <http://www.ispv.cz/>.

IZÁK, V., 2010. Fiskální politika. Praha: Oeconomica.

MFČR, 2007a. Konvergenční program listopad 2007. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 15. 3. 2017].

Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/konvergencni-program/2007/konvergencni-program-listopad-2007-6845>.

MFČR, 2007b. Reforma veřejných financí 2007-2010. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 15. 3. 2017].

Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/archiv/reforma-verejnych-financi-2007-2010>.

MFČR, 2016. Automatizovaný Daňový Informační Systém (ADIS) [online]. [cit. 15. 5. 2017]. Dostupné z: <http://www.taxnet.cz/adis.php>.

MPSV, 2016. Databáze vyměřovacích základů na důchodové pojištění. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVE, P. B., 1994. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press.

NEURON, 2016. Ceny Neuron pro mladé vědce 2016 - RNDr. Filip Matějka, Ph.D. | Nadační fond Neuron na podporu vědy [online]. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z: <http://www.nfneuron.cz/cs/oceneni-vedci/laureati-ceny-neuron/2016/filip-matejka/>.

OECD, 2017. Taxing Wages 2017 [online]. Paris: OECD Publishing. [cit. 12. 5. 2017].

Dostupné z: <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/tax_wages-2017-en>.

PRUŠVIC, D., PŘIBYL, J., 2006. Komparace zatížení pracovních příjmŭ reprezentativních typŭ domácností zaměstnancŭ v České a Slovenské republice osobní dŭchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. Praha: VÚPSV.

ROSEN, H., GAYER, T., 2009. Public Finance. B.m.: McGraw-Hill/Irwin.

SIMON, H., 1990. Reason in Human Affairs. B.m.: Stanford University Press.

SIMS, Ch. A., 2003. Implications of rational inattention. Journal of monetary Economics. Roč. 50, č. 3, s. 665–690.

SMUTEK, M., 2011. Omezená racionalita veřejné politiky nejen v otázkách řešení marginalizace a sociálního vyloučení. Prohuman [online]. [vid. 2017-05-12].

Dostupné z: <http://www.prohuman.cz/socialna-praca/omezena-racionalita-verejne-politiky-nejen-v-otazkach-reseni-marginalizace-a-socialniho-vyloucen%C3%AD>.

VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S., 2016. Employees’ and self-employed persons’ pension replacement rates in the Czech Republic–new findings from the new dataset. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z:

<https://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2016/09/OK_A5-sborn%C3%ADk-TPAVF-2016.pdf#page=113>.

VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L., 2016. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX a.s.

VESELÝ, A., 1997. Jak si vybrat „svoji“ teorii rozhodování. In: Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice. Praha: Univerzita Karlova.