Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/1

Přeshraniční fúze na vzestupu – nebo ne?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.493

[plný text (PDF)]

Iveta Plucarová, Jana Skálová

V roce 2008 nabyl účinnosti zákon o přeměnách, který vznikl jako důsledek implementace směrnice Evropského parlamentu č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností s cílem zajistit podmínky pro přeshraniční fúze v rámci Evropské Unie. Článek se zaměřuje na prezentaci výsledků výzkumu, jehož cílem je identifikace vývoje charakteristických rysů přeshraničních fúzí s účastí české společnosti po dobu osmi let počínaje účinností zákona. Data byla ručně získána z veřejně dostupných zdrojů, z dokumentů uložených ve sbírkách listin rejstříkových soudů. Získaná data vypovídají o přetrvávajících odlišnostech v národních legislativních úpravách jednotlivých členských států, které nadále brání plnému rozvoji přeshraničních fúzí. Východiskem z této situace je dle autorek důslednější sjednocení legislativy zejména v oblasti účetního řešení v rámci celé Evropské Unie.

Klíčová slova: Přeshraniční fúze, Rozhodný den, Směrnice EU

JEL klasifikace: F36, G34, M41

Reference:
BEHRENS, F. O., 2007. Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach der Richtlinie 2005/56/EG. Göttingen: Cuvillier Verlag.

DĚDIČ, J., a kol, 2012. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praha: Bova-Polygon.

EK [Evropská komise], 2015. Feedback Statement summary of responses to the Public Consultation on Cross Border Mergers and Divisions [online]. [cit. 15. 1. 2017]. Dostupné z:

<http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf>.

GERVEN, V. D., 2014. Cross-Border Mergers in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

HARING, T., 2015. Slovenské přeshraniční fúze. Bakalářská práce. Praha: VŠE v Praze.

HARING, T., 2017. Komparativní analýza přeshraničních fúzi – srovnání České republiky a Maďarska. Diplomová práce. Praha: VŠE v Praze.

HEČKOVÁ J., CHAPČÁKOVÁ, A., BADIDA, P., 2014. Aktuálne problémy ohodnocovania podnikov pri fúziách a akvizíciách a ich riešenie. Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 7, s. 743–766.

KNUPPEL, M., 2007. Bilanzierung von Verschmelzungen nach Handelsrecht, Steuerrecht und IFRS. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

KUBÁŇOVÁ, A., 2017. Fúze obchodních korporací a jejich vliv na finanční situaci. Diplomová práce. Praha: VŠE v Praze.

KUHN, P., a kol., 2010. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář. Praha: C. H. Beck.

KULENKAMP, S., 2009. Die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapital-gesellschaften in der EU, Baden-Baden: Nomos.

LEXIDALE, BECH-BRUUN, 2013. Study on the application of the Cross-Border Mergers Directive: For the Directorate General for the Internal Market and Services, the European Union [online]. 2013 [cit. 20. 11. 2016]. Dostupné z:

<http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf>.

PALA, R., PALOVÁ, I., LEONTIEV, A., 2010. Cezhraničné fúzie. Praha: C. H. Beck.

POSPÍŠIL, J., STROJEK-FILUS, M., 2017. Comparsion of Accounting for Mergers in the Czech Republic and Poland. In: New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conferrence on Finance and Accounting. Praha: University of Economics, Prague. SKÁLOVÁ, J., ŽÁROVÁ. M., 2012. Překážky při realizaci přeshraničních fúzí v Evropské unii. Současná Evropa. Roč. 2012, č. 2, s. 83–104.

SKÁLOVÁ, J., 2012. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

SKÁLOVÁ, J., 2014. Daňová a účetní úprava fúzí na Slovensku. Český finanční a účetní časopis. Roč. 9, č. 2, s. 119–130. doi: 10.18267/j.cfuc.399.

VALOUCH, P., KONEČNÝ, A., KRÁLOVÁ, M., 2013. Influence of a merger on EBIT of merged companies in the Czech Republic. In: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University.

VALOUCH, P., KRÁLOVÁ, M., 2012. Influence of a merger on the value of assets of merged companies in the Czech Republic. In: European Financial Systems 2012. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University.

VALOUCH, P., LEMESHKO, A., 2014. Tax Considerations and Merger Activity in National and International Context: Empirical Evidence from the Czech Republic. In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University.

VOMÁČKOVÁ, H., 2013. Oceňování a přeceňování při přeměnách (fúzích a rozdělování) obchodních společností a družstev v účetnictví v České republice. Český finanční a účetní časopis. Roč. 10. č. 3, s. 110–113. doi: 10.18267/j.cfuc.374.