Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/2

Analýza vývoje družstevních záložen v novodobé české historii s akcentem na regulatorní změny

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.496

[plný text (PDF)]

Jakub Cibulka

Tento článek se zabývá vývojem v sektoru družstevních záložen v České republice. První část práce popisuje historii sektoru a faktory, které jej ovlivňují. Druhá část se zabývá vývojem družstevních záložen v posledních letech. Ukazatele finanční analýzy popisují vývoj odvětví a ukazují vliv jednotlivých událostí, např. odebrání povolení k činnosti jako družstevní záložna nebo transformace na banku. Hlavní důraz je kladen na novelu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, který upravil povinnosti členů družstevních záložen a zajistil tak větší participaci těchto členů na chodu samotné družstevní záložny. V příspěvku je také popsán vliv prostředí nízkých úrokových sazeb na vývoj ziskovosti a návratnosti vlastního kapitálu. Závěr práce je věnován předpovědi budoucího vývoje s ohledem na změny regulace a tržního prostředí.

Klíčová slova: Bankovní sektor, Družstevní záložny, Regulace, Studie dopadů regulace, Vývoj finančního sektoru

JEL klasifikace: G210, G280, K220

Reference:
AKERLOF, G. A., 1970. The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, roč. 84, č. 3, s. 488–500. doi: 10.2307/1879431.

BDVR [Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken], 2017. Entwicklung der Volksbanken und Raiffeisenbanken Ende 2016 [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.bvr.de/p.nsf/0/95D06543CBF9903 2C1257D0A0051A812/$file/Gesch%C3%A4ftsentwicklung_SB.pdf>.

BF [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht], 2017. BaFin - Aufsicht - Banken und Finanzdienstleister [online]. [cit. 20. 7. 2017]. Dostupné z: <https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/bankenfinanzdienstleister_node.html>.

ČESKO, 2017. Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.

ČNB [Česká národní banka], 2005. Zprávy o činnosti a hospodaření Úřadu pro dohled na družstevními záložnami [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/druzstevni_zalozny/index.html>.

ČNB [Česká národní banka], 2013a. Metropolitní spořitelní družstvo nesmí dle opatření ČNB přijímat vklady [online]. Tisková zpráva. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/ 2013/20130529_msd.html>.

ČNB [Česká národní banka], 2013b. Metropolitní spořitelní družstvo ztratilo povolení [online]. Tisková zpráva. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2013/20131218_msd.html>.

ČNB [Česká národní banka], 2013c. WPB Capital nesmí dle opatření ČNB přijímat vklady [online]. Tisková zpráva. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2013/20130529_wpb.html>.

ČNB [Česká národní banka], 2013d. Odejmutí povolení WPB Capital [online]. Tisková zpráva. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/ pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2014/20140624_wpb.html>.

ČNB [Česká národní banka], 2017a. Databáze časových řad ARAD [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm>.

ČNB [Česká národní banka], 2017b. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz>.

GS [Garanční systém finančního trhu], 2017. Výroční zprávy garančního systému finančního trhu: 2005 - 2015 [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.garancnisystem.cz/vyrocni-zpravy/#text>.

JÍLEK, J., 2013. Finance v globální ekonomice. Praha: Grada. Finanční trhy a instituce.

KUC M., TEPLÝ P., 2015. A Comparison of Financial Performance of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks. IES Working Paper 18/2015. Praha: Univerzita Karlova.

MATEJAŠÁK, M., TEPLÝ, P., 2013. Kampeličky jako dynamit na českém trhu. Český finanční a účetní časopis, roč. 8, č. 1, s. 33–47. doi: 10.18267/j.cfuc.331.

MĚŠEC.CZ, 2010. Fio má bankovní licenci, revoluci nečekejte [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/clanky/fio-ma-bankovni-licenci-revoluci-necekejte/>.

MF ČR [Ministerstvo financí ČR], 2012. Czech Republic Financial Sector Assessment Program [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/aktuality/2012/ministerstvo-financi-zverejnuje-dokument-11574>.

MS ČR [Ministerstvo spravedlnosti ČR], 2017. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>.

NĚMECKO, 2017. Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften: Genossenschaftsgesetz [online]. [cit. 20. 7. 2017]. Dostupné z: <https://www.gesetze-im-internet.de/geng/BJNR000550889.html>.

NKÚ [Nejvyšší kontrolní úřad], 2008a. Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv [online]. Věstník NKÚ. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <www.nku.cz/informace/informace-07-15.pdf>.

NKÚ [Nejvyšší kontrolní úřad], 2008b. Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv: kontrolní závěry [online]. Věstník NKÚ. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://nku.cz/assets/kon-zavery/K07015.pdf>.

PSD BANK, 2017. Wer wir sind [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.psd-bank.de/Die-PSD-Banken/Wer-wir-sind/c163.html>.

PSP ČR [Poslanecká sněmovna parlamentu ČR], 1995a. Historie sněmovního tisku: Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech [online]. Digitální repozitář PSP ČR. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&t=1197>.

PSP ČR [Poslanecká sněmovna parlamentu ČR], 1995b. Hlasování poslanecké sněmovny: 30. schůze, 353. hlasování, 20. dubna 1995 [online]. Digitální repozitář PSP ČR. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=4151>.

PSP ČR [Poslanecká sněmovna parlamentu ČR], 2000. Stenozáznam z jednání PSP ČR: Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na pokrytí finanční pomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na výplaty náhrad poškozeným družstevníkům [online]. Digitální repozitář PSP ČR. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/028schuz/s028193.htm#r2>

PSP ČR [Poslanecká sněmovna parlamentu ČR], 2014. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů: zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=253&CT1>.

SPARDA-BANKEN, 2017. Wir über uns [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.sparda.de/profil.php>.

VENCOVSKÝ, F., 1999. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní Institut.

WOCCU [World Council of Credit Unions], 2017. Credit Union Operating Principles [online]. [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.woccu.org/ documents/OperatingPrinciples>.