Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/4

Vývoj legislativní úpravy nadací v České republice od roku 1990 do současnosti se zaměřením na transparentnost

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.502

[plný text (PDF)]

Marek Jošt

Článek analyzuje vývoj právní úpravy nadací od roku 1990 do současnosti. Toto období rozděluje do čtyř etap v závislosti na účinnosti jednotlivých předpisů. Zvláštní důraz je kladen na prvky transparentnosti obsažené v jednotlivých zákonech. Článek se snaží o vzájemné porovnání analyzovaných předpisů s uvedením jejich hlavních výhod a nevýhod. Dále odkazuje na výzkumy, které se v minulosti zabývaly transparentností českých nadací. Tyto výzkumy vesměs poukazují na nízkou míru transparentnosti českých nadací a nízkou důvěru v jejich činnost. Za nejvíce propracovaný zákon z hlediska transparentnosti lze považovat zákon o nadacích a nadačních fondech, avšak ani ten nedosáhl významné míry transparentnosti, a to především díky neochotě státu vynucovat si jeho plnění, a to i přesto, že k tomu měl nástroje. Aktuálně platný nový občanský zákoník se transparentností příliš nezabývá a nelze tedy očekávat, že významně přispěje ke zvýšení její úrovně a ke zvýšení důvěry v český nadační sektor.

Klíčová slova: Nadace, Nový občanský zákoník, Zákon o nadacích a nadačních fondech

JEL klasifikace: K15, M41, M42

Reference:
ANDERLE, P., 2002. Útržky z historie občanské společnosti [online]. Občanské noviny 49/2002, 2. 12. 2002. [cit. 20. 11. 2017]. Dostupné z:

<http://obcan.ecn.cz/index.shtml?t=135699>.

BACHMANN, P., 2012. Transparentnost organizací občanské společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus.

BEHN, B. K., DEVRIES, D. D., LIN, J., 2005. The Determinants of Transparency in Nonprofit Organizations: An Exploratory Study [online]. Singapore: Singapore

Management University, School of Accountancy. [cit. 9. 11. 2017]. Dostupné z: <http://www.accountancy.smu.edu.sg/Research/seminar/pdf/BruceB.pdf>.

DVOŘÁK, T., 2007. Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI.

ELGER, nedatováno. Přizpůsobení nadací a nadačních fondů novému občanskému zákoníku se srovnávací tabulkou [online]. Praha: ELGER. [cit. 5. 11. 2017]. Dostupné z: <http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-&-nadacni-fondy.pdf>

ELIÁŠ, K., a kol., 2013. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer.

FAU [Finanční analytický úřad], 2017. Metodický pokyn č. 3 Finančního analytického úřadu: Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami [online]. [cit. 5. 11. 2017]. Dostupné z:

<http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf>

FRIŠTENSKÁ, H., 2013. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy [online]. Praha: Fórum dárců. [cit. 5. 11. 2017]. Dostupné z: <https://www.donorsforum.cz/pages/serve.php?file=1372261250_0_pruvodce-obcanskym-zakonikem-pro-nadace-a-nadacni-fondy_fd-(5).pdf>

HURDÍK, J., TELEC, I., 1998. Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. Praha: C. H. Beck.

JOŠT, M., 2016a. Transparentnost hospodaření příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu. Český finanční a účetní časopis. Roč. 11, č. 2, s. 93–108. doi: 10.18267/j.cfuc.474.

JOŠT, M., 2016b. Účetnictví a audit nadací a nadačních fondů po rekodifikaci práva. In: Nové trendy 2016. 11. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 91–100. Dostupné z: <http://trendy.svse.cz/uploads/File/VaV/sbornik_2016.pdf>.

JOŠT, M., 2016c. Audit v českých nadacích. GRANT journal. Roč. 5, č. 2, s. 22–25. Dostupné z: <http://www.grantjournal.com/issue/0502/PDF/0502jost.pdf>.

KA ČR [Komora auditorů ČR], 2017. Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti („Money Laundering“) a financování terorismu. [online]. Metodická pomůcka KA ČR. [cit. 5. 11. 2017]. Dostupné z:

<https://www.kacr.cz/file/4424/aml-2017-final-cistopis-vcetne-metodickeho-pokynu.pdf>.

KENIX, L. J., 2008. Nonprofit Organizations Perceptions and Uses of the Internet. Television and New Media. Roč. 9, č. 5, s. 407–428.

doi: 10.1177/1527476408315501.

NEZISKOVKY.CZ, 2017. Statistiky počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 - 2012 [online]. [cit. 4. 11. 2017]. Dostupné z:

<http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf>

PUTNAM, R., 1993. Making Democracy Work. Princeton: Princeton University.

RONOVSKÁ, K., 2012. Nové české nadační právo v evropském srovnání. Praha: Wolters Kluwer.

RONOVSKÁ, K., a kol., 2015. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. Brno: Masarykova univerzita.

SARGEANT, A., 2005. Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford: Oxford University Press.

STRÁNSKÝ, J., 2007. Transparentnost a výkaznictví v českých nadacích [on-line]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 8. 11. 2017]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/studie-stransky-pdf.aspx>.

STRÁNSKÝ, J., 2009. Měření výkonnosti nestátních neziskových organizací. Disertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze.

VAJDOVÁ, T., 2005. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje: zpráva projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku. Brno: Akademické nakladatelství CERM.