Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/4

Míra kreativního účetnictví v praxi českých účetních jednotek

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.505

[plný text (PDF)]

Mariana Peprníčková, Lucie Jandová

Příspěvek přináší přehled dosavadních zahraničních výzkumů v oblasti využívání kreativního účetnictví v praxi za posledních pět let a provádí vlastní výzkum pro vyhodnocení způsobu a míry využívání metod kreativního účetnictví v praxi v České republice. Dotazníkový průzkum se zaměřuje na účetní, controllery, finanční manažery a další finanční profese. Z provedeného průzkumu vyplývá, že nejširší uplatnění nachází volba odpisové a oceňovací metody, využívání dohadných položek a časového rozlišení, leasingového financování nebo poskytování půjček mezi spřízněnými osobami. Obecně se techniky zaměřují více na položky výsledovky a cashflow a méně na rozvahové položky. S metodami se lze setkat nejpravděpodobněji v obchodních společnostech s obratem nad 5 miliard Kč a nejméně u společností ze sektoru služeb s obratem do 200 milionů Kč. Pozitivně vnímá kreativní účetnictví 36 % respondentů a negativně 42 %.

Klíčová slova: Dotazníkový průzkum, Kreativní účetnictví, Manipulace účetních výkazů

JEL klasifikace: M41

Reference:
ACFE [Association of Certified Fraud Examiners], 2016. Report to the Nations on Occupational Frauds and Abuse. 2016 Global Fraud Study [online]. [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: <https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf>.

ACL [ACL Services], 2017. 2017 Fraud Survey Results [online]. [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: <https://www.acl.com/2017/03/2017-fraud-survey-results/>.

BALACIU, D., BOGDAN, V., MESTER, I., GHERAI, D., 2012. Empirical Evidences of Romanian Auditors’ Behavior Regarding Creative Accounting Practices. Accounting and Management Information Systems [online]. Roč. 11, č. 2, s. 213–238. University of Oradea, Romania, 2012 [cit. 20. 03. 2017]. Dostupné z: <ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/11_2_7.pdf>.

BALACIU, D., BOGDAN, V., FELEAGA, L., POPA, A.L., 2014. "Colorful" approach regarding creative accounting. An introspective study based on the association technique. Accounting and Management Information Systems [online], Roč. 13, č. 4, s. 643–664. [cit. 19. 03. 2017]. Dostupné z: <http://www.cig.ase.ro/ar ticles/13_4_3.pdf>.

CERNUSCA, L., DAVID, D., NICOLAESCU, C., GOMOI, B. C., 2016. Empirical Study on the Creative Accounting Phenomenon. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series [online]. Roč. 26, č. 2. [cit. 21. 03. 2017]. doi: 10.1515/sues-2016-0010.

Dostupné z: <https://www.degruyter.com/view/j/sues.2016.26.issue-2/sues-2016-0010/sues-2016-0010.xml>.

EY [Ernst & Young], 2016. Corporate misconduct — individual consequences: 14th Global Fraud Survey. [online]. [cit. 02. 04. 2017]. Dostupné z: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/eyglobal-fraud-survey-2016/$FILE/ey-global-fraud-survey-final.pdf>.

FIBÍROVÁ, J., 2015. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer.

GUINEA, F. A., 2016. Study regarding the creative accounting techniques in management accounting. Audit Financiar. Roč. 14, č. 142, s. 1136–1148.

doi: 10.20869/AUDITF/2016/142/1136.

KPMG, 2016. Global profiles of the fraudster: Technology enables and weak controls fuel the fraud [online]. [cit. 02. 04. 2017]. Dostupné z: <https://assets.kpmg .com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf>.

MULFORD, Ch. W., COMISKEY, E., 2005. Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: J. Wiley&Sons.

OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K., 2010. Metodologie vědeckovýzkumné činnosti [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. [cit. 04. 07. 2017].

Dostupné z: <http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf>.

POPESCU, L. M., NISULESCU, I., 2014. Creative accounting versus fraud. SEA-Practical Application of Science [online], Roč. 2, č. 3(5), s. 59–64. [cit. 20. 03. 2017]. Dostupné z: <http://sea.bxb.ro/Article/SEA_5_8.pdf>.

PwC [PricewaterhouseCoopers], 2016a. Celosvětový průzkum hospodářské kriminality. Zpráva za Českou republiku [online]. [cit. 02. 04. 2017]. Dostupné z: <http://www.pwc.com/cz/cs/hospodarskakriminalita/assets/pdf/global-economic-crime-survey-2016-cz.pdf>.

PwC [PricewaterhouseCoopers], 2016b. Global Economic Crime Survey [online]. [cit. 02. 04. 2017]. Dostupné z: <http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey2016.pdf>.

SERIOUS FRAUD OFFICE, 2016. Annual Report and Accounts 2015-16 [online]. [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: <https://www.sfo.gov.uk/publications/corporateinfor mation/annual-reports-accounts/>.

TASSADAQ, F., MALIK, Q. A., 2015. Creative Accounting and Financial Reporting: Model Development and Empirical Testing. International Journal of Economics and Financial Issues [online], Roč. 5, č. 2, s. 544–551. [cit. 20. 3. 2017].

Dostupné z: <http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1047/pdf>.