Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/1

Indikátory finanční stability pro potřeby obcí

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.508

[plný text (PDF)]

Irena Szarowská, Ingrid Majerová, Jarmila Šebestová

Finanční stabilita obcí je důležitým východiskem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a neúměrné zadlužení může generovat rizika pro jejich bezproblémové fungování. Ačkoli existuje řada metodik pro hodnocení finanční stability obcí, vycházejí obvykle z potřeb ústředních orgánů státní správy či zákonodárných institucí a nejsou používány pro finanční plánování a řízení. Cílem článku je vytvořit soustavu ukazatelů pro hodnocení finanční stability pro potřeby obcí, která využívá veřejně dostupné informace. Zvolené indikátory akcentují dva základní předpoklady krátkodobé i dlouhodobé rozpočtové rovnováhy a udržitelnosti financování. Konkrétně saldo běžného rozpočtu by vždy mělo být kladné a maximální dluhová služba by neměla převyšovat přebytek běžného rozpočtu. Soustava ukazatelů obsahuje 3 skupiny indikátorů: rozpočtového hospodaření (7 indikátorů), zadluženosti (8 indikátorů) a likvidity (3 indikátory). Pro každý indikátor je k dispozici jednoznačně definované a interpretovatelné hodnocení z hlediska finanční stability obce a možných rizik.

Klíčová slova: Finanční stabilita, likvidita, Obec, Rozpočet, Zadluženost

JEL klasifikace: H7, R5

Reference:
ADRIAN, T., COVITZ, D., LIANG, N., 2015. Financial Stability Monitoring. Annual Review of Financial Economics. Roč. 7, č. 1, s. 357–395. doi: 10.1146/annurev-financial-111914-042008.

BERNE, R., SCHRAMM, R., 1986. The Financial Analysis of Governments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

BROWN, K. W., 1993. The 10-point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-use Assessment Tool for Smaller Cities. Government Finance Review. Roč. 9, č. 6, s. 21–26.

CABALEIRO, R., BUCH, E., VAAMONDE, A., 2012. Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health. American Review of Public Administration. Roč. 43, č. 6, s. 729–751. doi: 10.1177/0275074012451523.

CARMELI, A., 2002. A Conceptual and Practical Framework of Measuring Performance of Local Authorities in Financial Terms: Analysing the Case of Israel. Local Government Studies. Roč. 28, č. 1, s. 21–36. doi: 10.1080/714004135.

CLARK, B. Y., 2015. Evaluating the Validity and Reliability of the Financial Condition Index for Local Governments. Public Budgeting and Finance. Roč. 35, č. 2, s. 66–88. doi: 10.1080/714004135.

CLARK, A. F., GORINA, E., 2017. Emergency financial management in small Michigan cities: Short-term fix or long-term sustainability? Public Administration Quarterly. Roč. 41, č. 3, s. 532–568.

CRIF-CCB, 2017. iRating [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: <http://www.informaceoobcich.cz/obce-loni-hospodarily-prebytkem-27-miliard-korun-za-rekordnim-prebytkem-stoji-vyrazny-pokles-investic/>.

DAFFLON, B., BEER-TÓTH, K., 2009. Managing local public debt in transition countries: An issue of self-control. Financial Accountability and Management. Roč. 25, č. 3, s. 305–333. doi: 10.1111/j.1468-0408.2009.00479.x.

DOLLERY, B., GRAVES, N., 2009. An analysis of budget compliance measure-ment in South African local government best-practice financial management

technical assistance programs, 2001–2003. Public Administration and Development. Roč. 29, s. 101–116. doi: 10.1002/pad.510.

GOLIAŠ, P., KLÁTIK, P., TUNEGA, M., 2017. Hospodarenie obcí [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: <http://www.hospodarenieobci.sk/oprojekte/>.

GORINA, E., MAHER, C., JOFFE, M., 2018. Local fiscal distress: measurement and prediction. Public Budgeting and Finance. Roč. 38, č. 1, str. 72–94. doi: 10.1111/pbaf.12165.

GRAVES, N., DOLLERY, B., KORTT, M. A., 2016. Financial Health in Australian Local Government: The Application of a Funding Assessment Model to Brisbane and Sydney City Councils. International Journal of Public Administration. Roč. 39, č. 4, s. 303–322. doi: 10.1080/01900692.2015.1004086.

GROVES, S. M., GODSEY, W. M., SHULMAN, M. A., 1981. Financial Indicators for Local Government. Public Budgeting and Finance. Roč. 1, č. 2, s. 5–19.

HALÁSEK, D., PILNÝ, J., TOMÁNEK, P., 2002. Určování bonity obcí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

HENDRICK, R., 2004. Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Metropolitan Suburbs. Urban Affairs Review. Roč. 40, č. 1, str. 78–114. doi: 10.1177/1078087404268076.

HONADLE, B. W., 2003. The states’ role in U.S. local government fiscal crises: A theoretical model and results of a national survey. International Journal of Public Administration. Roč. 26, č. 13, s. 1431–1472. doi: 10.1081/pad-120024405.

HONADLE, B. W., LLOYD-JONES, M., 1998. Analyzing Rural Local Governments' Financial Condition: An Exploratory Application of Three Tools. Public Budgeting and Finance. Roč. 18, č. 2, s. 69–86. doi: 10.1046/j.0275-1100.1998.01135.x.

KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J., 2012. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. Praha: Wolters Kluwer.

KLOHA, K., WEISSERT, C. S., KLEINE, R., 2005. Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Disparities. Public Administration Review. Roč. 65, č. 3, s. 313–323. doi: 10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x.

LAJTKEPOVÁ, E., 2017. Indebtedness of Statutory Cities in the Czech Republic. Acta academica karviniensia. Roč. 17, č. 4, s. 59–68.

LINHARTOVÁ, V., NĚMEČEK, L., 2015. An Analysis of Municipal Indebtedness. Acta academica karviniensia. Roč. 15, č. 4, s. 54–66.

MAHER, C., DELLER, S., 2011. Measuring Municipal Fiscal Condition: Do Objective measures of Fiscal Health Relate to Subjective Measures? Journal of Public Budgeting, Accounting &Financial Management. Roč. 32, č. 3, s. 427–450. doi: 10.1108/jpbafm-23-03-2011-b006.

MALIČKÁ, L., 2017. Determinanty zadlženosti miestnych samospráv Slovenskej republiky. Politická ekonomie. Roč. 65, č. 3, s. 301–315.

doi: 10.18267/j.polek.1145.

MF ČR, 2017a. Ukazatele SIMU. [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/monitoring-hospodareni-obci>.

MF ČR, 2017b. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2016. [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2016/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-roce-201-30092>.

OPLUŠTILOVÁ, I., 2012. Finanční zdraví obcí a jeho regionální diferenciace. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D., 2011. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek: po novele zákona o účetnictví. Praha: C. H. Beck.

POLIAK, L., 2016. Finančná autonómia obcí – mikroekonomické východiská. Societas et Iurisprudentia. Roč. 4, č. 1, s.122–138. ISSN: 1339-5467.

SEDMIHRADSKÁ, L., ŠIMÍKOVÁ, I., 2007. Municipal Debt in the Czech Republic. In: ŠEVIC, Ž., ed. Debt Management in Transition Countries: Experience and Perspectives. Bratislava: NISPAcee. S. 43–59.

STONE, S., SINGLA, A., COMEAUX, J., KIRSCHNER, C., 2015. A Comparison of Financial Indicators: The Case of Detroit. Public Budgeting and Finance. Roč. 35, č. 4, s. 90–111. doi: 10.1111/pbaf.12079.

SVOBODA, M., 2015. Konstrukce ukazatele finančního zdraví municipálních organizací. Český finanční a účetní časopis. Roč. 10, č. 4, s. 150–160. doi: 10.18267/j.cfuc.464.

TKÁČOVÁ, A., KONEČNÝ, P., 2017. Krajské mestá Slovenska a ich finančné zdravie. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Roč. 25, č. 41, s. 193–205.

TYSON, C. J., 2014. Exploring the Boundaries of Municipal Bankruptcy. Willamette Law Review. Roč. 50, č. 4, s. 661–683.

VALACH, J., 1999. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress.

WANG, X., DENNIS, L., TU, Y. S., 2007. Measuring Financial Condition: A Study of US States. Public Budgeting and Finance. Roč. 27, č. 2, s. 1–21. doi: 10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.

ŽÁRSKÁ, E., 2009. Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [online]. Praha: VŠE. [cit: 26. 2. 2018]. Dostupné z: <http://kvf.vse.cz/storage/1239811888_sb_zarska.pdf>.