Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/1

Česká republika – daňový ráj pro výplatu podílů na zisku

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.509

[plný text (PDF)]

Jana Skálová, Maria Argenskaya

Česká republika implementovala směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností ve znění směrnice Rady 2006/98/ES. Na základě ní jsou vyplácené podíly na zisku mateřským společnostem osvobozeny od srážkové daně. K této implementaci jsou povinny všechny členské státy EU. Ovšem řada států doplnila svou právní úpravou pravidly, které mají za cíl zabránit daňovým únikům. Česká republika naopak od roku 2014 zjednodušila pravidla v obchodním právu pro výplatu vlastního kapitálu a od roku 2018 rozšířila možnosti osvobození výplaty podílu na zisku. Empirický výzkum byl zaměřen na zkoumání největších českých společností a jejich vyplácené podíly na zisku, tedy kolik z vygenerovaných zisků je vypláceno mateřským společnostem do zahraničí. Do vybraného vzorku bylo zařazeno 56 společností ze žebříčku CZECH TOP 100, a to 31 akciových společností (55 %) a 25 společností s ručením omezeným. Všechny tyto společnosti ve sledovaných letech 2013 až 2015 vyplácely podíly na zisku. Ve zkoumaném vzorku nebyly banky a finanční instituce. Bylo zjištěno, že 16 z 31 akciových společností vyplácelo podíly na zisku každoročně v částce blížící se celému vykázanému zisku za předchozí účetní období. Stejnou politiku dodržovalo i 9 z 21 společností s ručením omezeným. Více než 99 % vyplacených podílů na zisku bylo osvobozeno od srážkové daně na základě implementace výhodného daňového režimu ze směrnice EU do českého zákona o daních z příjmů.

Klíčová slova: Podíl na zisku, Srážková daň, Účetní závěrka

JEL klasifikace: D22, H21, M41

Reference:
ČECH, P., 2018. Znovu k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Metodické aktuality. Svaz účetních. Roč. 2018, č. 1, s. 4–30.

ČECH, P., SKÁLOVÁ, J., 2014. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech – právní a účetní pohled. Obchodně-právní revue. Roč. 2014, č. 9, s. 241.

DĚDIČ, J., LASÁK, J., 2014. Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh na dividendy v akciové společnosti po rekodifikaci. Bulletin KDP ČR. Roč. 2014, č. 1, s. 18–24.

ESD [Evropský soudní dvůr]. 2017. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ze dne 20. prosince 2017 ve spojených věcech C-504/16 a C-613/16, Deister Holding AG, dříve Traxx Investments NV (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16). Dostupné také z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:620 16CJ0504&from=CS>.

POULOVÁ, L., 2017. Struktura kapitálu českých akciových společností. Český finanční a účetní časopis. Roč. 12, č. 4, s. 25–39. doi: 10.18267/j.cfuc.503.

KARPELES, P., 2011. Daňově uznatelné úroky z úvěru na výplatu dividend. Auditor. Roč. 18, č. 2, s. 12–14.

KOVANICOVÁ, D., 2010. Úroky z úvěru na výplatu dividend daňově uznatelné? Účetnictví. 2010, č. 8, s. 5–10.

MACÍKOVÁ, N., 2017. Účetní zobrazení vybraných operací ve vlastním kapitálu. Praha: Vysoká škola ekonomická. Diplomová práce.

MS ČR, 2018. Justice.cz. Oficiální server českého soudnictví [online]. [cit. 15. 3. 2018]. Dostupné z: <https://www.justice.cz/>.

SKÁLOVÁ, J., 2015. Zrušení rezervního fondu. Auditor. Roč. 22, č. 1, s. 18–19.

SKÁLOVÁ, J., 2017. Výplata vlastního kapitálu. Bulletin KDP ČR. Roč. 2017, č. 4, s. 27–34.

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., 2017. Zákon o obchodních korporacích, komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck.

VALACH, J., 2008. K diskusi o optimalizaci a determinantech kapitálové struktury podniku. Český finanční a účetní časopis. Roč. 3, č. 1, s. 99–102. doi: 10.18267/j.cfuc.263.