Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/2

Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.512

[plný text (PDF)]

Michal Kováč

Příspěvek se zabývá tématem konstrukce stres testu institucí využívající pro stanovení kapitálového požadavku metodu IRBA. Pro kvantifikaci vazeb mezi makroekonomickými veličinami a rizikovými parametry PD, EAD a LGD bylo využito modelu VEC. Kromě samotné výstavby modelu VEC, příspěvek prezentuje proces volby vhodných makroekonomických veličin a agregaci rizikových parametrů. Při následné konstrukci stresového scénáře byla využita metoda maximální penalizace rizikového parametru PD z důvodu neprokázání vazeb mezi makroekonomickými veličinami a parametry EAD a LGD. Empirická analýza jednotlivých proměnných a následná kvantifikace hodnoty kapitálu pro účely stres testu byla provedena na reálném portfoliu retail klientely.

Klíčová slova: IRBA, Retail klientela, Stres test, VECM

JEL klasifikace: C53, G32

Reference:
ARLT, J., ARLTOVÁ, M., 2009. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing.

ASBERG, P., SHAHNAZARIAN, H., 2008. Macroeconomic impact on expected default frequency. Sveriges Riksbank Working Paper Series [online]. Č. 219. [cit. 19. 06. 2018]. Dostupné z: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.852.1719&rep=rep1&type=pdf>.

ASSOUAN, S., 2012. Stress Testing a Retail Loan Portfolio: An Error Correction Model Approach. The Journal of Risk Model Validation [online]. Roč. 6, č. 1, s. 3–25. [cit. 19. 06. 2018]. doi: 10.21314/jrmv.2012.082.

BIS [Bank for International Settlements], 2006. An International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards [online]. [cit. 31. 03. 2017].

Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2009. Principles for sound stress testing practickes and supervision [online]. [cit. 31. 03. 2017].

Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2017. Basel III: Finalising post-crisis reforms [online]. [cit. 31. 03. 2017].

Dostupné z: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf>.

ČNB, 2008. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany [online]. [cit. 03. 04. 2018]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/download/cnbwp_2008_09.pdf>.

ČNB, 2017. Spotřebitelský úvěr [online]. [cit. 17. 06. 2018]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/spotrebitelsky_uver.html>.

ČSÚ, 2018a. Výdaje na HDP [online]. [cit. 02. 07. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/61833261/hdpcr062918_vs.xlsx/a3bc3580-be50-4960-9202-5c2604696be8?version=1.1>.

ČSÚ, 2018b. Nezaměstnanost [online]. [cit. 02. 07. 2018]. Dostupné z: < https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAM01-C&f=TABULKA&z=T>.

DWYER, G., 2015. The Johansen Test for Cointegration [online]. [cit. 18. 6. 2018]. Dostupné z: <http://www.jerrydwyer.com/pdf/Clemson/Cointegration.pdf>.

END, J., HOEBERICHTS, M., TABBAE, M., 2006. Modelling scenario analysis and macro stress-testing [online]. DNB Working Paper, No. 119. [cit. 31. 03. 2017]. Dostupné z:

<https://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%20119_tcm46-146776.pdf>.

FOGLIA, A., 2009. Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approach. International Journal of Central Banking [online]. Roč. 5, č. 3, s. 9–45. [cit. 18. 6. 2018]. Dostupné z: <http://www.ijcb.org/journal/ijcb09q3a1.pdf>.

GUERROUAZ, A., 2016. Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling [online]. Technical note No. 16-02. Montreal Institute of Structured Finance and Derivatives. [cit. 19. 06. 2018]. Dostupné z:

<http://ifsid.ca/wp-content/uploads/2016/04/NT-16-02_Guerrouaz.pdf>.

HAUSER, M., 2016. Vector error correction model, VECM, Cointegrated VAR [online]. [cit. 03. 04. 2018]. Dostupné z:

<http://statmath.wu.ac.at/~hauser/LVs/FinEtricsQF/FEtrics_Chp4.pdf>.

HOGGARTH, G., LOGAN, A., ZICCHINO, L., 2005. Macro Stress Tests of UK banks. BIS Papers [online]. Č. 22. [cit. 09. 04. 2018]. Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap22t.pdf>.

JOHANSEN, S., 1988. Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control. Roč. 12, č. 2–3, s. 231–254. doi: 10.1016/0165-1889(88)90041-3.

JOHANSEN, S., 1995. Likelihood based Inference on Cointegration in the Vector Autoregressive model. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/0198774508.001.0001.

MAGEE, L., 2013. Unit Roots, Cointegration, VARs and VECMs [online]. [cit. 18. 6. 2018]. Dostupné z: <https://socialsciences.mcmaster.ca/magee/ 761_762/02-Time%20series%20models%20B-notes.pdf>.

WONG, J., CHOI, K., FONG, T., 2006. A Framework for macro stress testing the credit risk of banks in Hong Kong. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin [online]. Č. 49 (December 2006). [cit. 31. 03. 2017]. Dostupné z: <http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bulletin/qb200612/E_25_38.pdf>.