Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/3

Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.516

[plný text (PDF)]

Michal Kováč

Příspěvek se zabývá porovnáním stres test modelů institucí využívající pro stanovení kapitálového požadavku metodu IRBA. Pro konstrukci stres testů bylo využito různých přístupů k determinaci hodnot rizikových parametrů PD, EAD a LGD. Kromě modelu VEC, který provazuje rizikové parametry a vybrané makroekonomické veličiny, byly konstruovány stres testy pomocí modelu absolutních hodnot, modelu relativních změn a modelu VaR, resp. CVaR. Jednotlivé přístupy byly testovány a vzájemně porovnány ve dvou úrovních. V první úrovni docházelo pouze k stresování rizikového parametru PD a následně ve druhé úrovni všech rizikových parametrů. Empirickou analýzou na reálném portfoliu retail klientely působící na území České republiky v období 2005 – 2017 byly mezi některými přístupy prokázány výrazné rozdíly v hodnotě kapitálu. Rovněž bylo prokázáno, že užitím vhodné metody při stresování pouze parametru PD, lze dosáhnout totožné hodnoty kapitálu jako v případě stresování všech rizikových parametrů simulující podmínky požadované Basilejským výborem.

Klíčová slova: Historické simulace, Retail klientela, Stres test, VaR, VECM

JEL klasifikace: C53, G28, G32

Reference:
ALEXANDER, C., LEDERMANN, D., 2012. ROM Simulation: Applications to Stress Testing and VaR [online]. [cit. 16. 8. 2018]. Dostupné z: <https://www.icmacentre.ac.uk/files/discussion-papers/DP_2012_09.pdf>.

ARDIA, D., GUERROUAZ, A., REY, J., 2016. Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling. Insurance and Risk Management [online]. Roč. 83, č. 3–4, s. 115–133. [cit. 16. 8. 2018]. Dostupné z: <http://www.revueassurances.ca/en/>. doi: 10.2139/ssrn.2806403.

ASBERG, P., SHAHNAZARIAN, H., 2008. Macroeconomic impact on expected default frequency. Sveriges Riksbank Working Paper Series [online]. Č. 219. [cit. 19. 6. 2018]. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.1088626.

ASSOUAN, S., 2012. Stress Testing a Retail Loan Portfolio: An Error Correction Model Approach. The Journal of Risk Model Validation [online]. Roč. 6, č. 1, s. 3–25. [cit. 19. 6. 2018]. Dostupné z: <http://cmup.fc.up.pt/cmup/engmat /2012/seminario/artigos2012/alvaro/jrmv_assouan_web.pdf>.doi: https://doi.org/10.21314/jrmv.2012.082.

BIS [Bank for International Settlements], 2005. Stress testing at major financial institutions: survey results and practice [online]. [cit. 16. 8. 2018] Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/cgfs24.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2006. An International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards [online]. [cit. 31. 3. 2017]. Dostupné z: < https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2009. Principles for sound stress testing practickes and supervision [online]. [cit. 31. 3. 2017].

Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2012. Stress-testing macro stress testing: does it live up to expectations? [online]. [cit. 17. 7. 2018]. Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/work369.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2017. Basel III: Finalising post-crisis reforms [online]. [cit. 31. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf>.

BRUNEL, V., [b. r.]. Credit Value at Risk (CVaR) [online]. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z: <http:/vivienbrunel.free.fr/Other/CreditVaR.pdf>.

ČNB, 2017. Spotřebitelský úvěr [online]. [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/spotrebitelsky_uver.html>.

ČSÚ, 2018a. Nezaměstnanost [online]. [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z: <https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAM01C&f=TABULKA&z=T>.

ČSÚ, 2018b. Výdaje na HDP [online]. [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/61833261/hdpcr062918_vs.xlsx/a3bc3580be50-4960-9202-5c2604696be8?version=1.1>.

DOMINGUEZ, J., ALFONSO, M., 2004. Applying Stress-Testing On Value at Risk (VaR) Methodologies. Investment Management and Financial Innovations [online]. Roč. 1, č. 4, s. 62–73. [cit. 16. 8. 2018].

Dostupné z: <https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/ templates/article/assets/1156/imfi_en_2004_04_Dominguez.pdf>.

END, J., HOEBERICHTS, M., TABBAE, M., 2006. Modelling scenario analysis and macro stress-testing [online]. DNB Working Paper No. 119. [cit. 31. 3. 2017]. Dostupné z: <https://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%20119_tcm46-146776.pdf>.

FOGLIA, A., 2009. Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approach. International Journal of Central Banking [online]. Roč. 5, č. 3, s. 9–45. [cit. 18. 6. 2018]. Dostupné z: <http://www.ijcb.org/journal/ijcb09q3a1.pdf>. doi: 10.2139/ssrn.1396243.

GUERROUAZ, A., 2016. Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling [online]. Technical note No. 16-02. Montreal Institute of Structured Finance and Derivatives. [cit. 19. 6. 2018]. Dostupné z: <http://ifsid.ca/wp-content/uploads/2016/04/NT-16-02 _Guerrouaz.pdf>.

HIBBELN, M., 2010. Risk Management in Credit Portfolios [online]. S. 8–16. [cit. 1. 9. 2018]. Dostupné z:

<https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=f73jwdRa3t4C&oi=fnd&pg=PR3&dq=HIBBELN,+M.,+2010.+Risk+Management+in+Credit+Portfolios&ots=tE1FD5W6qx&sig=BNLleMpi02jaV7zpVDU7rC8zgcM&redir_esc=y#v=onepage&q=HIBBELN%2C%20M.%2C%202010.%20Risk%20Management%20in%20Credit%20Portfolios&f=false>.

HOGGARTH G., LOGAN A., ZICCHINO L., 2005. Macro Stress Tests of UK banks [online]. Bank for International Settlement. [cit. 9. 4. 2018]. Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap22t.pdf>.

KOVÁČ, M., 2018. Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC. Český finanční a účetní časopis. Roč. 12, č. 2, s. 43–59. [cit. 1. 9. 2018]. doi: 10.18267/j.cfuc.512.

KRAUSSL, R., LEHNERT, T., STEFANOVA, D., 2007. The European sovereign debt crisis: What have we learned? [online]. CFS Working Paper Series, no. 567, Center for Financial Studies, Goethe University. [cit. 1. 9. 2018]. Dostupné z: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/149623/1/87785405X.pdf>.

LI, H., FAN, X., LI, Y., ZHOU, Y., JIN, Z., LIU, Z., 2012. Approaches to VaR [online]. Stanford University. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://web.stanford.edu/class/msande444/2012/MS&E444_2012_Group2a.pdf>.

LINDGREN, J., 2014. The Credit Risk in a Stock Portfolio, A Method to Evaluate the Credit Risk from the Perspective of an Investor [online]. Umea University. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z:

<http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A738023&dswid=6339>.

LUTKEBOHMERT, E., 2009. Concentration Risk in Credit Portfolio. New York: Springer.

NAIMY, J., 2012. Stress Test and VaR Analysis in the Process of Risk Management. Journal of Business & Financial Affairs [online]. [cit. 16. 8. 2018]. Dostupné z: <https://www.omicsonline.org/open-access/stress-tests-and-var-analysis-in-the-process-of-risk-management-2167-0234.1000e114.pdf>.

doi: 10.4172/2167-0234.1000e114.

STEIN, R., 2012. The role of stress testing in credit risk management, Journal of Investment Management [online]. Roč. 10, č. 4. [cit. 9. 4. 2018]. Dostupné z: <http://www.rogermstein.com/wp-content/uploads/the_role_of_stress_testing_in_ risk_management.pdf>

VERICK, S., ISLAM, I., 2010. The Great Recession of 2008 – 2009: Causes, Consequences and Policy Responses [online]. IZA Discussion Paper No. 4936 [cit. 31. 3. 2017]. Dostupné z: <http://ftp.iza.org/dp4934.pdf>.

WONG, J., CHOI, K., FONG, T., 2006. SupervisoryA Framework for macro stress testing the credit risk of banks in Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin [online]. [cit. 31. 3. 2017] Dostupné z: <http://www.hkma.gov.hk/ media/eng/publication-and-research/quarterly-bulletin/qb200612/E_25_38.pdf>.