Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/4

Změny v demografické struktuře a výdaje zdravotnictví České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.521

[plný text (PDF)]

Alena Maaytová, Eva Gajdošová, Lenka Láchová

Ekonomická situace zdravotnictví je v každé zemi propojena s hospodářským vývojem. Na vývoj výdajů ve zdravotnictví působí řada faktorů, které lze klasifikovat mimo jiné dle času, to znamená, zdali ovlivňují spíše současný stav, nebo zda více ovlivní budoucí vývoj. Z pohledu delšího časového období je důležitým faktorem změna demografické struktury obyvatelstva. V České republice lze jako v řadě dalších států identifikovat dva faktory, které mají vliv na vývoj české populace, a to nižší míra porodnosti (v roce 2017 činila míra porodnosti 1,69) a prodlužující se střední délka života. Názory na to, zda je stárnutí důležitým faktorem ovlivňujícím zdravotnické výdaje, nejsou jednotné. Mezi faktory působící ve střednědobém a krátkém období patří mimo jiné hospodářský vývoj (výrazný dopad na příjmovou stranu), volební cyklus, očekávání pacientů a rozvoj technologií. Cílem příspěvku je projekce vývoje nákladů na zdravotnictví z důvodu změn ve věkové struktuře obyvatelstva při jinak nezměněných trendech. Časový interval projekce odpovídá délce časové řady průměrných zdravotních výdajů. Ke zjištění změn v demografické struktuře byla použita demografická projekce obyvatelstva ČR do roku 2100.

Klíčová slova: Stárnutí, Výdaje na zdravotnictví

JEL klasifikace: H51, I18

Reference:
BUCHNER, F., WASEM, J., 2006. “Steeping” of Health Expenditure Profiles. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice. Roč. 31, č. 4, s. 581–599. doi: 10.1057/palgrave.gpp.2510100.

ČSÚ, 2012. Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 - 2010 [online]. [cit. 30. 8. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/20554891/330612k1.pdf>. ČSÚ, 2013. Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100 [online]. [cit. 30. 8. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4>. ČSÚ, 2016. Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech 2010 až 2014 [online]. [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/43674671/ 26000516.pdf>

ČSÚ, 2018a. Obyvatelstvo – roční časové řady [online]. [cit. 30. 6. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu>. ČSÚ, 2018b. Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech 2010 až 2016 [online]. [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/61629742/ 26000518.pdf/>

DITTRICH, L. O., STARÁ, D., 2010. Je stárnutí populace hlavní příčinou růstu výdajů na zdravotní péči? Zdravotnictví v České republice. Roč. 2010, č. 4, s. 144–146.

EC [The Council of European Union], 2016. Council recommendation of 12 July 2016 on the 2016 National Reform Programme of the Czech Republic and delivering a Council opinion on the 2016 Convergence Programme of the Czech Republic [online]. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(06)&from=EN>.

FRIES, J. F., 1980. Aging, natural death, and the compression of morbidity. The New England Journal of Medicine. Roč. 303, č. 3, s. 130–135. Doi: 10.1056/nejm198007173030304.

GRUENBERG, E. M., 1977. The failures of success. Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society. Roč. 55, č. 1, s. 3–24. doi: 10.2307/3349592.

HOLČÍK, J., 2003. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do Evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny v 21. století. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

HOLČÍK, J., 2007. K článku autorů Tomáš Fiala a Jitka Langhamrová: Stárnutí populace – hrozba pro veřejné zdravotnictví? Demografie. Roč. 49, č. 1, s. 22–24. Dostupné také z: <https://www.czso.cz/documents/10180/20564427/180307q1.pdf>.

MANTON, K. G., 1982. Changing concepts of morbidity and mortality in the elderly population. Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society. Roč. 60, č. 2, s. 183–244. doi: 10.2307/3349767.

MEIJER, C., WOUTERSE, B., POLDER, J., KOOPMANSCHAP, M., 2013. The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review. European Journal of Ageing. Roč. 10, č. 4, s. 353–361. doi:10.1007/s10433-013-0280-x.

PARKER, M. G., THORSLUND, M., 2007. Health trends in the elderly population: getting better and getting worse. The Gerontologist. Roč. 47, č. 2, s. 150–158. doi: 10.1093/geront/47.2.150.

PRZYWARA, B., 2010. Projecting future health care expenditure at European level: driver, methodology and main results. European Economy – Economic Papers 417 [online]. [cit. 30. 9. 2018]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/economy _finance/publications/economic_paper/2010/pdf/ecp417_en.pdf>.