Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/4

Zveřejňují střední a malé podniky v ČR nefinanční informace?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.523

[plný text (PDF)]

Marcela Zárybnická Žárová

Cílem článku je zjistit, zdali střední a malé podniky v ČR zveřejňují nefinanční informace, přestože jim zveřejnění těchto informací nevyplývá jako povinnost ze zákona. Odpovědět na tuto otázku znamenalo nejprve vymezit pojem nefinanční informace. Dalším krokem zkoumání při neexistenci databáze malých a středních podniků v ČR bylo vytvoření vzorku malých a středních podniků sběrem informací z výročních zpráv nebo účetních závěrek zveřejněných ve veřejném rejstříku. Obsahovou analýzou byl zkoumán vzorek 650 podniků, z kterého 75 středních a malých podniků vyhovělo podmínkám výzkumu. Pro tento vzorek podniků byly stanoveny tři výzkumné otázky, které odpovídaly třem stanoveným skupinám podniků, u kterých se analyzovalo zveřejnění nefinančních informací, tj. skupina středních podniků, které jsou auditovány, skupina malých podniků auditovaných a skupina malých neauditovaných podniků. Protože u malých podniků se zdá, že auditované podniky (přinejmenším některé z nich) zveřejňují častěji nefinanční informace, proto u malých podniků bylo součástí zkoumání alespoň prokázání tendence, že malé auditované společnosti vykazují nefinanční informace častěji než malé neauditované. Statistická významnost zjištěných výsledků je však diskutabilní.

Klíčová slova: Malé a střední podniky, Nefinanční informace, Zveřejnění nefinančních informací

JEL klasifikace: M41, M48

Reference:
EK [Evropská komise], 2013. Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment [online]. [cit. 30. 10. 2018] Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:520113SC0127>.

EU, 2014. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU [online]. [cit. 30. 10. 2018]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE LEX%3A32014L0095>.

HALLER, A., LINK, M., GROß, T., 2017. The Term ‘Non-financial Information’ – A Semantic Analysis of a Key Feature of Current and Future Corporate Reporting. Accounting in Europe. Roč. 14, č. 3, s. 407–429.

doi: 10.1080/17449480.2017.1374548.

HORVÁTH, P., a kol., 2017. Status Quo and Future Development of Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe. JEEMS – Journal of East European Management Studies. Roč. 22, č. 2, s. 221–243. doi: 10.5771/0949-6181-2017-2-221.

NOBES, C., PARKER, R. H., 2012. Comparative International Accounting. London: Pearson Education.

PAKŠIOVÁ, R., 2016. Reporting of Non-financial Information on Companies in the Context of Sustainable Development in Slovakia. In: HORA, M., VAŠEKOVÁ, M. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Vranov nad Dyjí: Vysoká škola ekonomická – Oeconomica. s. 153–160.

PETERA, P., WAGNER, J., 2017. Human resources disclosure among companies in Czechia. Social Responsibility Journal. Roč. 13, č. 4, s. 743–761. doi: 10.1108/srj-07-2017-0123.

PETERA, P., WAGNER, J., KNOROVÁ, K., 2016. Perception and Interpretation of Sustainability Among the Largest Corporations Established in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Roč. 64, č. 3, s. 1053-1065. doi: 10.11118/actaun201664031053.

PROCHÁZKA, D., 2015. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. Praha: Vysoká škola ekonomická – Oeconomica.

ŽÁROVÁ, M., 2016. Reasons for Differences in European Financial Reporting. In: PROCHÁZKA, D. New Trends in Finance and Accounting – Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting. B. m.: Springer International Publishing. s. 355–360. doi: 10.1007/978-3-319-49559-0_33.

ŽÁROVÁ, M., 2018. Non-financial information in small and medium - sized companies´ annual reports: evidence from the Czech Republic. In: Global versus Local Perspectives on Finance and Accounting – 19th Annual Conference on Finance and Accounting. Cham: Springer International Publishing. Forthcoming.