Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/1

Nad rizikem svrchovaných expozic

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.525

[plný text (PDF)]

Naďa Blahová

Článek v obecné rovině charakterizuje svrchované riziko a riziko přílišné koncentrace svrchovaných expozic v bilancích bank a na základě analýzy vývoje tohoto jevu ve sledovaném období v ČR, resp. dalších vybraných státech, posuzuje míru účinnosti postoje centrální banky ČR k tomuto potenciálnímu zdroji finanční nestability. Vzájemná provázanost bankovního sektoru a státu je vnímána jako významná a potenciálně riziková. Důvody souvisejí s mnoha vzájemnými vazbami, které mohou při nepříznivých změnách negativně ovlivnit stabilitu jednoho či obou sektorů s přesahem do reálné ekonomiky. Článek poukazuje na hlavní oblasti vzájemných vazeb mezi státním a bankovním sektorem, snaží se o jejich objasnění. Identifikuje příslušné zdroje nestability, které diskutuje.

JEL klasifikace: E44, E58, E60

Reference:
BASEL I [Basel Committee on Banking Supervision], 1988. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel: Bank for International Settlements.

BASEL II [Basel Committee on Banking Supervision], 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised Framework, Basel: Bank for International Settlements.

BASEL III [Basel Committee on Banking Supervision], 2010. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel: Bank for International Settlements.

BASEL III [Basel Committee on Banking Supervision], 2013. Basel III: Liquidity. Basel: Bank for International Settlements.

ČNB, 2016. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic [online]. [vid. 27. 11. 2018]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/download/InterniMetodika_SvrchovaneExpozice.pdf>.

ČNB, 2018. Zprávy o finanční stabilitě [online]. [vid. 13. 12. 2018]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/>.

ECB, 2018. Government finance. Gross government debt (consolidated) [online]. Datový soubor. [vid. 19. 12. 2018]. Dostupné z: <https://sdw.ecb.europa.eu/browse>.

EK [Evropská komise], 2013. Regulatory technical standards supplementing regulation (EU) 575/2013 (CRR) and Directive2013/36/EU (CRD).

ESRB [Evropská rada pro systémová rizika], 2013. Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky. ESRB/2013/1, 2013/C 170/01.

FRENKEL, M., KARMANN, A., SCHOLTENS, B., 2004. Sovereign Risk and Financial Crises. New York: Springer-Verlag.

MF ČR, 2018. Statistika vládního sektoru [online]. [vid. 19. 12. 2018]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru>.

SAN-MARTÍN-ALBIZURI, N., RODRÍGUEZ-CASTELLANOS, A., 2014. Country risk index and sovereign ratings: do they foresee financial crises? The Journal of Risk Model Validation. Roč. 9, č. 1, s. 33–55. doi: 10.21314/JRMV.2015.133.