Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/1

Transparentnost a aplikace IAS 20 v podmínkách evropských poskytovatelů letových provozních služeb

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.526

[plný text (PDF)]

Luboš Hlinovský

Poskytovatelé letových provozních služeb, ANSP, jsou monopolní a regulované podniky. Součástí jejich regulace, vyplývající z Nařízení EU 550/2004, je povinnost mít účetní výkazy dle mezinárodních účetních standardů. Většina evropských ANSP pobírá státní dotace z projektu SESAR. IAS 20 určuje pravidla pro účtování státních dotací. Předmětem článku je transparentnost, tedy dodržování pravidel Nařízení 550/2004 zveřejňování informací dle IAS 20 v letech 2015-2017, kdy ANSP čerpaly významné částky dotací. Cílem článku je prozkoumat dodržování požadavků na transparentnost z hlediska obou norem, zejména s ohledem na dopady dotací do cenotvorby ANSP. Dle publikovaných výročních zpráv z těchto let je prozkoumáno 17 ANSP, patřících do aliance A6. Výsledkem zkoumání je nižší míra dodržování těchto pravidel, různorodost ve formě a obsahu účetních závěrek a nízká účinnost regulace vyplývající z programu Jednotného evropského nebe.

JEL klasifikace: M480

Reference:
ČERVENÝ, M, 2017. Fulfillment of IFRS 2. Disclosure Requirements by

Companies Listed on the Prague Stock Exchange. European Financial and

Accounting Journal. Roč. 8, č. 3. s. 53–64. doi: 10.18267/j.efaj.187.

ČEVELA, D., 2016. Quality of Information Disclosed in Annual Reports of Listed

Companies in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal.

Roč. 7, č. 2, s. 21–36. doi: 10.18267/j.efaj.155.

EK [Evropská komise], 2013. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013, ze dne

3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační

služby [online]. [vid. 21. 1. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

cs/TXT/?uri=CELEX:32013R0391>.

EU, 2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne

10. března 2004, o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském

nebi [online]. [vid. 21. 1. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

CS/TXT/?uri=celex:32004R0550>.

EU, 2017. Jednotné evropské nebe: změnila se kultura, avšak nebe jednotné není

[online]. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. [vid. 21. 1. 2019]. Dostupné

z: <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_18/SR_SES_CS.pdf>.

EU, 2018. Transport modes, SESAR [online]. [vid. 30. 11. 2018]. Dostupné z:

<https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en>.

EUROCONTROL, 2018. ATM Cost – Effectiveness (ACE) 2016 Benchmarking

Report with 2017–2021 Outlook [online]. [vid. 21. 1. 2019]. Dostupné z:

<https://www.eurocontrol.int/ACE/ACE-Reports/ACE2016.pdf>.

IASB, 2012. International Accounting Standard 20. Accounting for Government

Grants and Disclosure of Government Assistance. London: IFRS Foundation.

NOVÁK, M., 2016. The Quality of Disclosure under IAS 38 in Financial Statements

of Entities Listed on PSE. European Financial and Accounting Journal. Roč. 7,

č. 2, s. 31–44. doi: 10.18267/j.efaj.208.

PADRTOVÁ, M., 2012. Účtování a vykazování dotací dle IFRS v ČR. In:

PELEŠOVÁ, P., a kol. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých

vědeckých pracovníků: sborník příspěvků. Opava: Slezská univerzita v Opavě,

Obchodně podnikatelská fakulta, s. 867–872.

PRUŠA, J., a kol., 2015. Svět letecké dopravy. Praha: Galileo Training.

SESAR DEPLOYMENT MANAGER, 2018. Webové stránky SESAR Deployment

Manager [online]. [vid. 30. 11. 2018]. Dostupné z: <https://www.sesardeployment

manager.eu/about/sesar-deployment-manager-function/>.