Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/2

Odovědnost auditora ve vztahu k transferovým cenám

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.529

[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová, Michal Šindelář

Cílem článku je rozebrat odpovědnost auditora nejprve obecně a následně v souvislosti s transferovými cenami u spojených osob. Východiskem pro hodnocení transferových cen z pohledu auditu při ověřování účetních závěrek je pohled účetních předpisů a auditorských standardů. Článek, v návaznosti na rozbor odpovědnosti auditora, analyzuje rozhodování justice na základě vztahu zprávy auditora a transferových cen. Provedený výzkum vycházející z judikatury Nejvyššího správního soudu poukazuje na pochybení auditorů při vydání výroků k účetním závěrkám. Z výsledků výzkumu je patrné, že se auditor správnému nastavení transferových cen dostatečně nevěnoval. Důsledkem jsou pak nejen daňové doměrky, ale i nesprávně vykázané informace o nákladech (výnosech) a výsledku hospodaření účetních jednotek v jejich účetních závěrkách.

Klíčová slova: Audit, Odpovědnost auditora, Spojené osoby, Transferové ceny, Účetní závěrka

JEL klasifikace: G32, M41, M42

Reference:
Arbitrážní úmluva, 1990. Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků. [vid. 13. 08. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:41990A0436&from=CS>.

GFŘ [Generální finanční ředitelství], 2019. Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. [vid. 13. 8. 2019]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/assets/cs/ media/Financni-zpravodaj_2019-c-05.pdf>.

IAASB [International Auditing and Assurance Standards Board], 2018. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements [online]. [vid. 13. 8. 2019]. Dostupné z: <https://www.kacr.cz/anglicka-verze-standardu-2018>.

IASB [International Accounting Standards Board], 2013. IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran. [vid. 13. 08. 2019]. Dostupné z: <https://www.iasplus.com/en/ standards/ias/ias24>.

JELÍNEK, M., 2018. Transferové ceny. Praha: Verlag Dashöfer. ISBN: 978-80-87963-61-6.

KAČR, 2012. Příručka pro provádění auditu. Praha: A. R. Garamond. ISBN: 978-80-86679-18-1.

KRÁLÍČEK, V., 2014. Jak se úspěšně vypořádat s požadavky ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky. Auditor. Roč. 21, č. 5, s. 12–14.

KRÁLÍČEK, V., MOLÍN, J., 2013. Profesní odpovědnost auditora. Auditorská profese v České republice [online]. Praha: Komora auditorů České republiky [vid. 13. 8. 2019]. Dostupné z: <https://www.kacr.cz/file/1436/Publikace_Auditorsk%C 3%A1%20profese%20v%20%C4%8CR.pdf>.

MOLÍN, J., 2014. Povinnost auditora při odhalování korupčního jednání. Auditor. Roč. 21, č. 5, s. 15–19.

MÜLLEROVÁ, L., a kol., 2017. Auditing. Praha: Oeconomica.

MUŽATKOVÁ, H., 2019. Priority činnosti kárné komise KAČR. Auditor. Roč. 26, č. 6, s. 22–24.

PELÁK, J. a ŠTĚPÁN, M., 2019. Řízení kvality – předpisy. Auditor. Roč. 26, č. 6, s. 11–15.

OECD, 2017. Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2017. [vid. 13. 08. 2019]. Dostupné z: <http://oecd-ilibrary.org/taxation/smernice-oecd-o-prevodnich-cenach-pro-nadnarodni-podniky-a-danove-spravy-2017_fb80b515-cs>.

SAMSELIOVÁ, S., 2019. Transferové ceny – pohled finančního účetnictví, auditu a daní. Praha: Vysoká škole ekonomická. Diplomová práce.

SOLILOVÁ, V., NERUDOVÁ, D., 2019. Je princip tržního odstupu nadále udržitelný? Bulletin Komory daňových poradců ČR.

VIKTORIN, J., 2019. Dozorčí komise – mýty a skutečnost. Auditor. Roč. 26, č. 6, s. 20–22.