Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/2

Současná hodnota daňových štítů po implementaci „Anti-Tax Avoidance Directive“: limitace dosažení daňových úrokových štítů

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.530

[plný text (PDF)]

Tomáš Brabenec

Článek se zabývá očekávanými dopady plánované transpozice směrnice EU – „Anti-Tax Avoidance Directive“ (ATAD), resp. návrhu novely zákona o daních z příjmů, která mj. zavádí administrativní omezení daňové uznatelnosti nákladových úroků, na výši daňových štítů v rámci oceňování společnosti. Článek na konkrétním případu prezentuje časovou distorzi v kalkulaci daňové uznatelnosti nákladových úroků a výší cizího úročeného kapitálu. Dále pak definuje obecné vzorce pro výpočet daňového štítu po zohlednění regulace včetně modelu pro druhou fázi ocenění. Článek pak definuje hlavní témata v oblasti oceňování podniků, na které bude mít regulace vliv.

Klíčová slova: Cizí kapitál, Daňový štít, Nákladové úroky, Směrnice ATAD

JEL klasifikace: G30, G31, G32

Reference:
BREALEY, R. A., MYERS, S. C., 2000. Principles of Corporate Finance. 5th ed. New York: The McGraw–Hill Companies.

DAMODARAN, A., 2006. Damodaran on Valuation. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.

EU, 2016. Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu [online]. [vid. 20. 9. 2018]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=celex:32016L1164>.

FERNÁNDEZ, P., 2005. The value of tax shields is not equal to the present value of tax shields: A correction. SSRN Electronic Journal [online]. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.651206.

MAŘÍK, M. a kolektiv, 2011. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress.

MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P., BUUS, T., RÝDLOVÁ, B., 2018. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy. 2. vyd. Praha: Ekopress.

MAŘÍKOVÁ, P, 2009. Vzájemné vztahy výnosových metod pro oceňování podniku. Habilitační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze.

MFČR, 2018. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony [online]. [vid. 13. 6. 2018]. Dostupné z: <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVKGT7MQ>.

MILES, J. A., EZZELL, J. R., 1985. Reformulating Tax Shield Valuation: A Note. Journal of Finance. Roč. 40, č. 5, s. 1485–1492. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02396.x.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H., 1958. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review. Roč. 48, č. 3, s. 261–297.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H., 1963. Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. American Economic Review. Roč. 53, č. 3, s. 433–443.

MYERS, S. C., 1974. Interacitons of Corporate Financing and Investment Decisions-Implication for Capital Budgeting. Journal of Finance. Roč. 29, č. 1, s. 1–25. doi: https://doi.org/10.2307/2978211.

MYERS, S. C., 1984. The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance. Roč. 39, č. 3, s. 575–592. doi: https://doi.org/10.2307/2327916.

PRATT, S. P., GRABOWSKI, R. J., 2014. Cost of Capital. Applications and Examples. 5th ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

RUBACK, R. S., 2002. Capital Cash Flows: A Simple Approach to Valuing Risky Cash Flows. Financial Management. Roč. 31, č. 2, s. 85–103. doi: https://doi.org/10.2307/3666224.

TREGLER, F., 2011. Private Equity. Disertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze.