Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/3

Vliv díla Luca Pacioliho na vývoj účetnictví na našem území

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.532

[plný text (PDF)]

Pavla Slavíčková

Vydání díla Luca Pacioliho v roce 1494 znamenalo významný předěl ve vývoji podvojného účetnictví a jeho šíření z Itálie do dalších zemí Evropy. Článek zohledňuje dosud publikovaný výzkum na toto téma a hledá paralely mezi vývojem u nás a v zemích západní Evropy v této rané fázi dějin účetnictví. Na základě heuristického výzkumu a regresivní kritiky dobových pramenů dochovaných v našich archivech, muzeích a knihovnách lze konstatovat, že u nás nedošlo k rozšíření díla Luca Pacioliho ani dalších spisů o podvojném účetnictví, podobné manuály vzniklé ve stejném období na našem území popisují jinou účetní soustavu a nelze ani doložit použití podvojného účetnictví v tehdejší účetní praxi. Pilotní komparace s Polskem prokázala podobný vývojový znak, což naznačuje analogický vývoj ve středoevropském prostoru oproti zemím západní Evropy.

Klíčová slova: České země, Dějiny, Podvojné účetnictví

JEL klasifikace: M41

Reference:
BAUER, O., 1911. Memuary k istorii buchgaltěrii i pamjatniki svjaščenoj stariny. Moskva: Pečatija S. P. Jakovleva.

BLECHA, J., 1956. Hlavní rysy účetnictví podniků u nás do roku 1945. Archivní časopis. Roč. 4, s. 188–203. Praha: Ministerstvo vnitra.

BLECHA, J., 1958. Písemnosti účetní evidence průmyslových podniků jako archivní materiál. Sborník archivních prací. Roč. 8, č. 2, s. 176–214. Praha: Ministerstvo vnitra.

BROWN, R. G., JOHNSON, K. S., 1963. Paciolo on Accounting. New York: McGraw-Hill Book Company.

BUŇATOVÁ, M., 2013. Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy. Praha: Miskhezy.

COTRUGLI, B., 1573. Della mercatura et del mercante perfetto. Venice: Elephant.

ČERNÝ, V., 1930. Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.-XIX. století. Praha: Československá Akademie Zemědělská.

CHATFIELD, M., 1974. A History of Accounting Thought. New York: Robert E. Krieger Publishing.

DE ROOVER, R., 1956. The Development of Accounting prior to Luca Pacioli according to the Account-Books of Medieval Merchant. In: LITTLETON, A. C., YAMEY, B. S. The Development of Contemporary Accounting Thought. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.

DOKOUPIL, V., 1970. Soupis prvotisků z fondů univerzitní knihovny v Brně. Brno: SPN.

EISNER, A., 1920. Nejstarší památky a spisy účetnické. Dvůr Králové: J. Dobáš.

FIALA, J., 1935. Dějiny účetnictví. Praha: Pragotisk, Peroutka a spol.

NÁRODNÍ ARCHIV, 1975. Fond Česká komora. 1628. Instrukce pro českou i německou expedici účtárny české komory. 1682. Instrukce Leopolda i. pro českou komoru. Praha: Národní archiv v Praze. sign. J18/7/st.

FUKSA, J., 1936. Slovník obchodně-technický, účetní a daňový VIII. Praha: Tiskové podniky Ústředního svazu československých průmyslníků.

GRAUS, F., 1956. Tři zlomky českých kupeckých knih z doby předhusitské. Československý časopis historický. Č. 4, s. 644–654. Praha: Čs. akademie věd.

GRÜNFELD, J., 1952. Dvě brněnské kupecké knihy 1561-4, 1568-70. Brno: Archiv města Brna (rukopis).

HOFFMANN, F., 1965. Nově zjištěná kupecká kniha ze 16. století. Sborník Matice moravské. Č. 84, s. 207–213. Brno: Matice moravská.

HÓTOVÁ, R. 2003. Z dějin účetnictví. Economická Revue. Roč. 6, č. 4, s. 58–70.

JÄGER, E. L., 1876. Lucas Paccioli und Simon Stevin, nebst einigen jüngeren Schriftstellern über Buchhatung. Stuttgart: A. Kröner, 1976.

JANÁČEK, J., 1957. Příspěvek k otázce kupeckého zisku v 16. století. Československý časopis historický. Č. 5, s. 276–289. Praha: Čs. akademie věd.

JANHUBA, M., 2004. Luca Pacioli. Tractatus XI. Particularis de computis et scripturis. Oddiel XI. Osobitná rozprava o účtoch a zápisoch. Bratislava: Iura edition.

JANHUBA, M., 2005. Magister Luca Pacioli (Patiolus): Tractatus XI. particularis, de computis et scripturis, část knihy Summa de Arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, vydané v listopadu 1494 Benátkách. In: JANHUBA, M. Základy teorie účetnictví. Praha: Oeconomica, s. 170–216.

JANHUBA, M., 2007. Základy teorie účetnictví. Praha: Oeconomica.

JANHUBA, M., 2010. Teorie účetnictví (výběr z problematiky). Praha: Oeconomica.

JUROK, J., 2011. Neznámá obchodní kniha novojičínského obchodníka (pravděpodobně Blasia Österreichera) z let 1585–1589 a její edice. Sborník archivních prací. Roč. 61, č. 1, s. 115–206. Praha: Min. vnitra.

KHEIL, K. P. ml., 1906. Benedetto Cotrugli Raugeo (Dubrovčan). Příspěvek k dějinám účetnictví. Praha: Bursík a Kohout, knihkupectví c. k. české university a České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

KHEIL, K. P. ml., 1896. Ueber einige ältere Bearbeitungen Buchhaltungs-Tractates von Luca Pacioli. Praha: Bursik a Kohout, knihkupectvi c. k. české university a České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

KUBEŠA, J., 1968a. Jedno výročí kameralistiky. Účetnictví. Roč. 3, č. 1–2, s. 437.

KUBEŠA, J., 1968b. Účetní historik Karel Petr Kheil. Účetnictví. Roč. 3, č. 3, s. 112.

KUBEŠA, J., 1973. Racionalizátor účetnictví ze 17. století. Účetnictví. roč. 8. č. 5, s. 195–196.

LEE, A. G., 1973. The Development of Italian Bookkeeping 1211-1300. Journal of Accounting and Business Studies. Roč. 9, č. 2, s. 137–155.

LEGAY, M.-L., 2009. The Beginnings of Public Management: Administrative Science and Political Choices in the Eighteenth Century in France, Austria, and the Austrian Netherlands. The Journal of Modern History. Roč. 81, č. 2, s. 253–293.

LEMINGER, O., 1923. Pozůstatky knihy počtů města Hory Kutné ze XIV. století. Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české. S. 3–16. Kutná Hora: Jan. J. Řehák.

LICHTNEGEL, J. C., 1872. Geschichte der Entwickelung des österreichischen Rechnungs- und Controllwesens. Graz.

LITTLETON, A. C., 1933. Accounting Evolution to 1900. New York: American Institute Publishing Co.

LITTLETON, A. C., YAMEY, B. S., 1978. Studies in the History of Accounting. New York: Arno Press.

MALÍKOVÁ, O. a HORÁK, J., 2010. Finanční účetnictví: poznámky k vybraným oblastem účetní teorie v podmínkách současné účetní regulace. Liberec: Technická univerzita. ISBN: 978-80-7372-690-4.

MIKUŠEK, E., 1968. Účetní systémy a metody na majetku roudnických Lobkoviců. Sborník archivních prací. Roč. 36, č. 1, s. 53–102. Praha: Ministerstvo vnitra.

MZK [Moravská zemská knihovna], 2019. Moravská zemská knihovna v Brně [online]. [vid. 11. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.mzk.cz>.

NK [Národní knihovna], 2019. Knihopis [online]. [vid. 11. 11. 2019]. Dostupné z: <http://www.knihopis.cz>.

NOBES, C., 1984. The Development of Double Entry. New York-London: Garland Publishing.

PENNDORF, B., 1913. Geschichte der Buchhaltung in Deutschland. Leipzig.

RAULICH, H., 1938. Dějiny účetnictví. Praha: Tiskové podniky Ú.S.Č.P.

SLAVÍČKOVÁ, P., 2014. The Double-Entry Accounting System Before 1800 as an Example of a Cultural Transfer Failure. In: ČAPSKÁ, V. Processes of Cultural Exchange in Central Europe 1200-1800. Opava: Slezská univerzita, s. 129–147.

SLAVÍČKOVÁ, P., 2017. Účetnictví mezi tradicí a racionalitou v českých zemích od středověku do počátku 18. století. Praha: Scriptorium.

SLAVÍČKOVÁ, P. a PUCHINGER, Z., 2015. Účetní pravidla v tisku ze 16. století z Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. roč. 21, č. 310, s. 27-36. Olomouc: Vlastivědné muzeum. ISSN: 1211-7889.

SOJAK, S., OLEWNIK, A., 2016. Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego inspiracją dla księgowości pojedynczej Oeonomiki Jakuba Kazimierza Haura. Abacus. Od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości. Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Nikolaja Kopernika.

ŠUSTA, J., 1909. Purkrabské účty panství Novohradského z let 1390-1391. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

ŠTURSA, B., 193?. Stručné dějiny účetnictví. Brno: Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských.

TŘEŠTÍK, D., 1956. Nejstarší obchodní kniha z Čech. Zápisky katedry čs. dějin a archivního studia, č. 1, s. 25–26. Praha: Katedra československých dějin a archivního studia filosoficko-historické fakulty Karlovy University.

VOJTÍŠEK, V., 1911. Nejstarší městská kniha pražská. Praha: vl.n.

YAMEY, B. S., 1947. Notes on the Origin of Double-Entry Bookkeeping. The Accounting Review. Roč. 22, č. 3, s. 263–272.