Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2011/1

František Vencovský a Karel Engliš – dvě významná výročí


[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

Před padesáti lety, 30. června 1961, zemřel Karel Engliš (*1880), jeden z nejvýznamnějších českých ekonomů, politiků a státníků z období mezi oběma světovými válkami. Je oceňován nejen pro svůj přínos k rozvoji ekonomické teorie, ale také pro svůj významný podíl na formování československé fiskální a monetární politiky, o něž se zasloužil jako ministr financí (v šesti vládách) i jako guvernér Národní banky československé. Jeho přítel a žák František Vencovský (*1923), jeden z nejvýznamnějších českých ekonomů druhé poloviny XX. století, zemřel před pěti lety 5. července 2006. Je oceňován pro svůj přínosk rozvoji dějin českého ekonomického myšlení, bankovnictví a měnové politiky. Aplikoval také Englišovu teleologickou metodu při řešení soudobých problémů zejména v oblasti peněz, měnových kurzů a měnové politiky.

Klíčová slova: Dějiny českého ekonomického myšlení, František Vencovský, Karel Engliš

JEL klasifikace: B12, B26, B31

Reference:
[1] Ekonom (1999): Velcí čeští národohospodáři. Ekonom, 1999, roč. 32, č. 26–34.

[2] Engliš, K. (1938): Soustava národního hospodářství. Praha, Melantrich, 1938.

[3] Engliš, K. (1940): Národní hospodářství. Praha, Orbis, 1940.

[4] Engliš, K. (1946): Hospodářské soustavy. Praha, Všehrd, 1946.

[5] Engliš, K. (1990): Hospodářské soustavy. Praha, Všehrd, 1990.

[6] Engliš, K. (1992): Věčné ideály lidstva. Praha, Vyšehrad, 1992.

[7] Engliš, K. (1995): Národní hospodářství. Vybrané kapitoly. Brno, Nadace Universitas

Masarykiana, 1995.

[8] Finance a úvěr (1998): František Vencovský a jeho celoživotní přínos pro českou

ekonomii. Finance a úvěr, 1998, roč. 48, č. 8, s. 523–526.

[9] Koderová, J. (2011):František Vencovský.Život a dílo.Praha,StudieNárodohospodářského

ústavu Josefa Hlávky č. 3, 2011.

[10] Tůma, Z. (2006): Vzpomínka na Englišova žáka. Hospodářské noviny, 2006, roč. 50,

č. 134, s. 10.

[11] Vaněk, J. (2000): Englišova teleologie jako filozofický základ ekonomického myšlení.

Politická ekonomie, 2000, vol. 48, no. 4, s. 469-481.

[12] Velek, J. (1999): Cena Karla Engliše pro F. Vencovského. Bankovnictví, 1999, roč. 7,

č. 4, s. 5.

[13] Vencovský, F. (1979): Funkce zlata v historii československé měny. Finance a úvěr.

1979, roč. 29, č. 12, s. 802–817.

[14] Vencovský, F. (1990): Englišovo teleologické pojetí národohospodářské vědy. Politická

ekonomie, 1990, roč. 38, č. 8, s. 897–908.

[15] Vencovský, F. (1991a): Englišova finanční a měnová politika. Havířov, Petr P. Pavlík,

1991.

[16] Vencovský, F. (1991b): Alois Rašín – život a dílo. Praha, Všehrd, 1991.

[17] Vencovský, F. (1992): Karel Kramář. Praha, Všehrd, 1992.

[18] Vencovský, F. (1993a): Karel Engliš. Brno, Nadace Universitas Masarykiana, 1993.

[19] Vencovský, F. (1993b): Karel Engliš, život a dílo. In Šmejkal, M. (ed.): Významní čeští

národohospodáři. Acta Oeconomica Pragensia, 1993, roč. 1, č. 1, s. 63-106.

[20] Vencovský, F. (1993c): Prof. dr. Karel Engliš. Bankovnictví. 1993, roč. 1, č. 3, příloha.

[21] Vencovský, F. (1993d): Naše měnové reformy a odluky. Finance a úvěr, 1993, roč. 43,

č. 9, s. 394-402.

[22] Vencovský, F. (1994a): Cena Karla Engliše. Bankovnictví, 1994, roč. 2, č. 24, s. 4.

[23] Vencovský, F. (1994b): Englišova peněžní teorie a politika. Praha, Česká národní banka,

Výzkumná studie Institutu ekonomie č. 20, 1994.

[24] Vencovský, F. (1995a): Englišova praxe měnové a finanční politiky. Politická ekonomie,

1995 roč. 43, č. 2, s. 246–255.

[25] Vencovský, F. (1995b): Ministrem financí v šesti vládách. Lidové noviny, 1995, roč. 8,

č. 192, s. 8.

[26] Vencovský, F. (1995c): Před 70 roky se rozhodovalo o vzniku Národní banky

československé. Bankovnictví, 1995, roč. 3, č. 9, s. 4-6.

[27] Vencovský, F. (1996a): Řízení naší měny v prvním Československu. Finance a úvěr,

1996, roč. 46, č. 4, s. 189-203.

[28] Vencovský, F. (1996b): Výročí Národní banky československé. Měnová politika Národní

banky československé. Bankovnictví. 1996, roč. 4. č. 9, s. 23-28.

[29] Vencovský, F. (1997a): Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno,

Nadace Universitas Masarykiana, 1997.

[30] Vencovský, F. (1997b): Dvě kapitoly z dějin našeho bankovnictví. Bankovnictví, 1997,

č. 13, s. 19-26.

[31] Vencovský, F. (1999): Tři vysoké školy – tři centra ekonomického myšlení v prvním

Československu. Acta Oeconomica Pragensia, 1999, roč. 7, č. 5, s. 7-21.

[32] Vencovský, F. (2000a): „Co by se pane kolego stalo …“. Hospodářské noviny, 2000,

roč. 43, 11. 8., s. 5.

[33] Vencovský, F. (2000b): Přínos Karla Engliše pro ekonomickou vědu. Politická

ekonomie, 2000, roč. 48, č. 4, s. 451-468.

[34] Vencovský, F. (2000c). Z vědeckého odkazu Karla Engliše. K 120. výročí narození.

Finance a úvěr, 2000, roč. 50, č. 7, s. 430-443.

[35] Vencovský, F. (2000d): Nebylo snadné psát historii o českých bankách. Bankovnictví.

2000, roč. 3, č. 1, s. 41.

[36] Vencovský, F. (2001): Měnová politika v české historii. Praha, ČNB, 2001.

[37] Vencovský, F. (2002): Lide a peníze. Bankovnictví. 2002, roč. 10, č. 1, s. 14–15.

[38] Vencovský, F. (2003):Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých

měnových poměrů 1918–1992. Praha, Oeconomica, 2003.

[39] Vencovský, F. – Půlpán, K. aj. (2005): Dějiny měnových teorií na českém území. Praha,

Oeconomica, 2005.