Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: G32 (Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jiří Jakoubek:
Omezení tvorby transferových cen – možnosti a implikace nastavení obvyklé úrokové míry

Ondřej Matyáš:
Řízení kurzových rizik v nevládních neziskových organizacích

Jan Šedivý:
Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů

Pavel Marinič:
Rizikový kapitál

Petr Marek, Jarmila Radová:
Funkce čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích

Anna Staňková:
Hodnocení výkonnosti firem v dynamickém prostředí

Jaroslava Holečková:
EVA versus zisk a korelace s akciovým výnosem akcií

Jaroslav Brada:
Oceňování úrokových swapů pro účetní daňové účely

Jiří Jakoubek:
Princip tržního odstupu v ocenění nehmotného majetku

Petra Růčková:
Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky

Michaela Roubíčková, Eduard Hyránek, Ladislav Nagy:
Domácí versus zahraniční společnosti ve stavebnictví v České republice a na Slovensku

Monika Janičíková:
Asymetrická informace při primárních emisích akcií

Tatiana Škerlíková:
Rozbor kapitálové struktury tuzemských korporací před úpadkem

Jan Novotný:
Portfoliové zajištění a řízení zisku

Michal Kováč:
Metody stanovení výše rezerv pro úvěrové ztráty

Lucie Poulová:
Struktura kapitálu českých akciových společností

Michal Kováč:
Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC

Michal Kováč:
Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu

Lucie Rudolfová:
Závislost nákladů úročeného cizího kapitálu na vybraných finančních ukazatelích