Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: M41 (Accounting)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Libuše Müllerová:
Omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek

Vladimír Zelenka:
Koncepce vykazování peněžních toků na konsolidovaném základě

Libuše Šoljaková:
Aktuální požadavky na profesní kompetenci controllerů v České republice

David Procházka:
Informace o výnosech a zisku v účetních výkazech českých účetních jednotek

Tomáš Brabenec:
Proces ocenění podmíněných závazků pro účely IFRS 3

Miloslav Janhuba:
Devadesát let dynamické bilanční teorie Johanna Wilhelma Eugena Schmalenbacha (1873 – 1955)

Libuše Šoljaková:
Balanced Scorecard a vliv auditu interních výkazů na důvěru manažerů

Danuše Nerudová:
Vazba mezi pravidly účetního výkaznictví a pravidly pro stanovení základu daně

Petr Marek:
Nepříliš známý tvůrce Du Pont modelu – Frank Donaldson Brown (1885 – 1965)

Jaroslava Marhounová:
Konec roku v organizačních složkách státu České republiky

Hana Vomáčková:
Oceňování při přeměnách obchodních společností a družstev

Václav Černý:
„Kvalita“ výnosů z provozní činnosti podle české účetní legislativy

Miloslav Janhuba:
Organická bilanční teorie Fritze Schmidta (1882 – 1950)

Marcela Žárová:
Dopad směrnice ES na vykazování účetních informací pro malé a střední podniky

Michal Menšík, Jakub Stránský:
Závěry mezinárodní konference Vliv globální krize na řízení výkonnosti

Bohumil Král:
Firemní strategické myšlení a jeho informační podpora

Dana Kovanicová:
Environmentální systémy řízení jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje; postavení a role manažerského a finančního účetnictví

Jana Fibírová, Bohumil Král:
Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku

Dana Dvořáková:
Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj

Jaroslava Hyršlová, Marie Kubáňková:
Účetnictví udržitelného rozvoje jako nástroj řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji

Bohuslava Knapová:
Využití environmentálního účetnictví pro investiční rozhodování

Libuše Müllerová:
Úloha externích auditorů při odhalování účetních podvodů

Bohumil Král:
Firemní strategické myšlení a jeho informační podpora

Marcela Žárová:
Revize účetních směrnic

Libuše Müllerová, Marie Paseková, Eva Hýblová:
Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků

Marie Zelenková:
Negativní dopad daňově účinné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku na věrný a poctivý obraz účetní závěrky

Bohuslava Knapová:
Finanční a účetní kritéria pro řízení podnikatelského procesu společností jako účetních jednotek

Miloslav Janhuba:
Český účetní historik a teoretik Hugo Raulich (1866 – 1940)

Ondřej Matyáš:
Klíčové faktory ovlivňující podobu controllingu v nestátních neziskových organizacích

Marie Zelenková:
Věrný a poctivý obraz v Evropské unii

Jana Skálová:
Vliv evropského daňového práva na český daňový život

Marcela Žárová:
Transpozice práva vlivu zaměstnanců na účast do národní úpravy přeshraničních fúzí

Jan Lasák:
K některým důvodům nezbytné novelizace úpravy přeshraničních fúzí obchodních korporací

Marie Zelenková:
Převod účetní závěrky na jinou měnu podle IFRS pro potřeby mezinárodních podnikových kombinací

Roman Sklenár:
Vybrané právne a účtovné aspekty cezhraničných fúzií v podmienkach Slovenskej republiky

Jaroslav Wagner:
Metoda full cost – výzva pro české vysoké školy?

Dana Kovanicová:
Důvody pro přijetí IFRS: ekonomické nebo institucionální?

Hana Vomáčková:
Rozhodný den pro fúze z pohledu účetnictví

Jiří Pelák:
Problematika odložená daně ve fúzích z pohledu oceňování a účetnictví

Miloslav Janhuba:
Potrojné účetnictví F. V. Jezerského (1836-1916)

Milan Hrdý:
Vztah manažerského účetnictví a podnikových financí z hlediska odborného i pedagogického

Bohumil Král:
Duální vztah finančního a manažerského účetnictví#

Miloslav Janhuba:
K některým prvkům teorie finančního účetnictví

David Procházka:
Možnosti sbližování ekonomického zisku a účetního výsledku hospodaření

Marie Míková:
Harmonizace účetního výkaznictví z pohledu finanční analýzy se zaměřením na výnosnost

Jana Skálová:
Regulace účetnictví mikropodniků na rozcestí

Marie Pospíšilová:
Informační strategie a její využití v řízení podniku

Marie Zelenková:
Srovnání věrného a poctivého obrazu individuální účetní závěrky oproti konsolidované při vyloučení vzájemných prodejů ve skupině

Zdenka Cardová:
Malé a střední podniky – vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví

Hana Březinová, Pavel Štohl:
Zásada opatrnosti v případě pohledávek

Ladislav Mejzlík:
Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS

Vladimír Zelenka:
Zveřejnění nekontrolních podílů v rozvaze

Bohuslava Knapová:
Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení

Vladimír Zelenka:
Příslušnost goodwillu k prvkům vnitřních struktur účetních jednotek

Jiřina Bokšová, Monika Randáková:
Příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění a jejich vliv na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven

Libuše Müllerová:
Proces harmonizace účetního výkaznictví v Evropské Unii

Hana Vomáčková:
Účetnictví pro fúze a jeho současné problémy v České republice

Marcela Žárová:
Nástroje regulačního systému účetnictví a jeho vývoj od roku 2005

Jana Skálová:
Malá změna účetních předpisů nebo velká změna v účetním myšlení?

Dana Dvořáková:
Fair value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS)

David Procházka:
Otevřené otázky novelizace účetních standardů pro vykazování výnosů

Libor Vašek:
Výkaz peněžních toků – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich srovnání s českou účetní legislativou

Marie Zelenková:
Nesoulad mezi oceňováním aktiv a dluhů při vykazování emisních práv (zrušení IFRIC 3)

Libuše Šoljaková:
Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit

Jaroslav Wagner:
Úloha účetních informací pro měření výkonnosti v kontextu změn

Hana Vomáčková:
Obecné koncepce pro účetnictví fúzí

Jiří Pelák:
Srovnatelnost účetních informací podle českých účetních předpisů

Artur Rutkouski:
Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem k finanční pozici podniku

Jiří Hammer:
Activity Based Costing jako cesta k zefektivnění veřejných financí

Vladimír Zelenka:
Celkový goodwill založený na pořizovacích nákladech akvizice vs. celkový goodwill založený na hodnotě nabývané jednotky

Libuše Müllerová:
Iluze o srovnatelnosti

Jindřiška Kouřilová, Zita Drábková:
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů

Miloslav Janhuba:
Co byla ‚účetní evidence‘

Marie Míková:
Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe

Bohuslava Knapová:
Současný přístup vlastníků a manažerů k environmentálním nákladům a externalitám udržitelného rozvoje společnosti

Dana Kovanicová:
Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků: projekt Spojených národů

Bohumil Král, Jaroslav Wagner, Jakub Stránský:
Vývojové tendence v systémech řízení výkonnosti

Marie Zelenková:
Problematika nestejného závěrkového data v konsolidované skupině na příkladu daně ze zisku

Marie Míková:
Rozpočtování a řízení pomocí rozpočetních výkazů

Michal Hora:
Počátky účetnictví

Pavel Franek:
Cenová tvorba a finanční plán podniku se zakázkovou výrobou; podnikání v chaosu

Václav Černý:
Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos?

Jiřina Bokšová:
Solventnost I a II v pojišťovnictví

Dana Dvořáková:
Nové příležitosti pro účetnictví zemědělských podniků

Libuše Müllerová:
Rizika podvodu v malých a středních podnicích

Libor Vašek:
Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38

Jaroslava Roubíčková:
Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví

Václav Černý:
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v národní úpravě účetnictví České republiky u podnikatelských subjektů

Miloslav Janhuba:
Poznámky k inovovaným přístupům Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k výnosům

Bohuslava Knapová:
Věrný a poctivý obraz v české a polské účetní praxi

Dana Dvořáková:
Vykazování informací o vnitropodnikových segmentech

David Procházka:
Účetnictví pohledem institucionální ekonomie

Jaroslava Marhounová, Štěpánka Nováková:
Harmonizace účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy

Bohuslava Knapová:
Strategický systém měření výkonnosti podnikatelského subjektu

Jiřina Bokšová:
Polský příspěvek k diskusi o pravdivém a poctivém obrazu předmětu účetnictví

Marcela Žárová:
Kritický pohled na vztah daní a účetnictví v Norsku s důrazem na možnost existence dvou systémů účetního výkaznictví v jedné jurisdikci

Zdenka Cardová:
K jednomu problému aplikace IFRS v malých a středních podnicích

Jiřina Bokšová:
Transferové ceny

Jaroslava Roubíčková:
Přijmutí IAS v Evropě

Vlastimil Roun:
K diskusi k předacím cenám

Libor Vašek:
Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně

Marie Míková:
Hlavní rizikové oblasti používání ukazatele rentability vložených prostředků při rozhodování

Libuše Müllerová:
Výzkum a vývoj a podpora inovačních procesů

Marie Míková:
Finanční skandály, změna v účetnictví a úloha účetních akademiků: pohled za severní Ameriky

Libuše Šoljaková:
Vykazování výnosů a jejich vliv na odhad budoucí výkonnosti

Jaroslav Wagner:
Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích

Dana Kovanicová:
Nadnárodní regulace finančního výkaznictví: geneze, průběh, současnost

Hana Vomáčková:
Aktuální problémy účetního řešení fúzí obchodních společností v kontextu s vývojem harmonizačních norem EU

Jana Hinke, Denisa Plachá, Milan Hrdý:
Výzkum v oblasti IAS/IFRS – komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních předpisů ČR

Václav Černý:
O vztahu finančního a manažerského účetnictví

Monika Randáková:
Odložená daň z příjmů v České republice

Vladimír Zelenka:
Dopady vlivu účetních metod na úsudek analytiků – inspirace článkem „Metoda koupě, metoda sdílení podílů a odhady hodnot akciovými analytiky“ autorů Hopkinse, Houstona a Peterse

Marie Zelenková:
Souvislost účetních informací a tržních hodnot akcií

Hana Vomáčková:
Přístupy k vědeckému výzkumu v oblasti vypovídací schopnosti finančního účetnictví na případu statě Katariny Hellström na téma Významnost informací finančního účetnictví v transformujících se ekonomikách

Michal Menšík, Jakub Stránský:
Konference katedry manažerského účetnictví: Koncepce a praxe měření výkonnosti

Dana Kovanicová:
Strategie tvorby světových standardů finančního výkaznictví: na bázi principů nebo pravidel?

Miloslav Janhuba:
Cenové změny a jejich odraz v účetních informacích

Marcela Žárová:
Kontrolní mechanismy při transpozici pravidel vnitřního trhu do vnitrostátního práva v Evropě

Bohuslava Knapová:
Podnikání jako důsledek manažerských rozhodování

Dana Dvořáková:
Účetní versus daňové odpisy

Marie Míková:
Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku

Jiřina Bokšová:
Oceňování pojistných závazků

Jiří Pelák:
Koncepční změny v účetnictví podnikových kombinací

Libuše Müllerová:
Účetní výsledek hospodaření a základ daně

Dana Kovanicová:
Finanční výkaznictví mikro-podniků: stále otevřená otázka

Marie Zelenková:
Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce

Václav Černý:
Rezervy – automatické zabezpečení dostatku peněžních prostředků?

Vladimír Zelenka:
Nový fenomén vykazování podnikových kombinací – celkový goodwill

Marcela Žárová:
Oceňování reálnou hodnotou – překážka nebo přínos účetního výkaznictví?

Milan Hrdý, Denisa Plachá:
Účetní systémy v českých zemích od 18. století do současnosti

Monika Randáková:
Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení v České republice podle nového insolvenčního zákona

Jaroslava Roubíčková:
Otazníky nad zahraniční pobočkou

Jana Skálová:
Vlastní kapitál v procesu přeměny společnosti a jeho účetní zobrazení

Hana Vomáčková:
Vývoj účetního řešení přeměn obchodních společností a družstev za posledních dvacet let

Vladimír Zelenka:
Typologie koncepcí konsolidovaných účetních výkazů

Marie Zelenková:
Položky odlišně vykazované v individuální účetní závěrce oproti konsolidované účetní závěrce

Michal Bobek:
Účetní rezervy podle ČÚS a IAS/IFRS včetně empirické studie vykazování

Jana Skálová:
Odložená daň při přeměnách

Marcela Žárová:
Regulace účetnictví a výkaznictví mikrosubjektů

Jana Hinke, Milan Hrdý:
Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření

Daniela Kynclová:
Metodika konverze účetních dat pro daňové účely v oblasti dlouhodobého hmotného majetku

Jana Fibírová, Bohumil Král:
Vliv krize na informace o využití kapacity v řízení podnikového zisku

Miloslav Janhuba:
Výuka teorie i praxe účetnictví na VŠE v Praze 1953-2013

Jana Skálová, Marcela Žárová:
Národní účetní rada a její vliv na české účetnictví

Marie Zelenková:
Použití ekvivalenční metody ve skupině obsahující přímé i nepřímé propojení účetních jednotek

Barbora Janasová:
Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB

Ladislav Šiška:
Vztah disciplín controlling a manažerské účetnictví

Jiřina Bokšová, Monika Randáková:
Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?

Artur Rutkouski:
Ziskovost zákazníka a platební podmínky obchodního vztahu

Libuše Šoljaková:
Vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu

Miroslav Brabec:
Vnitropodniková banka v roce 2013

Miroslav Brabec:
Informační základna pro běžné rozhodovací úlohy v řízení podnikatelských subjektů

Ondřej Matyáš:
Proces stanovení ceny a role manažerského účetnictví v něm pro služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi

Ondřej Matyáš:
Využití rozpočtů pro řízení nestátních neziskových organizací

Jana Gláserová:
Podnět k vytvoření českého účetního standardu – mezitímní účetní výkaznictví

Jana Fibírová:
Koncepce rozpočetnictví v nestabilním tržním prostředí

Hana Vomáčková:
Oceňování a přeceňování při přeměnách (fúzích a rozdělování) obchodních společností a družstev v účetnictví v České republice

David Procházka:
Implementace IFRS a její vliv na vzájemné postavení finančního a manažerského účetnictví

Vladimír Zelenka:
„Záporná“ částka investice vykazované ekvivalenční metodou

Hana Vomáčková:
Podnik nebo závod obecně a v účetní praxi

Marie Zelenková:
Změny v pojetí ovládání a spoluovládání

Michal Bobek:
Vliv vztahů zastoupení na kvalitu informací poskytovaných ověřovacími službami

Jana Skálová:
Daňová a účetní úprava fúzí na Slovensku

Libuše Müllerová:
Změní nová evropská směrnice české účetnictví?

Monika Randáková:
Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice

Václav Černý, Jaroslava Roubíčková:
Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie

David Procházka:
Selhání užitečnostního přístupu k formulaci účetních pravidel na příkladu nového standardu pro výnosy

Jaroslav Wagner, Petr Petera:
Pojetí a uznání „revenue“ v rámci modelu hospodářského výsledku – přístupy a aplikace

Vladimír Zelenka:
Vymezení prvků účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru

Hana Vomáčková:
Oceňování při přeměnách obchodních korporací podle českých předpisů po rekodifikaci

Jiřina Bokšová, Monika Randáková:
Účetní závěrky v České republice při porušení předpokladu trvání podniku

Marie Zelenková:
Přechod z poměrné metody konsolidace na metodu ekvivalence podle IFRS

Jan Novotný:
Portfoliové zajištění a řízení zisku

Mariana Valášková:
Schvalovací proces IFRS jako inspirace pro legislativní proces tvorby českých účetních předpisů

David Trytko:
Český pohled na implementaci IFRS do německých účetních předpisů – vliv na vypovídací schopnost účetních závěrek malých a středních podniků

Michal Bobek:
Materialita a vztahy zastoupení

Jana Fibírová, Kateřina Knorová:
Vnitřně propojený systém ukazatelů řízení výkonnosti podniku

Jindřiška Kouřilová:
Q test-DMFCA jako možný rychlý způsob kontroly účetnictví a obchodních aktivit v podniku

Jekaterina Šmídová:
Finanční due diligence

Lenka Nováková, Martin Polák:
Zveřejňování informací podle standardu IAS 24 (Spřízněné strany)

Miroslava Vlčková, Ludvík Friebel:
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP

Vladimír Zelenka:
Identifikace etap vydávání odborného účetního časopisu (Mezníky vydávání časopisu Účetní listy)

David Procházka:
Je žádoucí úplná konvergence účetního výkaznictví?

Marie Zelenková:
Sestavení konsolidované účetní závěrky při existenci cyklického ekonomického propojení účetních jednotek

Dana Dvořáková:
Výnosy ze smluv se zákazníky

Hana Vomáčková:
Oceňování při přeměnách obchodních korporací v českém účetnictví – příklady z praxe

Petra Ašenbrenerová:
Požadavky na zveřejnění informací o přidružených jednotkách v účetní závěrce investora dle IFRS

Kateřina Knorová:
Měření výkonnosti a jeho propojení se systémem odměňování

Michal Svoboda:
Konstrukce ukazatele finančního zdraví municipálních organizací

Jan Mikeš:
Účetní evidence jako účinná norma v letech 1953–1965

Lenka Nováková:
Vnitřní kontrolní systém v podniku se zaměřením na nákupní oddělení

Marek Jošt:
Transparentnost hospodaření příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu

Martin Dvořák:
Míra implementace akruálního principu v účetnictví veřejného sektoru států EU

Iris Šimíková:
Účetnictví jednoduché versus daňová evidence

Lukáš Poutník:
Vymezení konsolidačního celku v rámci veřejného sektoru České republiky a na Slovensku

Dana Dvořáková:
IFRS 16 Leasingy

Iveta Plucarová, Jana Skálová:
Přeshraniční fúze na vzestupu – nebo ne?

Jana Singerová:
Potenciální rizika při implementaci ERP systému z pohledu účetnictví

Marek Jošt:
Vývoj legislativní úpravy nadací v České republice od roku 1990 do současnosti se zaměřením na transparentnost

Mariana Peprníčková, Lucie Jandová:
Míra kreativního účetnictví v praxi českých účetních jednotek

Jana Skálová, Maria Argenskaya:
Česká republika – daňový ráj pro výplatu podílů na zisku

Lukáš Poutník:
Základní odlišnosti ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor

Marek Jošt:
Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost

Miloslav Janhuba, Jaroslava Janhubová:
Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce

Miloslav Janhuba, Jaroslava Janhubová:
Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé polovině 20. století

Marcela Zárybnická Žárová:
Zveřejňují střední a malé podniky v ČR nefinanční informace?