Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zásady fungování Českého finančního a účetního časopisu

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Český finanční a účetní časopis (dále též „časopis“) je vědecké periodikum spojené s oponentním řízením jednotlivých článků vedené v Evidenci periodického tisku na Ministerstvu kultury České republiky pod evidenčním číslem E 17940 s přiděleným ISSN (International Standard Serial Number) pro tištěnou (1802-2200) a pro elektronickou (1805-4838) verzi.
 2. Časopis vydává Vysoká škola ekonomická v Praze.
 3. Garantem časopisu je Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (FFÚ VŠE), která zajišťuje organizační, personální i finanční záležitosti spojené s vydáváním časopisu a zastupuje v těchto oblastech vydavatele.

Článek 2
Poslání časopisu

 1. Český finanční a účetní časopis se zaměřuje na publikování původních odborných článků s finanční a účetní tématikou, tj. uveřejňuje výsledky výzkumu a vývoje zejména z oblasti finanční a peněžní ekonomie, veřejných financí, financí podniku, účetnictví a auditingu. Časopis se orientuje převážně na problémy české ekonomiky a případně dalších zemí střední a východní Evropy.

Článek 3
Periodicita a jazyková mutace časopisu

 1. Časopis je vydáván čtyřikrát ročně.
 2. V časopise jsou zveřejňovány články obvykle v českém nebo slovenském jazyce. Strukturu konkrétního čísla časopisu a zařazení článků určuje hlavní redaktor.

Článek 4
Redakční rada časopisu a redaktoři časopisu

 1. Předsedu, místopředsedu, další členy redakční rady a hlavního a technického redaktora časopisu jmenuje děkan FFÚ VŠE na období pěti let. Odvolání členů rady a hlavního redaktora děkanem je možné z důvodů závažných pochybení. Proděkan pro vědu a výzkum FFÚ VŠE je členem redakční rady časopisu od svého jmenování až do zániku výkonu své funkce proděkana. Hlavní redaktor je členem redakční rady.
 2. Redakční radu časopisu řídí a svolává předseda redakční rady časopisu, popř. v jeho zastoupení místopředseda redakční rady časopisu. Redakční rada může jednat i elektronicky.
 3. Redakční rada časopisu
  1. schvaluje koncepci časopisu,
  2. schvaluje vytvoření zvláštních rubrik v časopisu,
  3. schvaluje odborné a formální požadavky na články v časopise,
  4. schvaluje vzorový příspěvek umístěný na internetové stránce časopisu,
  5. schvaluje pokyny pro autory umístěné na internetové stránce časopisu,
  6. schvaluje podobu formuláře prohlášení o poskytnutí licence autorem,
  7. schvaluje podobu formuláře oponentního posudku,
  8. schvaluje obsahovou náplň jednotlivých čísel časopisů,
  9. jmenuje mimořádného redaktora čísla,
  10. schvaluje postup hlavního redaktora nebo mimořádného redaktora čísla ohledně přijetí či odmítnutí článku do oponentního řízení,
  11. schvaluje postup hlavního redaktora nebo mimořádného redaktora čísla ohledně výběru oponentů pro jednotlivé články přijaté do oponentního řízení,
  12. stanovuje další náležitosti oponentního řízení.
 4. Redakční rada časopisu
  1. může změnit rozhodnutí hlavního redaktora nebo mimořádného redaktora čísla o přijetí či odmítnutí článku do oponentního řízení,
  2. může změnit rozhodnutí hlavního redaktora nebo mimořádného redaktora čísla ohledně výběru oponentů, případně určit dalšího oponenta.
 5. Hlavní redaktor časopisu
  1. rozhoduje o přijetí či o zamítnutí článku do oponentního řízení,
  2. stanovuje oponenty pro jednotlivé články,
  3. zajišťuje komunikaci s autory a s oponenty,
  4. zodpovídá za vydávání časopisu v tištěné i elektronické verzi,
  5. předkládá redakční radě časopisu ke schválení svůj postup podle písmene a) a b) tohoto odstavce a návrh na obsahové složení čísla.
 6. Pro účely vydání zvláštního čísla časopisu může redakční rada jmenovat mimořádného redaktora čísla. Mimořádný redaktor:
  1. rozhoduje o přijetí či o zamítnutí článku do oponentního řízení,
  2. stanovuje oponenty pro jednotlivé články,
  3. zajišťuje komunikaci s autory a s oponenty,
  4. předkládá redakční radě časopisu ke schválení svůj postup podle písmene a) a b) tohoto odstavce a návrh na obsahové složení mimořádného čísla.
 7. Technický redaktor časopisu:
  1. zajišťuje registraci a evidenci článků,
  2. zajišťuje evidenci licenčních prohlášení,
  3. zajišťuje technické záležitosti spojené s vydáváním časopisu podle pokynů hlavního redaktora.
 8. Členové redakční rady a redaktoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají vztah k oponentnímu řízení a rozhodování redakční rady.

Článek 6
Oponenti

 1. Oponenti jsou vybíráni z řad uznávaných odborníků, u nichž lze očekávat, že zpracují oponentský posudek s náležitou odbornou odpovědností.
 2. Oponenti nesmí být pracovníky stejného pracoviště jako autor nebo spoluautor a nesmí být v konfliktu zájmů ohledně oponovaného příspěvku.
 3. Oponentský posudek musí obsahovat připomínky a poznámky oponenta, stručné zhodnocení přínosu článku a závěrečný výrok.
 4. Pokud oponent požaduje zapracovat své připomínky a znovu článek předložit k posouzení, je mu článek po zapracování připomínek znovu předložen k posouzení.
 5. Pro zařazení článku do čísla časopisu jsou zapotřebí dva kladné posudky.
 6. Oponenti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají vztah k oponentnímu řízení.
 7. Pro zvláštní rubriky, které netvoří odborné články časopisu, může být hlavním redaktorem se souhlasem redakční rady zvolen odlišný způsob oponentního řízení.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Děkan FFÚ VŠE může na návrh redakční rady zřizovat její poradní orgány.
 2. Dosavadní členství v orgánech časopisu zaniká nabytím účinností tohoto statutu.
 3. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

V Praze, dne 30. 12. 2015

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze