Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

1. Jak navrhnout rozpočet při přípravě grantové přihlášky IGA?

Při přípravě návrhu rozpočtu požadovaných grantových prostředků je nutné mít na zřeteli, že finanční prostředky jsou vždy přidělovány na každý kalendářní rok řešení projektu zvlášť. Z důvodu časového rozdílu ve financování specifické vědy jako celku (účetní rok) a činnosti v rámci projektů IGA (akademický rok rozdělený na dva kalendářní roky) je nutné, aby předkládaný rozpočet projektu IGA pro oba kalendářní roky trvání byl dle možnosti vyrovnaný. Finanční částky se uvádějí v celých číslech (zaokrouhlených nahoru).
Prostředky, přidělené na první kalendářní rok řešení projektu, musí být do konce tohoto roku vyčerpány, převod nevyčerpaných prostředků do následujícího roku prozatím není možný (je ale možné prostředky z rozpočtových položek Cestovné, Služby a Materiální náklady v průběhu každého jednotlivého kalendářního roku řešení přesouvat při dodržení požadavku, aby celková výše prostředků, přidělených na tyto položky na jeden kalendářní rok, nebyla překročena). Zvažte proto časový rozvrh plnění záměrů projektu s ohledem na to, že první období řešení je podstatně kratší než druhé. Je pravděpodobné, že začnete-li pracovat na projektu koncem srpna, nebudete mít do konce prosince zpracováno vše tak, abyste mohli výsledek práce prezentovat na konferenci, příp. jiným způsobem. Proto je ve mnoha případech vhodnější počítat s větší částí prostředků, určených na služební cesty spojené s prezentaci výsledků, v druhém kalendářním roce řešení projektu. Naopak už na začátku víte, jaké knihy nebo materiál budete potřebovat, proto je možné tyto náklady dát do rozpočtu už v prvním kalendářním roce. Při zvažování požadavků na stipendia a mzdy je vodítkem pracovní podíl řešitele a spoluřešitelů na projektu vyjádřený v hod/rok ve vztahu k objemu práce na projektu.

Při tvorbě rozpočtu dodržujte prosím požadavek, že všechny částky mají být zaokrouhleny na tisíce (tj. pouze celá čísla bez desetinných míst, např. 8 tis. místo 7,5 tis.); částky zaokrouhlujte nahoru, přebytek budete moci použit na dorovnání v případě přečerpání u jiných položek (cestovné, materiál a služby).

Upozornění pro doktorandy:
Při tvorbě návrhu projektu berte prosím v úvahu dobu vašeho studia. V případě ukončení studia (jak v prezenční, tak i distanční formě) v průběhu řešení projektu a přechodu na pozici MAP (mladý akademický pracovník) plánujte na zbývající dobu řešení, hlavně v druhém pololetí, odměny formou mezd a dbejte na požadovanou skladbu řešitelského týmu.

Při tvorbě rozpočtu dodržujte prosím požadavek, že všechny částky mají být zaokrouhleny na tisíce (tj. pouze celá čísla bez desetinných míst, např. 8 tis. místo 7,5 tis.); částky zaokrouhlujte nahoru, přebytek budete moci použit na dorovnání v případě přečerpání u jiných položek (cestovné, materiál a služby).