Ekonomika a management 2014/2

Ekonomicko-právní aspekty majetkových a kapitálových akvizic z pohledu oceňovatele


[plný text (PDF)]

Eva Kislingerová, Tomáš Krabec, Romana Čižinská

V článku se zabýváme významem aktuální regulace fúzí a akvizic v ČR a jejím vlivem na transakční oceňování z daňového, účetního a ekonomického pohledu. Na případové studii je demonstrován stále rostoucí význam nehmotných aktiv. S využitím modelu VIM je provedeno ocenění značky jako identifikovatelného nehmotného aktiva v rámci ocenění obchodního závodu pro transakční účely.

JEL klasifikace: G34, K2, M10

Reference:
[1] Besser, J., Kislingerová, E., Krabec, T. (2011): Problémy s možností odhadu ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 15, s. 533–543.

[2] Boos, M. (2003): International Transfer Pricing: The Valuation of Intangible Assets, Kluwer Law International, The Hague. 2003.

[3] Čech, P. (2013): S.r.o. po rekodifikaci, ze dne 24.5.2012 [online], [cit. 18.7.2013]. Dostupné z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/sro-po-rekodifikaci/>

[4] Čižinská, R. – Krabec, T. (2014a). Modelling Positive and Negative Brand Impact by Using the VIM Model for Valuing Brands of Private Companies. In 2014 Winter Global Business Conference Proceedings. 1. vyd. Zagreb, Croatia: Innovation Institute, 2014, s. 69--79. ISSN 1848-2252.

[5] Čižinská, R. – Krabec, T. (2014b). Destroying and Creating Equity Value Through Brand Management: Positive and Negative Brand Impact Assessment by Using the VIM Modelling Approach. Journal of Contemporary Management Issues. 2014. sv. 19, č. 1, s. 213--230. ISSN 1846-3363.

[6] Čižinská, R. – Krabec, T. (2014c). Analyzing Cost Structures for Determining Possible Predatory Pricing. International Advances in Economic Research . 2014. ISSN 1083-0898.

[7] Čižinská, R. – Krabec, T. (2013a). Aplikace VIM modelu na ocenění značek charakteristických zápornou relevancí v nákupním rozhodování spotřebitele. Oceňování. 2013. sv. 6, č. 4, s. 3--16. ISSN 1213-8223.

[8] Čižinská, R. – Krabec, T. (2013b). Rate of Investments as a Parameter of the VIM Model for Appraising Trademarks of Unlisted Companies. In 10TH International Scientific Conference. European Financial Systems. Brno: Masaryk University, 2013, s. 61--69. ISBN 978-80-210-6294-8.

[9] Děrgel, M. http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2749v3567-prodej-podniku-v-danich-1-cast/

[10] Kislingerová, E. a kol (2010). Manažerské finance. 3. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2010.

[11] Knoppe, H. (1972): Die Besteuerung der Lizenz- und Know-how-Verträge. 2. Vydání. O. Schmidt, Köln, 1972.

[12] Kolektiv autorů. Meritum. Daň z příjmů 2013. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

[13] Krabec, T. (2009): Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009.

[14] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013a). Metody pro ocenění ochranné známky: doporučení pro použití v České republice. Scientia ét Societas, IX(2), 160-175.

[15] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013b). VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Company According to IFRS 13. Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice. 2013. sv. 2013, s. 1--17. ISSN 2165-9532.

[16] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013c). VIM Model for Appraising the Trademark of an Unlisted Company. In Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Proceedings of The 20th International Business Information Management Association Conference, pp. 908-926.

[17] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013d). VIM model pro ocenění ochranné známky nekótované společnosti. Odhadce a oceňování majetku. 2013. sv. 19, č. I, s. 32--54. ISSN 1213-8223.

[18] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013e). Destroying and Creating Equity Value Through Brand Management: Positive and Negative Brand Impact Assessment by Using the VIM Modelling Approach. Journal of Contemporary Management Issues. 2014. sv. 19, č. 1, s. 213--230. ISSN 1846-3363.

[19] Krabec, T. – Krupová, L. (2013). Interdisciplinární pohled na oceňování a vykazování kulturních památek, uměleckých děl a sbírek podle IFRS. Oceňování, 2013. sv. 6, č. 2, s. 27--46.

[20] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013f). Introducing the Financial Brand Impact Adjustor in the VIM Model for Appraising the Brand of an Unlisted Company. In Recent Advvances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation. 1. vyd. Paris: WSEAS Press, 2013, s. 157--163. ISBN 978-960-474-343-8.

[21] Krabec, T. – Čižinská, R. (2013g). VIM model pro ocenění značky se zápornou relevancí v nákupním rozhodování. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013, s. 380--390. ISBN 978-80-248-3172-5.

[22] Machiraju, H. R. (2003). Mergers, Acquisitions and Takeovers. New Delhi: New Age International Publishers, 2003.

[23] Muzellec, L. – Lambkin, M. (2009). Corporate Branding And Brand Architecture: A Conceptual Framework. Marketing Theory.

[24] Rajagopal, R. S. (2004): Conceptual analysis of brand architecture and relationships within product categories. Journal of Brand Management: 233–247. 2004.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: