Ekonomika a management 2015/2

Parametry insolvenčních řízení ve vyspělých zemích a jejich závislost na výkonnosti ekonomiky


[plný text (PDF)]

Markéta Arltová, Jan Plaček, Luboš Smrčka

Práce vychází z hypotézy, podle které existuje vztah mezi výkonností ekonomiky konkrétní země a mezi výsledky, jakých je dosahováno v dané zemi v insolvenčních řízeních. K porovnání výkonnosti ekonomiky je pro účely srovnání použit ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele. Zde autoři vycházejí z předpokladu, že vysoká výkonnost ekonomiky, tedy vysoký vytvořený hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je možný pouze v případě, kdy existuje kvalitní právní a regulatorní rámec. Jednodušeji lze také mluvit o úrovni prosaditelnosti práva. V této logice pak nutně platí, že vyspělejší země by měly mít lepší výsledky insolvenčních řízení než země méně vyspělé. Jako měřítka kvality insolvenčních řízení jsou použity údaje o výnosu pro věřitele, nákladech řízení a délce řízení. V tomto výběru vycházejí autoři z přesvědčení, že výnos pro věřitele je jediným zcela objektivním měřítkem úspěšnosti insolvenčního řízení, přičemž dále předpokládají, že výnos je nepřímo úměrný nákladům řízení a délce trvání řízení. V tomto se autoři odvolávají na starší práce. Autoři pak konstatují, že základní hypotézu o vztahu výkonnosti ekonomiky a výnosu z insolvenčního řízení pro věřitele se podařilo potvrdit. Podobně byly prokázány i další předpoklady autorského týmu. Součástí práce je také srovnání dat z mezinárodních průzkumů s tím, jaké jsou skutečné výsledky insolvenčních řízeních v České republice, kde naopak od většiny ostatních vyspělých států existují poměrně rozsáhlé zdroje založené na analýzách konkrétních případů.

JEL klasifikace: G30

Reference:
[1] T. Richter, Insolvenční právo, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2008, pp. 27-62.

[2] S.A.Davydenko, J.R.Franks, „Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the U.K.“, The Journal of Finance, vol. LXIII, num. 2, pp. 565–607.

[3] L. Smrčka, “Filosofické aspekty vztahu insolvenčního a exekučního práva”, Komorní listy (in Czech), vol. 1, iss. 4, 2012, Prague, pp. 27 – 33

[4] O.Knot, O.Vychodil, „What drives the optimal bankruptcy law design?“, Finance a Úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2005, vol. 55, iss. 3, pp. 110-123.

[5] S.H.Lee, Y.Yamakawa, M.V.Peng, J.B.Barney, “How do bankruptcy laws affects entrepreneurship development around the world?”, Journal of Business Venturing, vol. 26, iss. 5, September 2011, pp. 505 – 620

[6] R.Blazy, B. Chopard, A.Fimayer, J.D.Guigou, „Employment preservation vs. creditors' repayment under bankruptcy law: The French dilemma?“, International Review of Law and Econimics, vol.: 31 iss: 2, pp. 126-141.

[7] M.Jacobs, A.K.Karagozoglu, D.N.Layish, „Resolution of Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of Processes and Outcomes“, Journal of portfolio management, vol. 38, iss. 2, pp. 117-135.

[8] World Bank, IFC, Doing Business 2013, A copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington DC, 2013, on-line: http://www.doingbusiness.org

[9] World Bank, IFC, Doing Business 2013 (methodology), A copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington DC, 2013, on-line: http://www.doingbusiness.org/methodology

[10] AMECO, The annual macro-economic database. Online: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm

[11] R. Hindls, S. Hronová, J. Seger, J. Fischer, Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 417 s.

[12] J. Kotoučová and all., „Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Komentář“, C.H.Beck, Praha, 2010

[13] P. Sieber, J. Hnilica, „Cost – Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů“, Ekonomický časopis, vol. 59, iss. 7, pp. 669-683, 2011.

[14] L. Smrčka, M. Arltová, J. Schönfeld, L. Louda, Parameters of insolvency proceedings in developed countries and their dependence on economic performance. Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry, pp. 345-352, 2014. ISBN 978-1-61804-239-2. In: 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014), Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: