Ekonomika a management 2015/2

Moderní ukazatele finanční výkonnosti obchodní společnosti


[plný text (PDF)]

Libuše Svobodová

V současné době dochází k posunu v oblasti ukazatelů pro měření výkonnosti podnikatelských subjektů. Stále více jsou využívána tzv. hodnotová kritéria pro měření výkonnosti obchodních společností. Tento trend k nám přichází zejména ze zemí s vyspělým kapitálovým trhem. Článek je zaměřen na sofistikované ukazatele finanční výkonnosti obchodních společností. V článku jsou krátce popsány diskontované cash flow, tržní přidaná hodnota a Balanced Scorecard. Stěžejní část článku je věnována ekonomické přidané hodnotě a výsledkům šetření. Při zpracování byly použity primární i sekundární zdroje. Z množství publikovaných materiálů bylo třeba vybírat, třídit a aktualizovat dostupné relevantní informace, které by podaly základní přehled o dané problematice.

JEL klasifikace: L25, M21, M40

Reference:
[1] Abdel-Kader, M., Luther, R. (2006): Management accounting practices in the British food and drinks industry. British food journal. 108 (5). s.336 – 357.

[2] Čámská, D., Scholleová, H. (2014): Valuation of Entities Operating in Creative Industries. International Advances in Economic Research, 20(2), s. 229-230.

[3] Gavurová, B. (2012): Source identification of potential malfunction of balanced scorecard system and its influence on system function. E a M: Ekonomie a Management, 15 (3), s.76–90.

[4] Gavurová, B. (2011): The Balanced Scorecard System in Enterprise Management. Ekonomický časopis, 59 (2), s. 163–177.

[5] Hynek, Janeček a kol. (2009): Hodnocení přínosů vyspělých technologií. Hradec Králové: Gaudeamus.

[6] Janeček, V. and Hynek, J. (2010): Incentive system as a factor of firms' efficiency improvement. Ekonomie a Management, 13 (1), s.76–90.

[7] Jirčíková, E., Remeš, D. (2007): The use of the concept of Balanced scorecard to identify the benefits of entering into business cluster. Hradec Economic Days 2007 – Economic growth and development in the region. Hradec Kralové: Gaudeamus. s. 284-289.

[8] Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2005): Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005.

[9] Kislingerová, E. (2001): Oceňování podniku. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001.

[10] Knápková, A., Pavelková, D., Šteker, K. (2013): Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

[11] Knápková, A., Homolka, L., Pavelková, D. (2014): Utilization of balanced scorecard and the effect of its use on the financial performance of companies in the Czech Republic. Ekonomie a Management, 17 (2), s.146-160.

[12] Knápková, A., Homolka, L., Pavelková, D. (2014): Využití Ekonomické přidané hodnoty a vliv jejího využívání na finanční výkonnost podniků v ČR. Trendy ekonomiky a managementu. 8 (19). s. 18 – 26.

[13] Mařík, M., Maříková, P. (2005): Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005.

[14] Molina, M.A.C., Gonzalez, J.M.H., Florencio, B.P., Gonzalez, J.L.G. (2014): Does the balanced scorecard adoption enhance the levels of organizational climate, employees' commitment, job satisfaction and job dedication? Management Decision. 2014, 52 (5), s. 983 – 1010.

[15] Neumaierová, I., Neumaier, I. (2002): Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.

[16] Pavelková, D., Knápková, A. (2009): Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009.

[17] Pavelková, D., Knápková, A., Jirčiková, E. (2011): Current Issues in Measuring and Managing the Performance of Companies. In: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. TBU in Zlín, s. 361-374.

[18] Remeš, D. (2008): Zvyšování výkonnosti podniku pomocí využití propojení konceptu Balanced Scorecard a ekonomické přidané hodnoty. Disertační práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Faktulta managementu a ekonomiky.

[19] Scholleová, H. (2012): Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

[20] Synek, M. (2003): Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003.

[21] Tappura, S., Sievänen, M., Heikkilä, J., Jussila, A., Nenonen, N. (2015): A management accounting perspective on safety. Safety Science, 71, s.151-159.

[22] Analytické materiály a statistiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2015-04-10]. URL: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238

[23] INFA [online]. [cit. 2015-04-10]. URL: http://www.mpo.cz/cz/infa.html

[24] EVA. Stewart. EVA a strategie [online]. [cit. 2015-04-10]. URL: http://www.sternstewart.com.br/publicacoes/pdfs/EVA_and_strategy.pdf

[25] Přirážka za tržní kapitalizaci při stanovení nákladů na vlastní kapitál metodou CAPM. Znaleckyportal.cz - Informace pro všechny znalce. Prodělal. F. [online]. [cit. 2015-04-10]. URL: http://znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=195:prirazka-za-trzni-kapitalizaci-pri-stanoveni-nakladu-na-vlastni-kapital-metodou-capm&catid=73:ekonomika-ceny-a-odhady&Itemid=113

[26] Damodaran. Discount rate estimation. [online]. [cit. 2015-04-10]. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: