Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavěwww.euba.sk

Prorektor pro rozvoj univerzity Ekonomické univerzity v Bratislavě od února 2015. Od roku 2001 profesor v oboru Finance, bankovnictví a investování na Katedře financí Národohospodářské fakulty EU, předseda odborové komise a garant vědního oboru Finance, předseda komise pro obhajoby dizertačních prací v uvedeném odboru a garant pro jmenování docentů a profesorů pro odbor Finance, bankovnictví a investovaní na EU. V pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje především na otázky rizik a nejistot ve financích. Autor resp. spoluautor 13 monografií, 7 vysokoškolských učebnic, 18 vědeckých prací v karentovaných časopisech, z toho 12 v zahraničí, a několika desítek vědeckých a odborných článků. Člen 4 vědeckých rad vysokých škol v SR a ČR a člen redakční rady Prague Economic Papers. Od roku 2009 je členem Evropské akademie věd a umění. Do ledna 2015 byl 8 let rektorem Ekonomické univerzity v Bratislavě.