prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c.

Česká zemědělská univerzita v Prazewww.czu.cz

Byl rektorem České zemědělské univerzity v Praze v letech 2010-2018. Vedoucí katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin ČZU v Praze. Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze, kde působil i po studiích nejprve jako odborný asistent, docent a profesor, posléze jako proděkan, prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost a prorektor pro školní podniky a styk s odbornou veřejností. Je nositelem titulů doctor honoris causa na University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Slovenské poľnohospodárske univerzite v Nitre. Jeho specializací je agrochemie a výživa rostlin. V rámci rozvíjení svého odborného zaměření byl na mnoha dlouhodobých zahraničních stážích (např. Bonn, Giessen, Vídeň, Berlín), podílí se na řešení řady národních a mezinárodních projektů. Publikuje v impaktovaných časopisech, je autorem a spoluautorem knih a kapitol v odborných knihách, článků v odborných časopisech a řady konferenčních sdělení. V současné době je členem několika mezinárodních vědeckých organizací, řady vědeckých rad univerzit a výzkumných ústavů a hodnotitelských komisí.