prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

Profesor Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, emeritní rektor Univerzity Pardubice, nyní v důchodu. Ve své vědecké a pedagogické práci se zabýval organickou chemií a aplikací matematických a statistických metod v chemii, v současné době se zabývá kvantově-chemickými výpočty. Je autorem nebo spoluautorem 110 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, počet citací podle Web of Science 1224 (bez autocitací 851), h-index 19. Je rovněž autorem několika vysokoškolských skript. V současnosti je členem jedné fakultní a tří univerzitních vědeckých rad, čtyř oborových rad a pracovní skupiny Chémia, chemická technológia a biotechnológie Akreditačnej komisie SR. V letech 2000 – 2006 byl členem Akreditační komise ČR. Od roku 2005 je místopředsedou Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti.