prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Vysoká škola báňská – TU Ostravawww.vsb.cz

Vystudoval obor numerická matematika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesorem v oboru informatika byl jmenován v roce 2006. V období 2001 – 2009 působil rovněž jako vědecký pracovník Ústavu informatiky Akademie věd ČR. V letech 2003 až 2010 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky byl od roku 2010 do roku 2017. Od roku 2011 byl také vedoucím výzkumného programu/laboratoře IT4Innovations VŠB-TUO. V srpnu 2017 byl jmenován do funkce rektora informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jeho odbornou specializací jsou zejména dokumentografické informační systémy, znalostní systémy, ontologie, komprese dat, XML, multiagentní systémy, teorii uspořádaných množin, konceptuální svazy a sémantický web.