Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zpráva o činnosti

Vysoké školy ekonomické v Praze

za rok 1999

a

Výroční zpráva o hospodaření

Vysoké školy ekonomické v Praze

za rok 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, květen 2000

 

 

 

 

Předmluva

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 1999 a Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 1999 jsou zpracovány ve smyslu ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle doporučené rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Správní rada VŠE v Praze nepožadovala žádné další údaje dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.

Výroční zpráva VŠE v Praze za rok 1999 bude zpřístupněna v počítačové síti na www stránkách VŠE v Praze (http://www.vse.cz) a v tištěné podobně ve studovně Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze na Žižkově.

 

Obsah Výroční zprávy o činnosti VŠE v Praze za rok 1999

Předmluva

1. Úvod

2. Orgány a útvary VŠE Praha

3. Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze

3.2 Složení Správní rady

3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze v roce 1999

3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze k 31. 12. 1999

4. Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy a obory

4.2 Výsledky přijímacího řízení

4.3 Počty studentů

4.4 Počty zahraničních studentů

4.5 Počty absolventů

4.6 Inovace již uskutečňovaných studijních programů

4.7 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

4.8 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trpráce

4.9 Uplatnění nových forem studia

4.10 Studijní neúspěšnost na VŠE

4.11 Možnost studia handicapovaných uchazečů

4.12 Využívání kreditního systému

5. Informační a komunikační technologie

5.1 Informační infrastruktura

5.2 Dostupnost informačních zdrojů na VŠE

5.3 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů.

5.4 Zapojení do projektu evropských vysokorychlostních síti

5.5 Stav výpočetní techniky

6. Výzkum a vývoj

6.1 Zaměření výzkumu

6.2 Organizační, personální a materiální stránka

6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

6.4 Spolupráce s AV ČR, resortními útvary a nevládním sektorem

6.5 Zapojení školy do rozvojových projek

7. Akademičtí pracovníci

8. Hodnocení činnosti

8.1 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení

8.2 Hodnocení studentů

9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

9.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů

9.2 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

10. Činnost fakult a dalších součástí

10.1 Fakulta financí a účetnictví

10.2 Fakulta mezinárodních vztahů

10.3 Fakulta podnikohospodářská

10.4 Fakulta informatiky a statistiky

10.5 Fakulta národohospodářská

10.6 Fakulta managementu

10.7 Výpočetní centrum

10.8 Centrum informačních a knihovnických služeb

10.9 Centrum tělesné výchovy a sportu

10.10 Centrum doktorandských a manažerských studií

10.11 Institut krizového managementu

10.12 Francouzsko-český institut řízení

10.13 Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze

10.14 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

10.15 Program studií střední a východní Evropy

11. Další aktivity

11.1 Významné konference a semináře

11.2 Nepedagogické aktivity

12. Péče o studenty a zaměstnance

12.1 Ubytovací a stravovací zařízení

12.2 Poskytovaná stipendia

12.3. Informační a poradenské služby

12.4 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnosti studentů

12.5 Péče o zaměstnance

13. Rozvoj vysoké školy

14. Závěr

 

Obsah Výroční zprávy o hospodaření VŠE v Praze za rok 1999

1. Úvod

2. Roční účetní závěrka

2.1 Rozvaha

2.2 Výkaz zisků a ztrát

Doplňující údaje

2.3 Výrok auditora

3. Příjmy a výdaje

3.1 Příjmy

3.2 výdaje

4. Přehled o peněžních tocích

5. Vývoj fondů

6. Vývoj stavu majetku

6.1 Nehmotný investiční majetek

6.2 Hmotný investiční majetek

6.3 Pohledávky

6.4 Závazky

7. Rekapitulace zúčtování se SR

8. Stipendia