Hledat
Pokročilé hledání

10. Činnost fakult a dalších součástí

 

Základní informace o činnosti fakult VŠE v Praze jsou uvedeny v kapitolách 4. Studijní a pedagogická činnost, 6. Výzkum a vývoj, 7. Akademičtí pracovníci a 11. Další aktivity. Podrobně uvádí činnost jednotlivých fakult jejich výroční zprávy.

V této kapitole proto podáváme pouze přehled fakult a dalších součásti VŠE v Praze a jejich zaměření.

 

10.1 Fakulta financí a účetnictví

 

10.1.1 Složení vedení fakulty

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. - děkanka fakulty
doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. - proděkan pro pedagogiku
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum
Dr. Ing. Jaroslava Holečková, CSc. - proděkanka pro zahraniční styky

 

 

10.1.2 Zaměření fakulty

 

Fakulta připravuje odborníky v oblastech, jejichž význam je v podmínkách tržní ekonomiky mimořádný. Ve srovnání s érou direktivního řízení představuje tržní ekonomika v přední řadě renesanci funkce peněz. Tím je zvýrazněno i specifikum fakulty, které tkví ve spojení financí a účetnictví a v jejich využívání ve finančním řízení a rozhodování na všech úrovních.

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářském, inženýrském i doktorském studiu. Organizuje další vzdělávání a kursy k aktuálním tématům svých oborů.

Ve studijních programech fakulty jsou finance reprezentovány především problematikou měnové teorie a politiky a jejich mezinárodními aspekty, bankovnictvím a pojišťovnictvím, problematikou státního rozpočtu a hospodaření s jeho prostředky, hospodaření regionálních celků, různých nevýdělečných (neziskových) organizací, daňovou teorií a praxí.

Příslušné studijní předměty presentují účetnictví jako páteř informačního a kontrolního systému podniku, který podává obraz o jeho majetkovém a kapitálovém vybavení a o průběhu a výsledcích jeho hospodářské činnosti. K zajištění pravdivosti a objektivity účetních informací slouží přísně právně upravená verifikace státního účetního výkaznictví, která tvoří nedílnou součást příslušného zaměření studia.

Na fakultě je realizována rovněž příprava učitelů odborných ekonomických předmětů pro obchodní akademie a další střední školy.

Z uvedené stručné charakteristiky plyne, že na fakultě je využito návaznosti a propojení poznatků z financí a z účetních disciplín k profilaci absolventa, který se může uplatnit ve vrcholových řídících funkcích v bankovních, burzovních a jiných finančních institucích, v daňových úřadech, v účetním a daňovém poradenství, v pojišťovnictví, v podnicích, nevýdělečných organizacích a v neposlední řadě ve výuce odborných ekonomických předmětů na středních školách. Výrazná jazyková příprava dovoluje uplatnění absolventa u zahraničních firem, bank a pojišťoven i v zastupování orgánů ČR a českých podniků v zahraničí.

Fakulta navazuje na tradiční spolupráci svých kateder s odbornými pracovišti pro finance a účetnictví ministerstev, bank, burzovních, pojišťovacích a jiných finančních institucí, s profesními svazy účetních a auditorů, daňových poradců, v tuzemsku i v zahraničí. Podílí se rovněž na zavádění a rozšířeném uplatňování mezinárodních finančních, účetních a revizních norem a standardů. Je zapojena do programů mezinárodní spolupráce s obdobnými fakultami na významných zahraničních vysokých školách, jež jsou zaměřeny na zvyšování úrovně vzdělávání tak, aby se studium na fakultě stalo srovnatelným s obdobně zaměřeným studiem na vysokých školách ve státech s vyspělou tržní ekonomikou.

 

10.1.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Finance

604

604

234

14

45

1501

Účetnictví a finanční řízení podniku

482

521

248

5

51

1307

Celkem fakulta

1086

1125

482

19

96

2808

Celoživ. vzdělávání - mimořádné studium

105

Studium k rozšíření pedagog. kvalifikace

52

 

10.2 Fakulta mezinárodních vztahů

 

10.2.1 Složení vedení fakulty

doc. JUDr. Zbyněk Švarc - děkan fakulty
doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - proděkanka pro pedagogiku
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc. - proděkan pro zahraniční styky
doc. Ing. Václav Kubišta, CSc. - proděkan pro vědeckou činnost
doc. PhDr. Sergej Tryml, CSc. - jazykový proděkan

 

 

10.2.2 Zaměření fakulty

 

Fakulta mezinárodních vztahů byla ustavena 1.7.1991 jako pokračování Fakulty obchodní, která byla významnou součástí školy od roku 1919. Nový název odpovídá současnému vývojovému trendu vědy i potřebám společnosti. Fakulta na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost ve třech oborech: mezinárodní obchod, mezinárodní politika a obchodní a mezinárodní právo směrované především na ekonomickou oblast.Významným rysem studia na fakultě je náročnost na výuku odborného pojetí 2-3 cizích jazyků a zvýšená pozornost problematice postupné integrace Evropy a našemu vstupu do Evropské unie.Odborný profil našich studentů vytváří předpoklady pro jejich uplatnění ve velkých obchodních firmách, v zahraničním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v zahraniční službě, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního práva i evropského hospodářského práva. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, mezi jiným i proto, že VŠE se stala v roce 1998 plnoprávným členem prestižního Společenství evropských manažerských škol (CEMS) a fakulta má dobré kontakty s řadou dalších dobrých univerzit v Evropě i na americkém kontinentu.Rozsah univerzity, specializace fakult a jejich racionální spolupráce, umožňují soustředit nejlepší odborníky, kteří zajišťují kvalitní výuku, rozvíjejí vědní obory a zajišťují účinnou obousměrnou spolupráci i s podniky s decisní sférou.

 

 

10.2.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy
Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Mezinárodní obchod

1115

692

480

2287

Právo a podnikání

154

69

223

Cestovní ruch

75

75

Evropská integrace

36

36

Komerční právo

65

65

Mezinárodní politika a diplomacie

188

188

Mezinárodní a evrop. studia - diplomacie

79

79

Mezin. ekon. vztahy

18

65

83

Mezin. polit. vztahy

15

55

70

Obchodní a mezinár. hospodářské právo

3

19

22

Celkem program

1269

1056

628

36

139

3128

Studijní program: Politologie
Politologie

2

12

14

Celkem fakulta

1269

1056

628

38

151

3142

Celoživ. vzdělávání -mimořádné studium

49

 

 

 

10.3 Fakulta podnikohospodářská

 

10.3.1 Složení vedení fakulty

prof. Ing. Radim Vlček, CSc. - děkan fakulty
doc. Ing. Eva Chvátalová, CSc.

- proděkanka pro pedagogiku

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum
doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. - proděkanka pro zahraniční vztahy
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. - proděkan pro informatizaci

 

10.3.2 Zaměření fakulty

 

Podnikohospodářská fakulta připravuje své studenty k vykonávání nejrůznějších ekonomických a manažerských činností v podnikové sféře, tj. při řízení různých typů podniků nebo jejich části. Znamená to, že její absolventi nalézají své uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích výdělečného i neziskového typu, různé velikosti, vlastnické či právní formy, které se nacházejí v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru podniková ekonomika získávají studenti bakalářského studia znalosti a dovednosti nezbytné pro samostatné, tvůrčí a kvalitní zvládání ekonomických a manažerských rolí na úrovni středního článku řízení naších podniků . V inženýrském stupni studia mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v prohlubování a rozvíjení svých ekonomických a manažerských znalostí, schopností a dovedností, a to jak studiem hlavní specializace, která navazuje na obor studovaný v bakalářském stupni , tak i absolvováním některé z řady vedlejších specializací nabízených jak Podnikohospodářskou fakultou, tak i dalšími fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Absolventi bakalářského a zejména pak inženýrského studia jsou velmi vyhledávanými odborníky se schopnostmi řešit širokou škálu problémů podnikové praxe. Jde např. o ekonomické analýzy prováděné v nejrůznějších podnikatelských subjektech, o vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a celkové prosperity různých podnikatelských aktivit. Absolventi jsou připraveni na vykonávání či řízení marketingových a inovačních aktivit, na modernizaci dosavadních a projektování nových organizačních struktur, na komplexní řešení logistiky, efektivní řízení výroby, zdokonalování jakosti procesů a jejich produktů, na řešení personálních otázek a vedení lidí, jakož i celé řady speciálních manažerských činností strategickým managementem počínaje a operativním řízením konče.

Podnikohospodářská fakulta nabízí též doktorské studium ve stejném oboru se specializacemi na podnikovou ekonomiku, marketing a management.

Těmto potřebám výchovy podnikových ekonomů a manažerů s tak širokým spektrem jejich znalostí a dovedností se trvale přizpůsobuje i struktura fakulty v podobě odpovídající počtem, zaměřením a velikostí kateder. S prioritním zřetelem na potřeby naší praxe, vychovává Podnikohospodářská fakulta v inženýrském studiu takové absolventy, jejichž úroveň a zaměření jsou srovnatelné s úrovní a zaměřením absolventů podobných fakult a vysokých škol v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Vědeckovýzkumná činnost Podnikohospodářské fakulty se dotýká většiny výše uvedených odborností, ve kterých jsou vychováváni její absolventi. Stejně je tomu u styku jejich učitelů s praxí, neboť bez vědy a praxe není pedagogického respektu, originality a kvality.

 

10.3.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Ekonomika a management
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Podnik. ekonomika a management

1121

149

1010

60

460

99

22

123

3044

Celkem fakulta

1121

149

1010

60

460

99

22

123

3044

Celoživ. vzdělávání - mimořádné studium

43

 

 

10.4 Fakulta informatiky a statistiky

 

10.4.1 Složení vedení fakulty

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc. - děkan fakulty
doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. - proděkanka pro pedagogiku
prof. DrSc. Radim Jiroušek - proděkan pro vědu a výzkum
prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc. - proděkan pro zahraniční styky

 

10.4.2 Zaměření fakulty

 

Fakulta informatiky a statistiky je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Její katedry a studijní obory jsou zaměřeny na práci s informacemi. Odborným zaměřením fakulty jsou disciplíny studující informační systémy, jako jsou informační technologie, informační management a znalostní systémy a dále disciplíny zabývající se kvantitativními metodami zpracování a využívání informací, které jsou zaměřeny na matematicky orientované oblasti jako je statistika, ekonometrie, operační výzkum a demografie. Jde obory dynamicky se rozvíjející opírající se o prudký rozvoj výpočetní techniky.

Fakulta nabízí odpovídající vzdělání v uvedených oborech a reaguje tak na potřeby z praxe po takto vzdělaných absolventech, a to jak v magisterských, tak doktorských studijních programech. Jde o odborně náročné studium, které přináší kvalifikaci založenou na propojení informatických znalostí se znalostí ekonomie a matematických metod, jež je v praxi velice oceněna a vyhledávána.

Kromě výuky na Fakultě informatiky a statistiky fakulta zajišťuje také výuku na všech ostatních fakultách VŠE v předmětech odborně orientovaných na obory kateder fakulty.

Na fakultě existuje devět kateder, které jednak odborně profilují studenty fakulty ale i katedry, které představují odborný teoretický základ studia, jako je matematika a filosofie. Kromě kateder je na fakultě zřízeno vědeckovýzkumné pracoviště LISP, které je orientováno na výzkum umělé inteligence.

Vědeckovýzkumná činnost fakulty odpovídá zaměření kateder a orientuje se jednak na plnění výzkumných záměrů fakulty, dále na získávání a řešení grantových projektů různých grantových agentur, především Grantové agentury České republiky, Fondu rozvoje vysokých škol, ale i zahraničních. Významná je spolupráce s praxí, s významnými pracovišti jako je MFF UK, ÚTIA, ČVUT, Český statistický úřad, ale i s řadou zahraničních univerzit. Významnými výsledky vědecké činnosti fakulty je bohatá publikační činnost, přednášky na význačných mezinárodních konferencích, pořádání konferencí a seminářů pro širokou odbornou veřejnost, vydávání odborných časopisů a sborníků, zpracovávání projektů a oponentní a expertní činnost. Vědeckovýzkumná činnost je tak zárukou odborné kvality učitelů a rozvoje studijních programů fakulty.

 

 

10.4.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Aplikovaná informatika
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Informatika

549

344

30

29

952

Inform. management

125

125

Inform. technologie

140

140

Inform. a znalostní inženýrství

69

69

Celkem program

549

334

344

30

29

1286

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice
Statist. a ekonometrie

196

196

Ekonometrie a operační výzkum

51

5

9

65

Statisticko-pojistné inženýrství

75

75

Matematické metody v ekonomii

39

39

Statistické a pojistné inženýrství

84

84

Statistika

2

6

8

Celkem program

196

126

123

7

15

467

Celkem fakulta

745

460

467

37

44

1753

Celoživ. vzdělávání –mimořádné studium

41

 

 

 

 

 

 

10.5 Fakulta národohospodářská

 

10.5.1 Složení vedení fakulty

doc. Ing. Ivo Straka, CSc. - děkan fakulty
Mgr. Pavel Neset - proděkan pro pedagogiku
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. - proděkan pro vědu a zahraniční styky
doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. - proděkan pro doktorské studium

 

10.5.2 Zaměření fakulty

Fakulta byla založena krátce po listopadu 1989 v návaznosti na dlouhou tradici věnované národohospodářským teoriím od meziválečného období a ve spojení s velkými jmény českých národohospodářů. V roce 1992 byla rozšířena o problematiku výuky zaměřené do mezzoekonomické teorie v oblasti regionalistiky a veřejné správy. Kombinace národohospodářské teorie, ekonomických teorií a souvisejících praktických ekonomických disciplín staví v současné době Fakultu národohospodářskou do srovnatelné pozice s vedoucími evropskými univerzitami. Fakulta v této podobě nabízí dva studijní programy pětiletého magisterského studia:

          a) Hospodářskou politiku

b) Regionalistika a veřejná správa

V současné době fakulta garantuje rovněž dvoustupňové studijní programy rozčleněné na bakalářský a navazující magisterský studijní program v obou výše uvedených disciplínách.Vedle těchto hlavních studijních programů fakulta zajišťuje větší množství vedlejších studijních specializací, které umožňují studentům orientovat jejich znalostní profil ve směru své očekávané profesní orientace. Fakulta zajišťuje sedm vedlejších specializací včetně nové orientace na regionální rozvoj a evropskou ekonomickou integraci. Zajišťují progresivní a v mezinárodním měřítku konkurenceschopný program výuky na fakultě. V oblasti vědecké kvalifikace je fakulta vedoucím pracovištěm ve výchově studentů doktorských studijních programů, kde zajišťuje vědecké vzdělání pro absolventy ostatních škol a univerzit ČR a pracovníky ekonomicko-správní praxe v dosavadních dvou doktorských studijních programech:

          a) Hospodářská politika

b) Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií.

Nový doktorský studijní program orientovaný do problematiky regionálních a správních věd je otvírán v roce 2000. Vedle svého pedagogického programu hraje fakulta důležitou roli v české a mezinárodní vědě a výzkumu a má silnou pozici jako poradní orgán pro vládní orgány a státní správu obecně. Vědecko-výzkumný potenciál fakulty je zajištěný širokým okruhem odborníků soustředěných na fakultě a odráží se v počtu publikací a roli vědeckých monografií v rámci české ekonomické teorie. V tomto ohledu lze konstatovat, že počtem svých odborníků a významem vědeckovýzkumných úkolů zajišťovaných jejími profesory a docenty zastává významné místo v české hospodářské praxi, výzkumu a rozvoji vědy. Zapojení fakulty do mezinárodní spolupráce je úměrné jejímu významu v národním rámci. Fakulta v uplynulých letech koordinovala vědecko-pedagogické projekty v rámci Evropské Unie v oblasti hospodářské a regionální politiky. V současné době je pověřená vedením vzdělávacího projektu v oblasti strukturálních fondů a regionální politiky Evropské Unie. Rozsáhlé meziuniverzitní kontakty s pracovišti v západní Evropě a Spojených Státech znamenají rovněž plynulou výměnou profesorů, rozvoj mezinárodních výukových programů a konkrétní spolupráci na mezinárodních výzkumných projektech orientované do problematiky ekonomických teorií, sociální politiky, ekonomiky životního prostředí a hospodářské a regionální politiky. Vedle těchto aktivit zajišťuje rovněž fakulta výukové programy v oblasti vzdělávání úředníků státní správy ve spolupráci s Evropskými institucemi. Tyto programy jsou kontinuálně přizpůsobovány a modernizovány ve smyslu aktuálních požadavků ekonomické a správní praxe.

 

10.5.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Národní hospodářství

621

326

947

Veřejná správa a region. ekonomika

341

341

Hospodářská politika

505

16

39

560

Regionalistika a veřejná správa

185

245

430

Celkem program

962

690

571

16

39

2278

Studijní program: Ekonomické teorie
Obecná ekon. teorie a dějiny ekon. teorií

5

6

11

Celkem fakulta

962

690

571

21

45

2289

Celoživ. vzdělávání – mimořádné studium

17

 

10.6 Fakulta managementu

 

10.6.1 Složení vedení fakulty

doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. - děkan fakulty
Ing. Jiří Jelínek, CSc. - proděkan pro rozvoj
doc. Ing. Pavel Pudil, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum
Ing. Petr Pirožek - pověřený proděkan pro vnější vztahy

 

10.6.2 Zaměření fakulty

 

Během pěti let samostatné existence prošla Fakulta managementu v Jindřichově Hradci velmi rychlým vývojem. V této krátké době vzrostl počet studentů z původních padesáti na více než 800, stabilizoval se okruh pracovníků, kteří zde pedagogicky a vědecky působí, fakulta se stala součástí Vysoké školy ekonomické v Praze. Je jasné, že za tak krátkou dobu existence nebylo možné dosáhnout výsledků, srovnatelných ve všech oblastech s ostatními fakultami této vysoké školy, které často existují desítky let. Fakulta managementu v

Jindřichově Hradci přesto dosáhla od r. 1994 řady úspěchů, především ve vědeckovýzkumné oblasti a v oblasti zahraniční spolupráce.

Na fakultě působí mimo řady odborných kateder i společné výzkumné pracoviště, které vzniklo ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd ČR, Institut zdravotního managementu, založený za podpory amerických institucí AIHA a USAID. V letošním roce bylo zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání. Na fakultě působí pobočky několika studentských institucí. V příštím roce bude dokončena výstavba areálu studentských kolejí, které patří, včetně vybavení Menzy, k nejmodernějším u nás. Její podstatu tvoří svoboda prostředí, otevřenost ve vztazích mezi všemi členy akademické obce, společné usilování o rozvoj poznání. Pokud se nám společnými silami podaří tuto její podstatu udržet a rozvíjet, jsme přesvědčeni o tom, že se Fakulta managementu v Jindřichově Hradci může v budoucnosti stát jednou z nejvyhledávanějších ekonomicko manažerských fakult u nás.

 

10.6.3 Počty studentů českého občanství v r. 1999

Studijní program: Ekonomika a management
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Manag. podn. sféry a veřejných služeb

174

98

297

65

119

18

771

Celkem program

174

98

297

65

119

18

771

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy
Angl. a němčina pro hospodářskou sféru

49

49

Celkem fakulta

223

98

297

65

119

18

820

Celoživ. vzdělávání – mimořádné studium

 

 

10.7 Výpočetní centrum

 

Výpočetní centrum zajišťuje především rozvoj moderních informačních technologií na VŠE. Zabezpečuje správu a rozvoj jedné z nejrozsáhlejších lokálních akademických sítí v ČR, provoz počítačových učeben a studoven, údržbu a inovaci výpočetní techniky. Dále poskytuje servis uživatelům výpočetní techniky, projekční a programátorské služby a podílí se na zavádění a provozování vyprojektovaných systémů.

Bližší podrobnosti o činnosti Výpočetního centra VŠE obsahuje kapitola 5.

 

 

 

10.8 Centrum informačních a knihovnických služeb

 

Centrum informačních a knihovnických služeb (dále jen CIKS) plní funkci ústřední knihovny VŠE a poskytuje veřejné informační a knihovnické služby včetně elektronických informačních služeb v počítačové síti. Metodicky řídí síť knihovnicko-informačních pracovišť VŠE. Součástí CIKS je rovněž Studijní knihovna na Jižním Městě, kolejní knihovna Jarov a Knihovna CDMS Veleslavín.

CIKS zabezpečuje nákup, evidenci, správu, zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů pro všechna její pracoviště. Mezi základní služby poskytované CIKS patří:

výpůjční služby prezenční a absenční včetně meziknihovních a mezinárodních výpůjček,

základní, ekonomický a knihovnický informační servis v počítačové síti VŠE,

služby referenční, bibliografické, rešeršní, konzultační k dostupným informačním zdrojům,

služby informačního poradenství k vyhledávání různých zdrojů informací i jednotlivých údajů o dokumentech,

služby dodávání plných textů dokumentů aj. reprografické a kopírovací služby pro individuální potřebu uživatelů,

služby poskytující informace pro regionální ekonomické knihovny anebo jejich informační střediska na základě dohody.

Konkrétní údaje o činnosti CIKS v roce 1999 jsou uvedeny v kapitole 5.

 

10.9 Centrum tělesné výchovy a sportu

 

Centrum tělesné výchovy a sportu je pedagogickým pracovištěm, které s celoškolskou působností zajišťuje kurzy povinné tělesné výchovy a zájmovou sportovní činnost studentů na VŠE. Tělesná výchova je zařazena do studijních plánů v rozsahu 2 povinných zápočtů v průběhu bakalářského studia. CTVS-VŠE nabízí studentům v obligatorní i fakultativní formě výuky 23 sportovních specializací pro všechny výkonnostní úrovně, dále účast na specializovaných seminářích, sportovních soustředěních a výcvikových kurzech.

Všechny formy výuky tělesné výuky zajišťuje 22 interních a 2 externí učitelé, pracoviště má dále 1 sekretářku, 1 správce areálu tělocvičny a skladu sportovních potřeb, 1 správce tenisového areálu a 1 správce letního výcvikového střediska v Dobronicích.

Do kurzů tělesné výchovy pro semestrální výuku bylo zapsáno v roce 1999 :

  • v zimním semestru 4184 studentů
  • v letním semestru 3375 studentů.

Tato činnost je v plném rozsahu finančně zajištěna z rozpočtu pracoviště.

Limitujícím faktorem je naprostý nedostatek vlastních tělovýchovných zařízení a s tím související problémy s pronájmem objektů pro výuku.

V roce 1999 CTVS-VŠE realizovalo 19 ZVK – s účastí 603 studentů a 19 LVK, kterých se zúčastnilo 871 studentů. Výcvikové kurzy jsou pořádány v době zkouškového období a o prázdninách tak, aby nezasahovaly do semestrální výuky. Účast na zimních a letních výcvikových kurzech hradí v plné výši studenti.

Kromě pedagogického procesu CTVS komplexně zabezpečuje provoz tenisového areálu na Třebešíně, letního střediska v Dobronicích a na Suchomelu, zajišťuje veškeré objekty na semestrální výuku, pro zimní výcvikové kurzy.

Pravidelná hodnocení všech forem výuky ukazují, že rozsah i formy výuky tělesné výchovy a sportu na VŠE jsou vyhovující a CTVS naplňuje úkol, pro který bylo zřízeno .

Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí komplexu fyzických, zdravotních, duchovních a společenských aktivit, které spoluvytvářejí profil studenta VŠE.

 

10.10 Centrum doktorandských a manažerských studií

 

Centrum doktorandských a manažerských studií (dále jen CDMS) slouží Vysoké škole ekonomické v Praze, Univerzitě Karlově a Českému vysokému učení technickému jako výukové, kongresové a ubytovací zařízení.

VŠE v Praze v něm realizuje aktivity spadající do hlavní činnosti školy tj. doktorská studia, rekvalifikační studia, postgraduální kurzy, celoživotní vzdělávání, promoce, inaugurace a s hlavní činností úzce související spektrum aktivit, jako jsou kongresy, konference a vzdělávací kurzy pořádané buď přímo součástmi školy nebo ve spolupráci s ostatními školami a externími organizacemi.

V areálu CDMS Krystal provozuje svoji činnost Ústav doktorského studia, Ústav celoživotního vzdělávání a rekvalifikací, Institut produktivity a Institut oceňování majetku.

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zajišťuje zde svoje aktivity Demonstrační centrum informačních technologií.

V rámci společných aktivit se západními univerzitami uskutečňují v objektu CDMS svoje studijní programy U.S. Bussines School a Prague International Bussines School.

V ubytovací části komplexu je poskytováno ubytování a stravování účastníkům výše uvedených akcí i ubytování pro zahraniční lektory a další hosty všech pražských a mimopražských škol a hosty MŠMT ČR.

 

10.11 Institut krizového managementu

 

Institut krizového managementu je vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze. V uplynulém roce prováděl výzkum v oblasti teorie a praxe krizového managementu, pořádal ve spolupráci s dalšími pracovišti VŠE krátkodobé a vícesemestrové kurzy poskytující v rámci celoživotního vzdělávání další vzdělání řídícím pracovníkům hospodářské sféry a státní správy, zpracovával expertízy a studie pro vládní a podnikovou sféru a podílel se na zpracování nové legislativy pro oblast krizového managementu, včetně jejího sjednocování s právními normami Evropského společenství a Evropské unie.

 

10.12 Francouzsko-český institut řízení

 

Francouzsko-český institut řízení je účelové vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze. Posláním Institutu je koordinovat spolupráci mezi VŠE a Francouzskou státní nadací sdružující prestižní vysoké školy ekonomické a obchodní a dalšími institucemi, zejména Francouzským kulturním střediskem, podporovat spolupráci mezi francouzskými a českými podniky a rozvíjet jazykovou výuku v oblasti obchodní a podnikové francouzštiny a češtiny.

V roce 1999 organizoval různé postgraduální kurzy, specializované semináře pro podnikovou sféru, kurzy francouzštiny apod.

 

10.13 Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze

 

Institut oceňování majetku při VŠE v Praze je vědeckým, vzdělávacím, metodickým a realizačním střediskem pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

V roce 1999 organizoval několik dlouhodobých specializačních kurzů a řadu krátkodobých nadstavbových kurzů.

 

10.14 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

 

IEEP byl založen jako vědecké a poradenské pracoviště se zaměřením na problémy hospodářské, ekologické, agrární a regionální politiky. Je přičleněn k fakultě národohospodářské VŠE.

V roce 1999 Institut řešil projekty zaměřené na analýzu dopadů navrhovaných legislativních změn a nástrojů hospodářské politiky (daně k ochraně životního prostředí, návrh zákona o odpadech, novela zákona o obalech). Hlavní pozornost byla věnována rozvíjení rozhodovacích a modelovacích nástrojů pro podporu těchto analýz. Spolu se Střediskem regionálních a správních věd zabezpečoval zpracování Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky jako stěžejního dokumentu po využití strukturálních fondů EU. Ve spolupráci s katedrou hospodářské politiky Fakulty národohospodářské VŠE se IEEP podílel na pořádání řady seminářů k aktuálním problémům ekonomické teorie a hospodářské politiky

 

10.15 Program studií střední a východní Evropy

 

Posláním Programu studií střední a východní Evropy (dále CESP) je organizovat výuku v anglickém jazyce obsahově zaměřenou na problematiku současných ekonomických, sociálních, politických a kulturních přeměn probíhajících ve střední a východní Evropě. Výuka je organizována formou jednosemestrálních kurzů, dvousemestrálních kurzů a letní školy (jednoměsíční).

Výuka na úrovni inženýrského studia je určena pro zahraniční studenty i pro studenty VŠE v Praze s tím, že zahraniční studenti platí školné, zatímco pro studenty VŠE v Praze je účast v kurzech CESP volitelnou součástí jejich studia na VŠE. Většina zahraničních univerzit umožňuje uznání kreditů získaných na CESP pro bakalářské a inženýrské studium na jejich mateřské univerzitě. Výuka na CESP je zajišťována učiteli VŠE v Praze i externisty. CESP rovněž umožňuje pro tuzemské studenty finačně výhodné výměnné studium se zahraničními univerzitami, které je zčásti subvencováno z výnosů CESP.