Hledat
Pokročilé hledání

12. Péče o studenty a zaměstnance

 

12.1 Ubytovací a stravovací zařízení

 1. Ubytovací zařízení VŠE v Praze
 2. VŠE v Praze disponuje vlastními ubytovacími kapacitami v Praze a Jindřichově Hradci. Vzhledem k nízké kapacitě koleje v Jindřichově Hradci jsou pro zajištění ubytování smluvně zajištěny další kapacity ve třech pronajatých ubytovnách.

  Dále je využívána kapacita areálu VŠCHT Kunratice, kde jsou ubytováni především studenti 1. ročníků VŠE v Praze. Problematika majetkového uspořádání vztahů mezi VŠCHT, UK a VŠE v tomto areálu je předmětem dlouhodobých jednání, dosud neukončených. Snahou VŠE je získat záruku možného trvalého využívání části lůžkové kapacity, stanovené podle předem dohodnutých objektivních kritérií.

  Tab. 12.1 Vlastní ubytovací kapacity (k 31. 9. 1999)

  Kolej

  Lůžek

  Jarov I

  1073

  Jarov II

  352

  Jarov III F

  471

  Jarov III G

  617

  Rooseveltova

  417

  Jindřichův Hradec

  171

  CELKEM

  3101

   

  Tab. 12.2 Ubytovací kapacity využívané v cizích zařízeních

   

  Kolej

  Lůžek

  Areál VŠCHT

  2096

  Ubytovny  Jindřichův Hradec

  238

  CELKEM

  2334

   

   

  Od roku 1999 do současné doby probíhá rekonstrukce objektu Švecových kasáren v Jindřichově Hradci. Po ukončení rekonstrukce bude k dispozici další vlastní ubytovací kapacita v počtu až 130 lůžek. Využití této nové ubytovací kapacity umožní snížit počty ubytovaných v pronajatých ubytovnách.

 3. Stravovací zařízení VŠE v Praze
 4. Stravování studentů a zaměstnanců školy v Praze je zabezpečováno v menze Italská, která disponuje kapacitou cca 3000 jídel v jedné směně a je schopna pokrýt celkové potřeby v hlavním areálu školy a formou dovážené stravy i potřeby kolejí Jarov I a Jarov II. V zájmu zefektivnění výroby jídel byl v menze Jarov k 1. 3. 1999 ukončen provoz a je zde zajišťován pouze výdej dovážených obědů a večeří. Výrobu jídel převzala menza Italská.

  Pro stravování studentů a zaměstnanců FMH v Jindřichově Hradci plně postačuje menza zřízená při rekonstrukci objektu kolejí.

   

  12.2 Poskytovaná stipendia

   

  Na všech fakultách podstatnou část vyplacených prostředků tvořila řádná prospěchová stipendia, dále stipendia cizinců a stipendia mimořádná (prospěchová i sociální).

  Výše řádných prospěchových stipendií byla ovlivněna množstvím přidělených finančních prostředků, počtem studentů s odpovídajícím studijním průměrem a počtem cizinců, jejichž stipendia stanoví MŠMT.

  Stipendia mimořádná byla přiznána na základě splnění kritérií, stanovených ve vyhláškách fakult o poskytování stipendií, přičemž priorita byla dána mimořádným stipendiím prospěchovým.

   

  12.3. Informační a poradenské služby

   

  Na Vysoké škole ekonomické v Praze působí Centrum profesní orientace, jehož činnost se soustřeďuje zejména na pomoc studentům všech ročníků v orientaci na trhu práce. Dále se mimo jiné zabývá navazováním kontaktů s firemními partnery, spoluprací s nadacemi a asociacemi a pracemi v oblasti placement officers v rámci CEMS.

  V roce 1999 realizovalo Centrum profesní orientace řadu významných aktivit, z nichž uvádíme:

  • prezentaci řady firem (např. Českomoravské stavební spořitelny, Procter and Gamble, A.T. Kearney, Hilti, Unilever);
  • uzavření Rámcových smluv s devíti firmami a vytvoření finančních prostředků na úhradu stipendií studentů a aktivity spojené s rozvojem CEMS;
  • organizování přednášek pracovníků praxe;
  • týdenní cyklus přednášek pro nadaci “Člověk v tísni” určený pro běloruské studenty;
  • tři víkendové přednášky zaměřené na podporu podnikání mladých Romů pro Business Leaders Forum.

  Ze strany firem, studentů i partnerů v rámci českého vysokoškolského poradenství je činnost Centra profesní orientace VŠE v Praze velmi kladně hodnocena.

  S činností Centra profesní orientace souvisí rovněž působení Akademické psychologické poradny.

   

   

   

   

   

  12.4 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnosti studentů

   

  12.4.1 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů

  Zájmovou sportovní činnost studentů, sportovní reprezentaci školy a další fakultativní aktivity zabezpečuje Centrum tělesné výchovy a sportu. K této činnosti se využívá tenisový areál na Třebešíně, letní výcviková střediska v Dobronicích a na Suchomelu a školní tělocvična.

  Tuto činnost zajišťují učitelé tělesné výchovy. Mimo rámec hlavního úvazku připravují studenty na sportovní reprezentaci školy při akademických mistrovstvích a univerziádách. Výsledky této činnosti jsou určitým obrazem úrovně tělesné výchovy a sportu na VŠE.

  V loňském roce úspěšně reprezentovala VŠE tato družstva :

  odbíjená - ženy 3. místo na Akademickém mistrovství ČR
  - muži 2. místo na mistrovství Prahy
  košíková - ženy – účast ve finále Akademického mistrovství ČR
  orientační běh - 3. místo na Akademické mistrovství ČR
  házená - 2. místo na oblastních přeborech VŠ
  lyžování - 2. místo v soutěži vysokoškolské ligy českých VŠ
  florbal - 2. místo ve finále Akademického mistrovství ČR.
  plavání - medailová umístění na Akademickém mistrovství ČR

   

  Významným partnerem CTVS v této oblasti je vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom, kde studenti nacházejí možnost zapojení do soutěží a závodů pořádaných sportovními svazy.

  Důležitou součástí je i nabídka sportovních aktivit CTVS po dobu zkouškového období. Studenti, kteří nejsou na výcvikových kurzech, mají možnost účasti na sportovních aktivitách. V zimním období probíhají v tělocvičně VŠE hodiny míčových her, moderních forem gymnastiky, hodiny posilování a podobně. V letním období mají studenti možnost účasti na hodinách tenisu, kanoistiky, turnajích odbíjené, cyklistických vyjížďkách. Probíhají také ročníkové turnaje a soutěže v míčových hrách.

   

  12.4.2 Umělecká činnost studentů

  Akce nejrůznějšího charakteru organizují asociace, které mají pod záštitou školy své působiště např. AIESEC - Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales, AEGEE - Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe. Příkladem akce zřejmě s nejmasovější účastí studentů byl Ples ekonomů, jehož organizátorem byl právě AIESEC.

  Při VŠE dále pracuje folklorní soubor Gaudeamus, jehož členy jsou studenti a absolventi pražských vysokých škol. Soubor pořádá vystoupení při zvláštních příležitostech týkajících se nejen VŠE (např. odhalení pomníku W. Churchilla v Praze 3), ale také na různých tuzemských i mezinárodních folklorních festivalech a pro nejširší veřejnost.

  V prostorách studentských kolejí organizují sami studenti akce sportovní (přiležitostné hodiny aerobicu či tance) i hudební (vystoupení různých studentských hudebních těles).

  V jarních měsících začal pravidelně (měsíčně) vycházet elektronický studentský občasník Weberka. V průběhu času se objevila i tištěná podoba již se změněným názvem Studentský list. Redakční kolektiv zhruba 10 studentů VŠE se vytvořil díky spolupráci studentů a pedagogů vedlejší specializace inženýrského studia Ekonomická žurnalistika. Časopis má 8 stran formátu A3 a je černobílý.

  Ze studentské iniciativy vznikl Filmový klub, který zprostředkovává filmová představení přímo v prostorách školy. Na programu bývají filmy “pro náročného diváka” i ty “populárnější”.

   

  12.5 Péče o zaměstnance

   

  12.5.1 Vysokoškolská odborová organizace

  V roce 1999 působily na VŠE v Praze tři základní organizace Vysokoškolského odborového svazu:

  • 3100 Vysoká škola ekonomická,
  • 3140 Vysoká škola ekonomická – Správa účelových zařízení,
  • 3150 Vysoká škola ekonomická – CDMS.

  Od 11. ledna 1995 zastupuje základní organizaci při kolektivním vyjednávání a při všech jednáních s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada. Posláním VOS je obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby a navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek na vysoké škole.

  V rámci tradičně dobré spolupráce odborů s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada uzavřela s rektorem VŠE v Praze kolektivní smlouvu i pro rok 1999. Závazky v ní uvedené byly oběma stranami plněny.

  VŠE v Praze disponuje školícími zařízeními v Nicově a na Mariánské, která jsou rozsáhle využívána k pracovním zasedáním i rekreaci zaměstnanců.

   

  12.5.2 Vzdělávání zaměstnanců

   

  V roce 1999 pokračoval Program vzdělávání pracovníků, který byl zpracován v rámci účasti VŠE v Praze na projektu Tempus. Dlouhodobými cíli Programu jsou zlepšování kvality práce jednotlivců i pracovních týmů, systematické vytváření podmínek pro individuální personální rozvoj každého učitele a zaměstnance a dosažení kritérií kvality srovnatelných se zahraničními univerzitami.

  V letním semestru 1999 bylo organizováno 17 kurzů (13 jazykových a 4 výpočetní techniky a počítačových sítí), kterých se zúčastnilo 145 zaměstnanců. V zimním semestru 1999 proběhlo 13 kurzů (10 jazykových a 3 výpočetní techniky a počítačových sítí), kterých se zúčastnilo 129 zaměstnanců.

   

   

   

   

   

   

   

  13. Rozvoj vysoké školy

   

  Investiční rozvoj VŠE v Praze probíhal v roce 1999 podle upřesněného Rozvojového programu VŠE v Praze, který byl MŠMT předložen v květnu 1998.

  Mezi nejvýznamnější akce stavebního charakteru patřily:

  • rekonstrukce a modernizace některých poslucháren v areálu za Žižkově,
  • zahájení rekonstrukce kolejí FM v Jindřichově Hradci,
  • probíhající rekonstrukce objektu Točná,
  • adaptace jídelny menzy Jarov na studovnu v rámci budování Studijního centra Jarov.

  V roce 1999 rovněž probíhala koncepční příprava uvažované stavby nového objektu v areálu na Žižkově a ve výběrovém řízení byl vybrán ateliér pro zhotovení úvodní studie a případné další projekční práce.

  Další součástí investičního rozvoje VŠE v roce 1999 byl nákup výpočetní, audiovizuální a rozmnožovací techniky. Pokračovala zejména inovace výpočetní techniky v učebnách, studovnách a na fakultách. Dosažený stav je popsán v kapitole 5. Část investic byla realizována díky získané grantové podpoře.

   

   

  14. Závěr

   

  Celkově lze konstatovat, že uplynulý rok znamenal dovršení stability materiálních, studijních a pracovních podmínek v převážně extenzívní fázi rozvoje školy, podmíněné stávajícím systémem financování vysokého školství.

  Ukazuje se, že do roku 1999 VŠE již vyčerpala extenzívní faktory svého rozvoje v hlavní činnosti, stimulované zejména dosavadním systémem financování vysokého školství. Z povahy vědeckopedagogického zaměření školy na socioekonomickou problematiku bylo zřejmě dosaženo limit, které v současném politickém a ekonomickém klimatu a při existujících pravidlech již nelze vlastními silami zásadnějším způsobem překročit. Není pochyb o tom, že i nadále bude VŠE dominantním vysokoškolským pracovištěm v ekonomických studijních programech, zásadnější kvalitativní změny lze však očekávat jen s podmínkou praktické institucionalizace (ekonomického) vzdělání jako celospolečensky efektivní investice.

  Na VŠE byl včas přes všechny potíže implementován zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), tj. včetně všech příslušných vnitřních předpisů. Zvláště nový Statut, studijní a zkušební řády a Vnitřní mzdový předpis měly mimořádný a zásadní význam pro hlavní činnost školy, podařilo se však při jejich vytvoření respektovat všechny pozitivní stránky dosavadního chodu školy a přitom využít i progresivních prvků nového zákona.

  Podle nového zákona byl též na podzim roku 1999 připraven a projednán s MŠMT Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období let 2000-2005 včetně jeho priorit a aktualizace pro rok 2000 (text je zpřístupněn na počítačové síti na www stránkách VŠE v Praze – http://www.vse.cz). Další rozvoj VŠE bude probíhat v intencích tohoto Dlouhodobého záměru a programu nově zvolené rektorky VŠE v Praze.