Hledat
Pokročilé hledání

4. Studijní a pedagogická činnost

 

4.1 Studijní programy a obory

 

V roce 1999 zajišťovaly fakulty VŠE celkem 12 studijních oborů v  tříletém bakalářském studiu, 16 studijních oborů – hlavních specializací ve  dvouletém navazujícím magisterském studiu, 12 oborů v pětiletém magisterském programu a dále 12 studijních oborů v doktorských studijních programech. Celkový přehled studijních programů a oborů obsahuje tabulka 4.1, ve které je zachováno řazení fakult, oborů atd. tak, jak je registrovalo MŠMT ČR.

Na VŠE se uskutečňovaly i programy celoživotního vzdělávání formou studia v Univerzitě třetího věku, v mimořádném studiu a vzděláváním zaměstnanců VŠE.

V Univerzitě třetího věku šlo o předměty Dialog s počítačem (21 účastníků), Vznik ČR (25 účastníků) a Základy hospodářského práva (35 účastníků).

V mimořádném studiu si posluchači mohli vybrat předměty z celkové nabídky 32 souborů předmětů zajišťovaných jednotlivými fakultami, resp. přímo katedrami. Ve dvou semestrech roku 1999 pak bylo na VŠE celkem 202 mimořádných studentů.

Program vzdělávání zaměstnanců VŠE obsahoval 13 a 10 jazykových kursů v jednotlivých semestrech a 4 kursy výpočetní techniky a počítačových sítí v obou semestrech.

 

 

Tab. 4.1 – Studijní programy a obory na VŠE

Kód KKOV

Název studijního

programu

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

Kód

JKOV

     

Bc.

Mgr.

Ph.D.

FS,A)

 
  Fakulta mezinárodních vztahů            

6210 R

Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod

3

     

6210700

    Podnikání a právo

3

       

6210 T

Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod  

(2) )

   

6210800

    Komerční právo  

(2)

     
    Cestovní ruch  

(2)

   

6259800

    Evropská integrace  

(2)

     
    Mezinárodní politika

a diplomacie

 

(2)

     

6210 T

Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod  

5

   

6210800

    Podnikání a právo  

5

     
    Mezinárodní a evropská studia – diplomacie  

5

     

6210 V

Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní ekonomické vztahy    

3

 

6208900

    Obchodní a mezinárodní hospodářské právo    

3

 

6820900

    Mezinárodní politické

vztahy

   

3

 

6705951

6701 V

Politologie Politologie    

3

 

6702900

               
  Fakulta podnikohospodářská            

6208 R

Ekonomika a management Podniková ekonomika

a management

3

     

6260700

6208 T

Ekonomika a management Podniková ekonomika

a management

 

(2)

   

6260800

6208 T

Ekonomika a management Podniková ekonomika

a management

 

5

   

6260800

6208 V

Ekonomika a management Podniková ekonomika

a management

   

3

 

6255900

               
  Fakulta informatiky

a statistiky

           

1802 R

Aplikovaná informatika Informatika

3

   

P

11637

6207 R

Kvantitativní metody v ekonomice Statistika a ekonometrie

3

   

P

62567

1802 T

Aplikovaná informatika Informační technologie  

(2)

 

P

62708

    Informační management  

(2)

 

P

72308

    Informační a znalostní inženýrství  

(2)

 

P

62698

    Informatika  

5

 

P

11638

6207 T

Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum  

(2)

 

P

62078

    Statisticko-pojistné inženýrství  

(2)

 

P

11598

    Matematické metody v ekonomii  

5

 

P

62368

    Statistické a pojistné inženýrství  

5

 

P

 

1802 V

Aplikovaná informatika Informatika    

3

PDA

62539

6207 V

Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum    

3

PDA

62079

    Statistika    

3

PDA

11069

               
  Fakulty managementu            

6208 R

Ekonomika a management Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

3

     

6298700

6208 T

Ekonomika a management Management podnikatelské sféry a veřejných služeb)  

(2)

   

6298800

6208 T

Ekonomika a management Management podnikatelské sféry a veřejných služeb3)  

5

   

6298800

6210 R

Mezinárodní ekonomické vztahy Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru

3)

     

7375700

               
  Fakulta financí

a účetnictví

           

6202 R

Hospodářská politika a správa Finance – daně a finanční kontrola

3)

   

P

6235700

6202 R

  Finance

34)

   

P

6235700

6202 T

  Finance  

(2)

 

P

6235800

6202 V

  Finance    

3

PK

6235900

6202 R

  Účetnictví a finanční řízení podniku

34)

   

P

6257700

6202 T

  Účetnictví a finanční řízení podniku  

(2)

 

P

6257800

6202 V

  Účetnictví a finanční řízení podniku    

3

PK

6257900

6202 T

  Finance  

5

 

P

6235800

6202 T

  Účetnictví a finanční řízení podniku  

5

 

P

6257800

6202 V

  Účetnictví a finanční řízení podniku    

3

PK

6257900

               
  Fakulta národohospodářská            

6202 R

Hospodářská politika a správa Národní hospodářství

3

     

62307

6202 R

Hospodářská politika a správa Veřejná správa a regionální ekonomika

3

     

62767

6202 T

Hospodářská politika a správa Hospodářská politika)  

(2)

   

62128

6202 T

Hospodářská politika a správa Regionalistika a veřejná správa)  

(2)

   

62748

6202 T

Hospodářská politika a správa Národní hospodářství  

5

   

62128

6202 T

Hospodářská politika a správa Regionalistika a veřejná správa  

5

   

62748

6202 V

Hospodářská politika a správa Hospodářská politika    

3

 

62129

6201 V

Ekonomické teorie Obecná ekonomická teorie

a dějiny ekonomických teorii

   

3

 

62099

 

1) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém (nebo jiném cizím) jazyce. Studijní programy (studijní obory) označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční formě studia, studijní programy (studijní obory) označené písmenem D jsou uskutečňovány v distanční formě studia a studijní programy (studijní obory) označené písmenem K jsou uskutečňovány v kombinované formě studia.

2) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

3) Předpokládá se transformace na obor “management”.

4) Dobíhající bakalářský studijní program, poslední studenti budou řádně ukončovat studium ve studijním programu v akademickém roce 1999/2000.

5) V akademickém roce 1998/99 poslední přijatí studenti.

6) Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program národní  hospodářství.

7) Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program veřejná správa a regionální ekonomika.

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

V r. 1999 se na VŠE konala přijímací řízení na pětileté magisterské studium (tab. 4.2.1, graf 4.2.1 a tab. 4.2.2), na navazující dvouleté magisterské studium v lednu a srpnu (tab. 4.2.3 a 4.2.4) a na doktorské studium (tab. 4.2.5).

K pětiletému magisterskému studiu bylo přijato 44% uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce.

Oproti předchozímu roku měla VŠE o 666 uchazečů méně, přičemž se snížila absence ze 17,3% na 16,15%, takže ke zkouškám se dostavilo o 447 uchazečů méně.

Úspěšnost uchazečů z hlediska počtu dosažených bodů vykazuje za matematiku průměrných 43,8 bodů oproti loňským 46,6 bodům, za cizí jazyky pak obdobné výsledky jako loni. Celkově neprospělo (méně než 50 bodů alespoň z jednoho testu) již 56,05% dostavivších se uchazečů, loni 53,98%. Přijatí uchazeči dosahovali průměrných 177,3 bodů, loni 183,6 bodů. Jistý vliv zde může mít i ta skutečnost, že v očekávání výpadku jednoho ročníku způsobeného zavedením devátých tříd základních škol v roce 1996, na některých středních školách již v předstihu přijímali ke studiu i méně způsobilé uchazeče.

Situace v počtu přijatých uchazečů, kteří ke studiu skutečně nastoupí, zapíší se, je letos výrazně horší – loni 92,28% a nyní 83,45%.

Počet uchazečů ze zahraničí je zřejmě ovlivněn i zákonným zrušením poplatku za studium cizinců u programů v českém jazyce. Oproti předchozím 195 jsme v r. 1999 měli 298 uchazečů ze zahraničí, z toho ze Slovenska 122 (předtím 86). Úspěšnost cizinců (přijatí k dostavivším se) je stejná jako v r. 1998, tj. 52,15%, naši uchazeči mají úspěšnost 34,92% (předtím 30,26%).

náhradnímu termínu přijímacích zkoušek se dostavilo více uchazečů než v r. 1998 (957 oproti 648) při 74,13% prezenci, (předtím 60%). To je jednoznačně způsobeno přesunem náhradního termínu ze srpna na začátek července. Také úspěšnost je výrazně vyšší (40,75% oproti předchozím 29,63%).

V přezkumném řízení byly znovu posouzeny všechny testy z matematiky a z cizích jazyků celkem u 775 žadatelů. Z důvodů chybného bodování testů bylo zrušeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v 9 případech (1,16% oproti 0,92% v r. 1998).

V celém přijímacím řízení nebyl přijat žádný uchazeč, který u přijímací zkoušky neprospěl nebo nedosáhl alespoň limitního počtu bodů a žádný uchazeč nebyl přijat na třetí obor.

K navazujícímu magisterskému studiu VŠE se v lednovém i srpnovém termínu přijímacích zkoušek hlásí stále více uchazečů. Například počet přihlášených na srpnový termín byl v uplynulých letech 697, 897 a 1265. Zvyšuje se zejména počet uchazečů z jiných vysokých škol, a to z 518 na 689 a 1031. Výsledky zkoušek co do počtu dosažených bodů mají dostavivší se uchazeči podobné jako v předchozím roce: ekonomie – průměrně 50,6 bodů, odborná zkouška – 56,3 a cizí jazyky – 59,4 (na FMV) oproti 48,4, 56,7 a 56,9 v předchozím roce.

I nadále měli absolventi z ostatních vysokých škol výrazně horší výsledky než bakaláři VŠE, jejich úspěšnost se však zásadním způsobem nezměnila (zhruba 15-17% přijatých z přihlášených).

K doktorskému studiu se hlásí trvale rostoucí počet zájemců (za poslední tři roky 193, 254 a 301 uchazeč).

Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám (246 uchazečů) jich neprospělo 64, tj. zhruba 24% (v letech 97/98 a 98/99 zhruba 14%), z čehož lze usuzovat, že jednak náročnost přijímacích zkoušek stoupá, jednak se přirozeně zmenšuje kapacita školitelů (při zachování rozumné hranice počtu doktorandů na jednoho školitele) a jednak – jak uvádějí předsedové komisí – klesá připravenost u některých uchazečů.

Celkově bylo v r. 1999 přijato na doktorské studium 182 doktorandů, jde tedy o 76% úspěšnost při přijímacích zkouškách (v letech 97/98 a 98/99 zhruba 86% úspěšnost).

 

 

 

Tab. 4.2.1 – Přehled přijímacího řízení na Bc. stupeň

+) Na pětileté magisterské studium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.2.2 – Přijímací řízení na pětileté magisterské studium v akademickém

roce 1999/2000

 

 

 

 

Směrné číslo

Počet přihlášených celkem       v % ku sm.č.

Bodový limit pro přijetí

POČET PŘIJATÝCH

celkem obor1 obor2 muži ženy

FI

304

1006 330.92

144

306

276

30

176

130

UC

289

1401 484.78

143

294

276

18

101

193

MO

600

1313 218.83

216

603

516

87

249

354

MS

90

976 1084.44

263

91

91

0

33

58

PP

91

270 296.70

215

91

81

10

38

53

P2

100

755 755.00

130

110

103

7

52

58

PE

550

2438 443.27

146

560

525

35

285

275

IN

455

1171 257.36

128

458

378

80

413

45

MM

69

77 111.59

121

71

42

29

46

25

SP

111

139 125.23

*

113

49

64

62

51

NH

360

1104 306.67

141

354

255

99

172

182

R2

0

109

-

999

0

0

0

0

0

RE

260

446 171.54

115

262

144

118

113

149

M2

90

110 122.22

*

17

13

4

7

10

MN

290

759 261.72

*

205

131

74

69

136

VŠE

3659

12074 329.98  

3535

2880

655

1816

1719

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

* = Přijat každý, kdo prospěl u přijímací zkoušky

FI = Finance

UC = Účetnictví a finanční řízení podniku

MO = Mezinárodní obchod

MS = Mezinárodní a evropská studia – diplomacie

PP = Podnikání a právo

PE = Podniková ekonomika a management

P2 = obor PE v distanční formě

IN = Informatika

MM = Matematické metody v ekonomii

SP = Statisticko-pojistné inženýrství

NH = Národní hospodářství

RE = Regionalistika a veřejná správa

R2 = obor RE v distanční formě

MN = Ekonomika a management

M2 = obor MN v distanční formě

 

 

Tab. 4.2.3 – Přijímací řízení na navazující magisterské studium (leden)

 

 

Fak.

hlavní spec.

přihlášeno

dostavilo se

PROSPĚLO

ekonomie odbor. jazyk

PŘIJATO

celkem v % ženy v %

  FI

69

62

58

49

0

48

77,4

13

27,1

  UC

54

46

44

32

0

32

69,6

17

53,1

F1  

123

108

102

81

0

80

74,1

30

37,5

  CR

13

10

7

9

5

4

40,0

3

75,0

  EI

1

1

0

0

0

0

0,0

0

0,0

  KP

8

7

6

6

5

4

57,1

2

50,0

  MO

14

12

9

7

9

6

50,0

3

50,0

  MP

9

3

2

2

2

1

33,3

1

100,0

F2  

45

33

24

24

21

15

45,5

9

60,0

  PE

145

112

79

52

0

32

28,6

15

46,9

F3  

145

112

79

52

0

32

28,6

15

46,9

  EK

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

  EO

6

3

3

3

0

3

100,0

2

66,7

  IM

7

4

4

4

0

4

100,0

0

0,0

  IT

8

6

5

3

0

3

50,0

0

0,0

  OV

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

  SP

5

5

3

1

0

1

20,0

1

100,0

  ZI

2

1

1

1

0

1

100,0

0

0,0

F4  

28

19

16

12

0

12

63,2

3

25,0

  HP

70

53

36

48

0

25

47,2

9

36,0

  RE

45

30

19

28

0

16

53,3

2

12,5

F5  

115

83

55

76

0

41

49,4

11

26,8

VŠE  

456

355

276

245

21

180

50,7

68

37,8

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

FI = Finance

UC = Účetnictví a finanční řízení podniku

CR = Cestovní ruch SP = Statisticko-pojistné inženýrství

EI = Evropská integrace ZI = Informační a znalostní inženýrství

KP = Komerční právo HP = Hospodářská politika

MO = Mezinárodní obchod RE = Regionalistika a veřejná srpáva

MP = Mezinárodní politika EK = Ekonometrie

PE = Podniková ekonomika a management OV = Operační výzkum

EO = Ekonometrie a operační výzkum

IM = Informační management

IT = Informační technologie

 

 

Tab. 4.2.4 – Přijímací řízení na navazující magisterské studium (srpen)

 

 

Fak.

hlavní spec.

přihlášeno

dostavilo se

PROSPĚLO

ekonomie odbor. jazyk

PŘIJATO

celkem v % ženy v %

  FI

104

84

64

54

0

50

59.5

14

28.0

  UC

103

73

58

52

0

47

64.4

19

40.4

F1  

207

157

122

106

0

97

61.8

33

34.0

  CR

60

47

19

46

26

15

31.9

10

66.7

  EI

16

12

6

12

8

6

50.0

0

0.0

  KP

7

4

3

2

2

2

50.0

2

100.0

  MO

27

18

12

11

8

7

38.9

3

42.9

  MP

29

18

9

16

8

7

38.9

4

57.1

F2  

139

99

49

87

52

37

37.4

19

51.4

  P2

350

242

85

121

0

54

22.3

22

40.7

  PE

324

239

123

157

0

53

22.2

17

32.1

F3  

674

481

208

278

0

107

22.2

39

36.4

  EK

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0.0

  EO

7

6

6

6

0

6

100.0

0

0.0

  IM

17

12

11

11

0

10

83.3

2

20.0

  IT

21

14

7

5

0

5

35.7

0

0.0

  OV

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0.0

  SP

16

14

8

5

0

4

28.6

0

0.0

  ZI

5

4

4

4

0

4

100.0

0

0.0

F4  

66

50

36

31

0

29

58.0

2

6.9

  HP

90

71

44

62

0

23

32.4

7

30.4

  RE

89

60

34

48

0

20

33.3

8

40.0

F5  

179

131

78

110

0

43

32.8

15

34.9

VŠE  

1265

918

493

612

52

313

34.1

108

34.5

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

viz strana 13

Tab. 4.2.5 – Přijímací řízení na doktorské studium

Fakulta

Studijní program

Počet při- hlášených

Nedosta- vilo se

Nepro-spělo

Přijatých celkem

Občanství ČR

Cizinci

 

(spec.)

       

Prezen-ční

Distan-ční

Prezenční

Distanční

               

český prog-ram

vládní stipen-disté

český prog-ram

samo-plátci

I. FI

39

5

20

14

9

5

0

0

0

0

  UC

18

4

4

10

4

6

0

0

0

0

FI

celkem

 

57

9

24

24

13

11

0

0

0

0

II. ME

43

7

12

24

6

16

0

1

1

0

  MP

38

7

2

29

4

22

0

1

2

0

  MH

12

5

4

3

1

2

0

0

0

0

  PL

2

0

0

2

1

1

0

0

0

0

FII

celkem

 

95

19

18

58

12

41

0

2

3

0

III RP MNG

41

9

3

29

4

23

0

1

1

0

  RP MGT

15

2

4

9

2

7

0

0

0

0

  RP EKP

17

3

3

11

3

8

0

0

0

0

FIII. celkem  

73

14

10

49

9

38

0

1

1

0

IV. EO

4

2

0

2

1

1

0

0

0

0

  IN

22

2

1

19

15

2

1

0

1

0

  ST

10

1

3

6

4

2

0

0

0

0

FIV celkem  

36

5

4

27

20

5

1

0

1

0

V. HP

37

8

8

21

8

13

0

0

0

0

  OE

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

FV

celkem

 

40

8

8

24

11

13

0

0

0

0

VŠE celkem  

301

55

64

182

65

108

1

3

5

0

 

Vysvětlivky k použitým zkratkám v tab.4.2.5 na str. 15:

FI = Finance

UC = Účetnictví a finanční řízení podniku

ME = Mezinárodní ekonomické vztahy

MP = Mezinárodní politické vztahy

MH = Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

PL = Politologie

RP MNG = oborová specializace Management

RP MGT = oborová specializace Marketing

RP EKP = oborová specializace Ekonomika podniku

EO = Ekonometrie a operační výzkum

IN = Informatika

ST = Statistika

HP = Hospodářská politika

OE = Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií

 

4.3 Počty studentů

 

Celkový přehled obsahuje tab. 4.3.1, členění podle jednotlivých fakult a studijních oborů je uvedeno v kapitole 10 – Činnost fakult.

Tab. 4.3.1 – Počty studentů VŠE v r. 1999

Fakulta

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Celkem

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.
financí a účetnictví

1086

23

1125

13

482

32

115

8

2808

76

2884

mezinárodních vztahů

1269

60

1056

50

628

73

189

9

3142

192

3334

podnikohospodářská

1270

17

1070

5

559

34

145

6

3044

62

3106

informat. a statistiky

745

12

460

4

467

16

81

3

1753

35

1788

národohospodářská

962

2

690

2

571

25

66

1

2289

30

2319

managementu

321

362

137

5

820

5

825

Vysoká škola ekonomická

5653

114

4763

74

2844

185

596

27

13856

400

14256

 

Pozn.: uvedené počty studentů odpovídají “Výkazu o vysoké škole” (V11) a zahrnují i studenty, kterým bylo přerušeno studium (např. pro dlouhodobé onemocnění).

Mezi roky 1998 a 1999 došlo ke zvýšení počtu studentů na VŠE v Praze jako celku o více než 6%. Největší nárůst byl zaznamenán na Fakultě mezinárodních vztahů, kde byl otevřen nový obor pětiletého magisterského programu Mezinárodní a evropská studia – diplomacie, a na Fakultě národohospodářské.

 

4.4 Počty zahraničních studentů

 

Celkový přehled za VŠE obsahuje tab. 4.3.1, členění podle jednotlivých fakult pak tab. 4.4.1 – 4.4.6.

Tab. 4.4.1 – Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Finance

16

9

28

53

Účetnictví a finanční řízení podniku

7

4

4

8

23

Celkem fakulta

23

13

32

8

76

Celoživ. vzdělávání - mimořádné studium
Studium k rozšíření pedagog. kvalifikace

 

Tab. 4.4.2 – Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy
Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Mezinárodní obchod

52

32

56

140

Právo a podnikání

8

9

17

Cestovní ruch

2

2

Evropská integrace

1

1

Komerční právo

2

2

Mezinárodní politika a diplomacie

13

13

Mezinárodní a evrop. studia – diplomacie

8

8

Mezin. ekon. vztahy

3

2

5

Mezin. polit. vztahy

2

2

4

Obchodní a mezinár. hospodářské právo
Celkem program

60

50

73

5

4

192

Studijní program: Politologie
Politologie
Celkem fakulta

60

50

73

5

4

192

Celoživ. vzdělávání -mimořádné studium

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.4.3 – Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Podnik. ekonomika a management

16

1

5

27

7

4

2

62

Celkem fakulta

16

1

5

27

7

4

2

62

Celoživ. vzdělávání - mimořádné studium

 

 

 

Tab. 4.4.4 – Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Informatika

8

12

1

1

22

Inform. management
Inform. technologie

2

2

Inform. a znalostní inženýrství

2

2

Celkem program

8

4

12

1

1

26

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice
Statist. a ekonometrie

4

4

Ekonometrie a operační výzkum

1

1

Statisticko-pojistné inženýrství
Matematické metody v ekonomii

2

2

Statistické a pojistné inženýrství

2

2

Statistika
Celkem program

4

4

1

9

Celkem fakulta

12

4

16

1

2

35

Celoživ. vzdělávání -mimořádné studium

 

 

 

 

 

Tab. 4.4.5 – Fakulta národohospodářská

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Národní hospodářství

2

22

24

Veřejná správa a region. ekonomika
Hospodářská politika

2

1

3

Regionalistika a veřejná správa

3

3

Celkem program

2

2

25

1

30

Studijní program: Ekonomické teorie
Obecná ekon. teorie a dějiny ekon. teorií
Celkem fakulta

2

2

25

1

30

Celoživ. vzdělávání - mimořádné studium

 

 

Tab. 4.4.6 – Fakulta managementu

 

Studijní program: Ekonomika a management
Obor

Bakalářské

studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

 
Manag. podn. sféry a veřejných služeb

5

5

Celkem program

5

5

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy
Angl. a němčina pro hospodářskou sféru
Celkem fakulta

5

5

Celoživ. vzdělávání -mimořádné studium

 

 

 

 

 

 

4.5 Počty absolventů

Tab. 4.5.1 – Počty absolventů v r. 1999

Obor

Absolventi

Bc.

Mgr.

Ph.D.

DK – Finance-daně a finanční kontrola

69

FI – Finance

157

228

UC – Účetnictví a finanční řízení podniku

179

200

celkem FFÚ

2

MO – Mezinárodní obchod

444

309

PP – Podnikání a právo

26

CR – Cestovní ruch

8

EI – Evropská integrace

1

KP - Komerční právo

7

MP – Mezinárodní politika a diplomacie

57

celkem FMV

470

382

5

PE – Podniková ekonomika a management presenční

400

355

PE – Podniková ekonomika a management distanční

2

celkem FPH

402

355

1

IN – Informatika

109

SE – Statistika a ekonometrie

34

EO – Ekonometrie a operační výzkum

10

IM – Informační management

45

IT – Informační technologie

62

SP – Statisticko-pojistné inženýrství

31

ZI – Informační a znalostní inženýrství

20

celkem FIS

143

168

2

NH – Národní hospodářství

235

RE – Regionalistika a veřejná správa

70

37

HP – Hospodářská politika

209

celkem FNH

305

246

1

MN – Management a podnikatelské sféry a služby presenční

29

72

MN - Management a podnikatelské sféry a služby distanční

11

AN – Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru

36

celkem FMN

76

72

CELKEM VŠE

1801

1651

11

 

 

 

4.6 Inovace již uskutečňovaných studijních programů

 

Jedním z podstatných prvků kreditního systému VŠE jsou akreditační komise školy a obdobně i fakult (akreditační komise, pedagogická kolegia, studijní rady), jejichž trvalým úkolem je akreditace a reakreditace studijních programů, oborů specializací a předmětů. V akreditačním procesu mají koncepční úlohu kolegia, vědecké rady a akademické senáty školy a fakult.

Podle závazného pravidla tříleté lhůty platnosti akreditace jsou výše uvedené studijní struktury kontrolovány a cestou reakreditací průběžně inovovány, přičemž společný celoškolní předmětový základ a vedlejší specializace má na starosti celoškolní akreditační komise, ostatní pak obdobné fakultní orgány.

Také v roce 1999 probíhal intenzívní proces inovace existujících studijních programů, oborů, specializací a předmětů VŠE podle výše uvedených podmínek, a to jak z hlediska aktualizace obsahové náplně výuky, tak i co do kreditní dotace a struktury zajišťovaných programů, předmětů. Tak byl např. přestrukturován celoškolně povinný předmět Informatika pro ekonomy (část 8.2), doplněny studijní programy magisterského studia o nové vedlejší specializace (např. Oceňování majetku), doplněny a inovovány – reakreditovány desítky předmětů povinných i volitelných ve studijních programech jednotlivých fakult.

Celkově má inovace studijních programů fakult VŠE charakter vědeckopeda-gogického rozvoje příslušných disciplin i oborů a praktického uplatnění v hospodářství, s přihlédnutím k poptávce ze strany studentů.

Akreditační komise vlády ČR doporučila, aby fakulty VŠE posílily a kreditně více dotovaly teoretický základ studia, zejména v obecné ekonomii, zavedením povinného kursu ekonomických teorií, zvláště jejich dějin, popř. dalších, např. práva. Uvedené doporučení k tomuto směru inovace zatím VŠE v r. 1999 neuskutečnila, neboť v jisté výlučnosti školy založené na společném jmenovateli ekonomického curriculla ověřeného zejména v evropském, ale i americkém znalostním kontextu a rovněž z pragmatických důvodů mezifakultního předmětového průniku, je aktuální podporovat spíše teoretický základ jednotlivých studijních programů – oborů profilujících absolventy fakult, kde míru teorie je nutné poměřovat v mnohem rozmanitější škále absolventské orientace, podmiňované navíc i charakterem té které hospodářské praxe.

 

4.7 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

 

V roce 1999 došlo k zařazení studijních oborů zajišťovaných fakultami VŠE do souboru studijních programů podle nové klasifikace oborů vzdělávání z MŠMT ČR. V přehledu tab. 4.1 jsou názvy studijních programů uvedeny s tím, že z iniciativy VŠE byly založeny i některé dosud neexistující programy, např. Mezinárodní ekonomické vztahy. Vedle klasifikačního a názvového hlediska je však velmi významná skutečnost, že v r. 1999 byly na VŠE zřízeny studijní obory v pětiletých magisterských studijních programech, a to tak, že dosud existující tříleté bakalářské programy – obory a na ně navazující dvouleté magisterské programy – hlavní specializace zůstávají v platnosti pro přijaté studenty z ak. r. 1998/99 a dříve, a noví uchazeči byli přijímáni již do zmíněných nových programů – oborů pětiletého magisterského studia koncipovaných jako kreditově, obsahově a výukově konzistentní programové struktury. Šlo tedy o zavedení celkem 12 studijních oborů v pětiletých magisterských studijních programech, které s ohledem na potřebu účelného a efektivního provázání obecných a specializačních disciplín či oborů. Na VŠE byly v závěru roku připraveny k vnější akreditaci také nové doktorské studijní obory Evropská studia, Odborný ekonomický jazyk a Teorie vyučování ekonomických předmětů, jejichž schválení se týká již roku 2000. V akademickém roce 1999/2000 byli poprvé přijati studenti do nově akreditovaného pětiletého magisterského programu Mezinárodní a evropská studia – diplomacie.

 

4.8 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce

 

Fakulty VŠE nabízejí nejširší paletu ekonomických a jim příbuzných studijních oborů v ČR a vykazují rostoucí nebo setrvalý zájem jak ze strany uchazečů o studium tak i poptávku zaměstnavatelů po našich absolventech.

Bez ohledu na výše uvedenou skutečnost je monitorování vývoje na trhu práce v ČR na VŠE věnována soustavná pozornost ve vědecko-výzkumné práci akademických pracovníků fakult VŠE. Část výzkumů již byla publikována ve vědeckém sborníku Acta oeconomica pragensia, č. 3, 1999 “Česká ekonomika v 90. letech”.

V r. 1999 probíhaly práce na grantech “Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace české ekonomiky a hospodářská politika v  druhé polovině 90. let” a “Konvergence české ekonomiky k ekonomické úrovni zemí Evropské unie – dosavadní vývoj a perspektivy”, kde je rovněž analýza českého trhu práce důležitou součástí celého výzkumu. Tuto činnost bude VŠE i nadále systematicky rozvíjet.

Podle dosavadních zjištění je uplatnění absolventů VŠE závislé na studovaném oboru až v druhé nebo další řadě, prioritně zaměstnavatelé oceňují více odborný profil uchazeče jako absolventa VŠE než oborové zaměření dané orientací příslušné fakulty. Tato skutečnost je dána zejména velmi silným povinným předmětovým základem, společným pro studenty celé VŠE. Společný předmětový základ obsahuje celkově výrazně kreditově dotované disciplíny marketingu, managementu, účetnictví, informatiky, práva, cizí jazyky, tak jak to za rozhodující považují zaměstnavatelé absolventů podnikohospodářsky orientovaných fakult, ale též financí, statistiky, ekonomických teorií apod., které oceňují i ostatní zaměstnavatelé. V dlouhodobém záměru VŠE půjde zejména o doprofilaci studentů jednotlivých programů – oborů v oborově zaměřených speciálních aplikacích výše uvedených disciplín. Z tohoto hlediska je VŠE velmi specifickou vysokou školou, u níž lze obtížně nalézt absolventskou preferenci jiným způsobem než je projevený zájem o studium toho kterého oboru, spolu s výše uvedenou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech VŠE.

 

 

4.9 Uplatnění nových forem studia

 

VŠE uskutečňuje distanční studium, které však dosud nevyužívá celý disponibilní sortiment metod, technik, specializovaných učebních pomůcek apod. Proto je např. na Fakultě podnikohospodářské připravován program kombinovaného studia s tím, že půjde o etapu přechodu k postupnému zavádění prvků budoucího plnohodnotného distančního studia se všemi příslušnými technikami a technologiemi. Distanční studium s důrazem na jeho virtuální formu představuje jednu z významných priorit dalšího rozvoje VŠE.

 

4.10 Studijní neúspěšnost na VŠE

Studijní neúspěšnost je na VŠE dlouhodobě velmi nízká. Jak ukazuje tab. 4.10.1, bakalářský program neukončí v průměru 10,62 % studentů. Největší neúspěšnost je na Fakultě informatiky a statistiky a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci, kde je ovšem toto procento tvořeno zejména studenty, kteří byli sice ke studiu přijati, ale již v prvním semestru jej zanechali nebo ke studiu vůbec nenastoupili. Propadovost se koncentruje především do 2. – 4. semestru studia, kdy studenti skládají první obtížné bakalářské zkoušky a neuspějí.

Studijní neúspěšnost v navazujícím magisterském programu je již nižší - 6,2 %. Jednotlivé fakulty se v procentu propadovosti příliš neliší, snad s výjimkou Fakulty mezinárodních vztahů, kde studium nedokončí pouze 3,41 % studentů (viz. Tab. 10.4.2).

Poměrně vysoká je propadovost u bakalářských zkoušek z předmětů celoškolního základu. V některém ze tří možných termínů nesloží zkoušku 25 % studentů (v letním semestru 1998/99 to bylo přesně 25,23 %). U státních závěrečných zkoušek v navazujícím magisterském studijním programu jsou výsledky výrazně lepší. V některém termínu nesloží zkoušku zhruba 12 % studentů, a to zejména vlivem neúspěšnosti v těch částech státních zkoušek, které se týkají hlavních specializací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 1998/1999 - bakalářské studijní programy

semestr

celkem
Fakulta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aktivní

úbytek

%

F1

6

21

28

34

12

14

8

10

4

12

1653

149

9,01

F2

20

11

17

24

8

7

9

8

3

7

1876

114

6,08

F3

4

22

15

31

13

10

8

4

4

8

1625

119

7,32

F4

3

55

73

60

19

15

5

10

2

6

1137

248

21,81

F5

2

38

15

47

11

18

1

10

4

10

1452

156

10,74

F6

33

9

4

2

6

3

7

4

5

4

380

77

20,26

VŠE

68

156

152

198

69

67

38

46

22

47

8123

863

10,62

Poznámka:
Stav aktivních studentů k 31.10.1998
 

 

 

4.10.2 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 1998/1999 - navazující magisterské studijní programy

semestr

celkem

Fakulta

1

2

3

4

5

6

7

aktivní

úbytek

%

F1

6

37

28

6

2

0

5

1108

84

7,58

F2

5

4

7

2

2

0

13

968

33

3,41

F3

16

16

12

3

3

3

4

921

57

6,19

F4

4

19

7

4

1

0

3

476

38

7,98

F5

11

13

3

6

1

2

1

598

37

6,19

F6

14

1

3

0

0

0

0

234

18

7,69

VŠE

56

90

60

21

9

5

26

4305

267

6,20

Poznámka:
Stav aktivních studentů k 31.10.1998

 

 

4.11 Možnost studia handicapovaných uchazečů

 

V hlavní budově VŠE byla z prostředků Pražské nadace pro podporu vysokého ekonomického školství vybudována bezbariérová trasa a přístupy do učeben, včetně velmi nákladných výtahů, ze sponzorského daru byl financován příspěvek na vozík handicapovanému studentu, podmínky přijímacích zkoušek zdravotně postižených jsou organizačně upraveny, právě tak jako vlastní výuka a individualizace studia, koleje. Handicapovaným studentům byly umožněny registrace a zápisy kursů na letní semestr 1999/2000 bez nutnosti jejich osobní účasti, silami pedagogického oddělení. Tyto studenty bude VŠE i nadále dlouhodobě systematicky podporovat.

 

4.12 Využívání kreditního systému

 

Kreditní způsob studia byl na VŠE jako na první vysoké škole u nás zaveden v roce 1991 a bude i nadále rozvíjen. Dnes již má tento systém i vynikající informačně – počítačovou podporu, takže např. volbu předmětů, kursy a celý rozvrh si každý student na příští semestr zajišťuje sám, výhradně z počítače (ve škole, na koleji nebo i odjinud prostřednictvím Internetu). Při té příležitosti elektronicky odpovídá i na anketní dotazy k předmětům minulého semestru.