Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

Hledat
Pokročilé hledání

6. Výzkum a vývoj

 

6.1 Zaměření výzkumu

Vzhledem k postavení instituce etablované v tuzemsku i v zahraničí považuje VŠE v obecné rovině za nutné ve své výzkumné činnosti pokrýt všechny hlavní vědní disciplíny na VŠE vyučované. Jejich výčet je dán dosti výstižně názvy hlavních a vedlejších studijních programů a názvy výzkumných záměrů řešených v období 1999 - 2004. (Viz dále uvedená Tabulka 2.)

Dále se v roce 1999 jednotlivé fakulty soustředily na oblasti výzkumu definované grantovými projekty, získanými členy fakult (tab. 6.1). Specifika výzkumné práce na jednotlivých fakultách vyplývají z následujícího přehledu.

 

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví jako jediné pracoviště v ČR řeší komplexně problematiku financování a účetnictví. Vědeckovýzkumná práce akademických pracovníků fakulty má jednak povahu teoretického výzkumu, jednak povahu výzkumu aplikovaného. Do určité míry se fakulta zabývá též vývojem, zejména v souvislosti s přechodem na počítačové formy vedení účetnictví. Teoretický a aplikovaný výzkum orientuje fakulta na makroekonomické a mikroekonomické aspekty měnové teorie a politiky, bankovnictví a pojišťovnictví, na finanční otázky z oblasti veřejných a firemních financí a na problematiku finančního a manažerského účetnictví v širších souvislostech. Přitom záměr fakulty ve výzkumu směřuje na zkoumanou problematiku v kontextu mezinárodních integračních a globalizačních tendencí. Aplikovaný výzkum sleduje cíle konkretizace a využití teoretických poznatků finanční a účetní vědy z hlediska jejich proniknutí do hospodářské praxe, jednak v podnikové sféře (firemní finance, manažerské účetnictví), jednak jejich promítnutí do praxe veřejných a státních institucí, ať na úrovni celostátní, tak i na úrovni místní a regionální (veřejné finance). Výzkum a vývoj koncipuje fakulta jako proces zkoumání finanční a účetní problematiky ve vzájemných vazbách a propojeních. Proto má vědeckovýzkumná práce fakulty kromě rysu komplexnosti interdisciplinární charakter. Tento charakter je posílen rozsáhlými aktivitami fakulty, které souvisejí s obsahem a metodami rozšiřování finančních a účetních poznatků mezi odbornou veřejnost.

Fakulta financí a účetnictví řeší četné úkoly výzkumu a vývoje v kooperaci s obdobnými institucemi v zahraničí, zejména ve Velké Británii, Slovinsku a Slovensku. Někteří akademičtí pracovníci fakulty jsou aktivními členy mezinárodních organizací (např. European Finance Association, International Federation of Information Processing, International Instutute of Public Finance, European Accounting Association aj.). Fakulta se podílela na celostátně organizovaných vědeckých konferencí s mezinárodní účastí, zejména na konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (březen 1999) a konferenci Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa (říjen 1999). Akademičtí pracovníci fakulty se v roce 1999 účastnili 10 konferencí v zahraničí, na nichž referovali o výsledcích své výzkumné práce (Finsko, Francie, Rusko, Čína, Slovensko, Rakousko, Estonsko).

 

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Vědeckovýzkumná práce FMV je dlouhodobě zaměřená na výzkum problémů vnějších ekonomických a politických vztahů České republiky, včetně právních otázek s nimi souvisejících. Těžiště výzkumné práce je alokováno ve Výzkumném středisku integrace ČR do evropské ekonomiky. Vedle pracovníků střediska se na výzkumu podílejí i pracovníci několika kateder fakulty.

Hlavními směry, ve kterých se vědeckovýzkumná činnost fakulty rozvíjí jsou:

 • výzkum institucionálních struktur (governance structure) státu, jeho hospodářské a legislativní politiky při vytváření efektivních řídících sítí, které určují relativní úroveň národních ekonomik;
 • výzkum globalizace světové ekonomiky a jejího vlivu na konkurenceschopnost české ekonomiky, zejména na úrovni podnikatelských subjektů, včetně otázek její hmotné restrukturalizace;
 • výzkum ekonomických, politických a právních aspektů vstupu České republiky do Evropské unie, včetně analýz změn v samotné Evropské unii v souvislosti s jejím připravovaným východním rozšířením a problémů formování Evropské měnové unie.

Vědecká činnost fakulty je rozvíjena i v rámci spolupráce se zahraničními institucemi a partnerskými školami. K nejvýznamnějším patří APSIA (Association of Professional Schools of International Affairs (USA), Staffordshire University, Stoke-on-Trent (Velká Britanie), Hochshule fur Wirtschaft und Technik, Dresden, Eurohandelsinstitut, Koln/Rhein, Institut fur Wirschaftsforschung, Dresden (SRN), Wirtschaft Univerzitet Wien (Rakousko), Moskevský státní ústav mezinárodních vztahů - MGIMO Moskva (Rusko). Katedry fakulty mezinárodních vztahů jsou zapojeny i do projetů Tempus, Phare a Countdown.

Fakulta podnikohospodářská

Výzkumné zaměření Fakulty podnikohospodářské je orientováno na problematiku mezinárodního podnikání. Kromě teoretického a metodologického rozvoje vědních oborů pěstovaných na jednotlivých katedrách má Fakulta poměrně homogenní a tematicky sevřené zaměření vědy a výzkumu. Orientace výzkumu do oblasti mezinárodního podnikání bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, že procesy globalizace výrob a trhů jsou klíčovými procesy, které předurčují konkrétní podobu ekonomických, organizačních, marketingových, kulturologických, personálních i sociálně psychologických parametrů podnikového řízení. Toto vědecko výzkumné zaměření usiluje o postižení uvedených globalizačních procesů z hlediska jejich dopadů na malé a střední podnikatelské subjekty a na příspěvkové a rozpočtové organizace.

Se zvláštním důrazem jsou sledovány následující tři tématické okruhy:

1. Teorie multinacionální firmy, její strategie a struktura.

2. Chování podniku v podmínkách přípravy ČR ke vstupu do EU.

3. Implementace výsledků vědy a výzkumu do oblasti kvalifikačních aktivit managementu.

Pro splnění stanovených cílů, které mají obsahově i metodologicky interdisciplinární charakter, byla rozvinuta mezioborová spolupráce nejen v rámci fakulty a školy, ale i se zahraničními univerzitami a podnikatelskou sférou. Tato spolupráce je zaměřena zejména na SRN, Rakousko, Velkou Britanii, USA, Irsko, Itálii, Finsko a Slovensko. Má charakter společných výzkumných projektů, mezinárodních konferencí a knižních publikací.

Fakulta informatiky a statistiky

Výzkumná činnost pracovníků FIS spadá především do oblasti statistiky, informatiky a ekonometrie, okrajově též do filosofie či do vybraných partií obecné matematiky. Převážná většina výzkumné činnosti je pak spojena s řešením výzkumných záměrů fakulty, které shrnují současnou představu o vědě a výzkumu na fakultě v následujících letech. Tyto záměry pokrývají tři tématické okruhy:

 • modely a metody pro ekonomické rozhodování
 • metody exploatace informačních zdrojů,
 • systémová integrace a informační management.

Cílem výzkumu při studiu modelů a metod pro ekonomické rozhodování je dosažení kvalitativně vyšší úrovně modelů ekonomických procesů a vytváření předpokladů pro jejich reálné využívání v hospodářské praxi. Projekt zabývající se využitím informačních zdrojů se soustřeďuje na studium metod umožňujících získávat nové znalosti z velkých databází a rozsáhlých distribuovaných (nestrukturovaných) zdrojů (Internet). Neméně důležitým cílem je pak studium použití těchto metod na získávání informací v různých, převážně ekonomických, aplikačních oblastech. Cílem třetího výzkumného záměru je rozvíjet moderní systémovou teorii a metodologii s ohledem na charakter sociálních systémů a budovat předpoklady pro vhodné spojení tradičních disciplín a integrovat je do vhodných způsobů podporujících individuální schopnosti práce s informacemi.

Výsledky badatelské činnosti fakulty byly prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích a seminářích, zejména pak na těch, na jejichž uspořádání se fakulta aktivně podílela: Matematické metody v ekonomii, září 1999, Jindřichův Hradec; Interdisciplinary Information Management Talks IDIMT, říjen 1999, Praha; Systems Integration, květen 1999, Praha; Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, září 1999, Praha..

Fakulta národohospodářská

Klíčovou úlohu v dlouhodobém ovlivňování vědecké a výzkumné činnosti na národohospodářské fakultě zaujímá výzkumný záměr "Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české ekonomiky v 90. letech", jehož koordinátorem je prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. Počáteční etapa výzkumu v r. 1999 zahrnovala zpracování celkem 26 dílčích výzkumných studií, které jsou obsahem výzkumné práce v rozsahu 315 stran. Vysoce prestižním úkolem, kterým byla pověřena v r. 1999 Fakulta národohospodářská, je rovněž zpracování "Národního plánu hospodářského rozvoje ČR" podle metodiky EU, který je podstatným krokem v procesu přijímání České republiky do Evropské unie. Významná jsou i členství vedoucích pracovníků fakulty v Národním programovacím výboru ČR pro vstup do EU, která zajišťují dlouhodobý kontakt s rozhodujícími orgány Unie. Fakulta nezapomíná na rozvoj vědecké práce studentů. Organizuje řadu soutěží, podporujících jejich vědeckou a publikační aktivitu. Za všechny můžeme jmenovat již dlouholetou soutěž G. Beckera o nejlepší bakalářskou práci jako i soutěž o nejlepší diplomovou práci, dotovanou firmou Procter&Gamble.

V oblasti dlouhodobé zahraniční spolupráce fakulty patří k nejvýznamnějším dlouhodobým projektům koordinace prestižního programu PHARE-TEMPUS “Vzdělávání úředníků veřejné správy”, kde fakulta hraje zastřešující koordinační roli v mnohostranné spolupráci EU – Irsko, Finsko a ČR v oblasti regionální ekonomiky a strukturální politiky Evropské unie. Propojenost studia a výzkumu se zahraničními pracovišti je plynule rozvíjena na základě odborných kontaktů specializovaných pracovišť. Významné je rovněž podání návrhu na zřízení Centra excelence na fakultě národohospodářské. Fakulta se podílela (ve spolupráci s Europaische Akademie Berlin) na přípravě semináře “Deutsche Prasidentschaft und die Reform der EU” a uspořádala konferenci s mezinárodní účastí “Česká společnost a senioři na prahu nového tisíciletí”.

Fakulta managementu

 

Zaměření výzkumu a vývoje lze stručně charakterizovat názvem fakultního výzkumného záměru “Multidisciplinární podpora managementu”. Náplň výzkumného záměru je reakcí na nové zaměření, pozorovatelné v posledních letech ve světě - uplatnění metod AI v managementu, ekonomii, finančnictví. Do této nově se rozvíjející oblasti patří celá řada disciplin, proto jde o multidisciplinární projekt vyžadující sestavení multidisciplinárního výzkumného týmu. Hlavním cílem výzkumu je propojit vybrané kvantitativní metody, metody rozpoznávání a redukce dimenzionality, konekcionistické modely a metody aplikované umělé inteligence s postupy z oblasti ekonomie a managementu (mikro-makroekonomie, finanční management, rozhodování ve veřejném sektoru včetně zdravotnictví). Usiluje se také o vytvoření základny pro výchovu mladých vědeckých pracovníků

Na Fakultě managementu existuje rozsáhlá zahraniční spolupráce ve výzkumu a vývoji, podložená nejen společnými publikacemi s pracovníky významných zahraničních výzkumných center, ale i konkrétními společnými grantovými projekty. Jedná se o:

 • University of Hokkaido, Japonsko, společný projekt PRITA (Pattern Recognition for Information Technology Application), grant programu mezinárodní spolupráce Kontakt ME187/98 (1998-2000)
 • University of Salzburg, Rakousko, společný projekt “Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition”, grant programu mezinárodní spolupráce Aktion 23p20 (1999-2000)
 • University of Innsbruck, společný projekt “The structure and size of virtual regional hospital for a servicing zone with 100 000 inhabitants”, grant programu mezinárodní spolupráce Aktion (1999-2000)
 • University of Cambridge, Centre for Medical Informatics, Velká Británie, spolupráce na projektu “WAX” - vývoj inteligentních medicínských databází
 • Delft University of Technology, Nizozemí - přijímání mladých pracovníků z FM na odborné stáže.

V listopadu 1999 pořádala Fakulta managementu Workshop Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví 1999, a to ve spolupráci Centre for Clinical Informatics, Cambridge University a Společné laboratoře FM a ÚTIA AV ČR. Na jednodenním workshopu vystoupilo 6 přednášejících, z toho 3 z Cambridge University (Velká Británie).

 

6.2 Organizační, personální a materiální stránka

Vědecko-výzkumná činnost na VŠE je řízena prorektorem pro vědu a výzkum a proděkany pro vědu a výzkum, působícími na jednotlivých fakultách. Prorektorovi je podřízeno oddělení pro vědu a výzkum, složené ze dvou pracovníků pracujících na plný úvazek a jednoho pracovníka na poloviční úvazek (stav v prosinci 1999). Akademičtí pracovníci jsou zavázáni podílet se částí svých pracovních úvazků na vědecké práci a uplatňovat vědecké poznatky při výuce.

Od členů akademické obce se rovněž požaduje, aby svou odbornou kvalifikaci uplatnili při řešení problémů na úrovni obcí, regionů či na úrovni celostátní a to i v případech, kdy tato angažovanost nemá formu zvlášť placených činností.

VŠE garantuje vydávání tří vědeckých časopisů z oblasti ekonomických věd (Politická ekonomie, Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia), přičemž Politická ekonomie je mimořádně prestižním časopisem s kladným impakt faktorem.

Hlavním zdrojem financování vědecké činnosti jsou prostředky získané ve veřejných soutěžích. V rozhodující míře jde o projekty, které uspěly ve výběrových řízeních na GAČR (viz tab. 1). Všechny grantové projekty byly ve formě dílčích či závěrečných oponentur obhájeny a je předpoklad, že výsledky budou GAČR přijaty.

 

Tab. 6.1 Zapojení VŠE do vědeckovýzkumných projektů v roce 1999

 

 

F

Agentura Registr_čís Tit. před Přijmení řešitele Jméno Tit. za NEI INV Celk Název projektu

1

2

UNDP CEH98/001 Ing. Klvačová Eva CSc.

27

0

27

Human Development Report Czech Republic 1998

2

6

GAČR GA103/97/0825 prof. RNDr. Černý Jan DrSc.

110

0

110

Optimalizace dopravní obsluhy územních celků veřejnou osobní dopravou

3

4

GAČR GA201/98/1487 doc. Jiroušek Radim DrSc.

187

0

187

Bayesovské sítě

4

4

GAČR GA402/97/0614 prof. Ing. Hušek Roman CSc.

421

0

421

Ekonometrický přístup k makroekonomické analýze, prognóze a k optimalizaci hospodářské politiky. (Aplikace na českou ekonomiku)

5

5

GAČR GA402/97/0781 prof. Ing. Průcha Václav CSc.

500

0

500

Hospodářské a sociální dějiny Československa v letech 1918-1992

6

2

GAČR GA402/97/0786 doc. Ing. Kubišta Václav CSc.

641

0

641

Konkurenceschopnost české ekonomiky v mezinárodním srovnávání: Způsoby měření a vývoj v období ekonomické transformace

7

5

GAČR GA402/97/0793 doc. Ing. Šauer Petr CSc.

326

0

326

Ekologická politika - vyjednávání mezi znečišťovateli a autoritou

8

2

GAČR GA402/98/1203 doc. Ing. Chlumský Jiří CSc.

231

0

231

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky

9

1

GAČR GA402/98/1217 prof. Ing. Valach Josef CSc.

264

0

264

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky

10

1

GAČR GA402/98/1218 doc. Ing. Králíček Vladimír CSc.

74

0

74

Audit,jeho cíle,principy a metody v podmínkách transformující se ekonomiky

11

3

GAČR GA402/98/1219 prof. Ing. Synek Miloslav CSc.

659

0

659

Komplexní hodnocení českých podniků s ohledem na vývoj v EU
12

3

GAČR GA402/98/1221 prof. Ing. Kleibl Jiří CSc.

200

0

200

Řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do vytvářejícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů

13

3

GAČR GA402/98/1227 prof. Ing. Nový Ivan CSc.

253

0

253

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi

14

4

GAČR GA402/98/1481 doc. Ing. Doucek Petr CSc.

203

0

203

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou práci

15

4

GAČR GA402/98/1485 prof. Ing. Jílek Jaroslav CSc.

272

0

272

Varianty zdokonalování statistických indikátorů využitím standardů

16

4

GAČR GA402/98/1486 doc. RNDr. Klůfa Jindřich CSc.

69

0

69

Ekonomické aspekty statistických přejímek

17

4

GAČR GA402/98/1488 doc. Ing. Jablonský Josef CSc.

300

0

300

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování

18

4

GAČR GA402/98/1492 doc. Ing. Jablonský Josef CSc.

210

0

210

Simulační modely ekonomických procesů

19

5

GAČR GA402/98/1498 prof. Ing. Žák Milan CSc.

560

0

560

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace české ekonomiky a hospodářská politika ve 2. polovině 90. let

20

5

GAČR GA402/99/0501 prof. Ing. Žák Milan CSc.

363

0

363

Konvergence české ekonomiky k ekonomické úrovni zemí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy.

21

2

GAČR GA402/99/0507 doc.Ing Holub Alois DrSc.

276

80

356

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)

22

3

GAČR GA402/99/0514 doc.Ing. Koudelka Jan CSc.

124

0

124

Symbolika spotřebního chování v marketingu

23

4

GAČR GA402/99/0848 doc. PhDr. Pavlík Ján

142

31

173

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu

24

4

GAČR GA402/99/0852 doc. RNDr. Fiala Petr CSc.

295

0

295

Modelování a analýza produkčních systémů

25

1

GAČR spol. GA402/99/0894 doc. Ing. Kubátová Květa CSc.

62

0

62

Dějiny zdanění

F

Agentura Registr_čís Tit. před Přijmení řešitele Jméno Tit. za NEI INV Celk Název projektu

26

1

GAČR GA402/99/1204 Ing. Dvořák Petr

274

75

349

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu

27

1

GAČR GA402/99/1205 doc.Ing. Vomáčková Hana CSc.

62

0

62

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických změn

28

2

GAČR GA402/99/1213 doc. Ing. Cihelková Eva CSc.

224

0

224

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR

29

3

GAČR GA404/98/1565 doc. Ing. Kubálek Tomáš CSc.

15

0

15

Lovosicko ve středoevropské době laténské a římské

30

2

GAČR GA407/97/0796 doc. JUDr. Boháček Martin CSc.

220

0

220

Právní aspekty vzájemného propojení podniku (holdingu)

31

2

GAČR GA407/98/1207 doc. JUDr. Švarc Zbyněk CSc.

222

0

222

Podnikání zahraničních osob v tuzemsku - komparace právní úpravy v ČR a vybraných státech Evropské Unie

32

2

GAČR GA407/98/1214 prof. PhDr. Pecka Emanuel CSc.

102

0

102

Politická kultura v ČR

33

2

GAČR GA407/99/0508 prof.dr. Seifert Antonín

95

50

145

Československá zahraniční politika v období studené války

34

2

GAČR GA407/99/0510 prof. JUDr. Dědič Jan

168

0

168

Sbližování českého práva obchodních společností s právem Evropských společenství

35

2

GAČR GA407/99/1201 doc. JUDr. Spirit Michal

283

0

283

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

36

1

VNJH-PPVV HESP9908 doc. PhDr. František Ochrana DrSc.

20

0

20

Návrh systému celoživotního vzdělávání a inovačních programů přípravy vedoucích pracovníků veřejné správy ČR

37

6

MZDR spol. IZ4076 doc. Ing. Dvořák Pavel CSc.

95

0

95

Vytváření sítě vzdělávacích center zdravotnického managementu

38

4

MK spol KZ98P02UKK003 Ing. Sklenák Vilém CSc.

5

0

5

CASLIN - Union catalog of the Czech republic. Projekt of Chart cataloguing and filing of the Union catalog of the Czech Republic

39

4

MŠMT-Infra LB98063 doc. RNDr. Ivánek Jiří CSc.

300

1340

1640

Banka dat a modelů ekonomiky ČR

40

6

MŠMT-Kontakt ME 187 doc.Ing. Pudil Pavel CSc.

200

0

200

Rozpoznávání obrazů při aplikacích informačních technologií

41

1

MŠMT-Kontakt ME257 doc. Ing. Urbánek Václav CSc.

54

0

54

Decentralizace ve veřejných a místních financích v ČR a v republice Slovinsko, struktura,politika a vývoj v 90.letech a perspektivy pro blízkou budoucnost

42

4

MŠMT-4RP OK 403 (1999) doc. Jiroušek Radim DrSc.

250

0

250

MGT - technologie medicínských doporučení : formalizace

43

R-PE

MŠMT-Prez PG97120 prof. Ing. Žák Milan CSc.

300

0

300

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Praque Economic Papers

44

1

MŠMT-Prez PG97128 doc. Ing. Hamerníková Bojka CSc.

18

0

18

Sborník"Teoretické a praktické aspekty veřejných financí v ČR"

45

4

MŠMT-Prez PG99106 Ing. Řepa Václav CSc.

80

0

80

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií

46

4

MŠMT-Prez PG99107 Ing. Novotný Ota

29

0

29

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software

47

4

INCO COPERNICUS PL973121 doc. Jiroušek Radim DrSc.

305

0

305

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing Cost-Effective Standards

48

2

MZV RB 7/12/99 doc. Ing. Cihelková Eva CSc.

100

0

100

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky

49

5

MŽP SG/320/1/98 doc. Ing. Šauer Petr CSc.

1328

0

1328

Ekonomické aspekty rozšíření metody dobrovolného vyjednávání při řešení environmentálních problémů a plnění mezinárodních standardů v ochraně životního prostředí

F

Agentura Registr_čís Tit. před Přijmení řešitele Jméno Tit. za NEI INV Celk Název projektu

50

IEE

MŽP SG/320/3/98 doc. Ing. Jílková Jiřina CSc.

1425

0

1425

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí

51

5 IEEP

MŽP VaV/310/99 Ing. Remtová Květoslava CSc.

570

0

570

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích

52

4

MŠMT-Posíl VS 96 008 doc. Jiroušek Radim DrSc.

4703

0

4703

Laboratoř inteligentních systémů

53

2

MŠMT-Posíl VS 96 014 doc. Ing. Chlumský Jiří CSc.

3169

0

3169

Integrace České republiky do evropské ekonomiky

54

6

MŠMT-Posíl VS 96 063 doc.Ing. Pudil Pavel CSc.

1816

0

1816

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu

55

4

MF-Itálie doc. Jiroušek Radim DrSc.

95

0

95

Intelligent systems: Reasearch and education

56

4

MŠMT-Kontakt doc. Jiroušek Radim DrSc.

58

0

58

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks

23354

1576

24930

Vysvětlivky: NEI - prostředky přidělené na neinvestiční výdaje v tis. Kč
INV - prostředky přidělené investiční výdaje v tis. Kč
Celk- celkové prostředky v tis. Kč

 

V závislosti na prostředcích získaných pro výzkum ve veřejných soutěžích se po určitých korekcích na počty doktorandů a vědecky kvalifikovaných učitelů přiděluje dotace na nespecifikovaný výzkum. Tato dotace má velmi logické poslání, neboť v kategoriích grantů a výzkumných záměrů mohou uspět jen návrhy, které prokáží, že pro projektovaný výzkum má instituce k dispozici již vysoce kvalifikovaný tým pracovníků. Pokud by nebyly k dispozici prostředky, z nichž mohou instituce financovat výzkum v nových oborech nebo podporovat začínající výzkumníky, zakonzervovalo by to vývoj jak tematicky tak i personálně.

 

Dalším zdrojem financování jsou v roce 1999 nově zavedené výzkumné záměry na dobu pěti let. Jednotlivé fakulty VŠE vypracovaly návrhy výzkumných záměrů v rozsahu daných finančních částek, vypočtených podle stejného klíče, podle kterého získala VŠE prostředky pro tento účel jako celek (viz tab. 6.2). Za úspěch lze považovat, že se podařilo všechny výzkumné záměry prosadit k realizaci bez vrácení k přepracování, což by v souladu s příslušnou prováděcí vyhláškou znamenalo krácení prostředků o 10%. Jak se může později ukázat, pro vlastní výzkumnou práci jsou výzkumné záměry obtížnou kategorií, protože na jedné straně je nutné do záměru vtělit konkrétní program výzkumu na pět let a současně umožnit většímu počtu badatelů, aby se na záměru podíleli, neboť vzhledem k výši přidělených prostředků může mít v podmínkách VŠE každá fakulta pouze jeden až tři záměry. Na sklonku roku 1999 a na začátku roku 2000 úspěšně proběhly obhajoby všech výzkumných záměrů a lze tedy předpokládat, že všechny záměry budou pokračovat i v roce 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.2 Výzkumné záměry fakult VŠE v Praze

Fakulta

Identifikační kód výzkumného záměru Titul Jméno Příjmení řešitele Tit.za Název výzkumného záměru Celkem r.1999
v tis. Kč

1

MSM311100001 Prof. Ing. Ondřej Asztalos CSc. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

799

2

MSM311200001 Doc. Ing. Jiří Chlumský CSc. Ekonomické, politické a právní problémy integrace České republiky do světové ekonomiky

1376

3

MSM311300001 Prof. Ing. Ivan Nový CSc. Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí

823

4

MSM311401001 Doc. RNDr. Jan Pelikán CSc. Modely a metody pro ekonomické rozhodování

831

4

MSM311402001 Prof. Radim Jiroušek DrSc. Metody exploatace informačních zdrojů

810

4

MSM311403001 Doc. Ing. Jan Pour Csc. Systémová integrace a informační management

831

5

MSM311500001 Prof. Ing. Vojtěch Spěváček DrSc. Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti

1075

6

MSM311600001 Doc. Ing. Pavel Pudil CSc. Multidisciplinární podpora managementu

1154

Celkem

7699

 

Zájem studentů o vědeckou práci velmi pozitivně ovlivňuje soutěž ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce). Studenti - účastníci této soutěže - se zde většinou poprvé setkají s problémy samostatné vědecké práce, naučí se připravit práci k publikaci a obhájit ji před odbornou veřejností. Od roku 2000 se VŠE zapojí i do mezinárodní soutěže o nejlepší studentskou práci, jejíž organizace se zatím ujala Ekonomická universita v Bratislavě a lze očekávat, že se soutěž bude časem pořádat střídavě na různých ekonomických universitách ve střední Evropě.

Bude nutné vyřešit problém s financováním této soutěže. Jde ročně o částku okolo 180 000 Kč, což při 13 000 studentech, kteří se soutěže mohou zúčastnit a při 60 oceněných studentech, není tolik. (Stačí uvážit, kolik stojí vydání sborníku vítězných prací, obvykle v rozsahu okolo 450 stran.) Zatím se soutěž do značné míry financuje z nadačních zdrojů, které jsou ovšem velmi nespolehlivé, takže do poslední chvíle není jasné, v jakém rozsahu bude možné v roce 2000 soutěž uspořádat.

 

6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je na VŠE dobře fungující agendou. Sestává zejména z těchto položek:

(1) Smluvně podložená nebo tradičně fungující spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi. (Viz oddíl 9 této Výroční zprávy a ve specifikaci výzkumu na jednotlivých fakultách v oddílu 6.1)

(2) Granty řešené ve spolupráci se zahraničními vysokými školami a institucemi.

(3) Pořádání mezinárodních akcí, zejména vědeckých konferencí a seminářů. (Přehled o těchto akcích je v oddílu 11 této Výroční zprávy a ve výše uvedeném oddílu 6.1.)

(4) Přijímání zahraničních badatelů a studentů v doktorském stupni studia (Podrobněji viz oddíl 9 této Výroční zprávy).

(5) Účast akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých publikačních a edičních aktivitách. Podrobný přehled o zapojení do uvedených aktivit lze získat z databáze RIV, kde mají za rok 1999 akademičtí pracovníci VŠE 407 záznamů, z toho 115 publikací je cizojazyčných.

Vzhledem k tomu, že výzkum klíčových společenskovědních témat je dnes převážně mezinárodní záležitostí, je mezinárodní mobilita akademických pracovníků VŠE nutnou podmínkou pro úspěšnou vědecko-výzkumnou činnost. Účast na grantových projektech zpravidla poskytuje možnost účasti na odborných konferencích nebo možnost krátkodobé návštěvy pracovišť, zabývajících se obdobnou výzkumnou problematikou vlastně kdekoliv na světě. Vzhledem k tomu, že objem každoročně získaných grantových prostředků na VŠE není zanedbatelný, a vzhledem k tomu, že naléhavé případy lze profinancovat i z prostředků nespecifikovaného výzkumu, je krátkodobá mezinárodní mobilita vcelku bezproblémovým aspektem vědecké činnosti na VŠE.

V položce dlouhodobé spolupráce a mobility je situace podstatně složitější. Pří vytíženosti akademických pracovníků v pedagogickém procesu si jen málokterý vedoucí katedry může dovolit uvolnit člena katedry na dále než jeden až dva týdny.

Otázkou zůstává, v jaké míře se na které oblasti v mezinárodní vědecké spolupráci orientovat. Prioritou zůstávají země EU a USA. V rámci 5RP je zatím potvrzena účast dvou výzkumných týmů z VŠE (z FIS a FM) na mezinárodních projektech.

 

6.4 Spolupráce s AV ČR, resortními útvary a nevládním sektorem

Spolupráce se realizuje zejména účastí akademických pracovníků na řešení úkolů pocházejících přímo z praxe hospodářské politiky (např. Národní rozvojový plán ČR). Výzkumná činnost je prováděna ve spolupráci s významnými domácími i zahraničními výzkumnými pracovišti jako je ČNB, ČSÚ, Národohospodářský ústav Akademie věd, Sociologický ústav Akademie věd, Výzkumný tým makroekonomických analýz a prognóz Komerční banky, Vídeňský institut pro mezinárodní srovnání WIIW, Výzkumný ústav švédského průmyslu IUI, aj.

K další spolupráci, ale i konfrontaci ekonomické teorie a praxe dochází na půdě seminářů Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku, které probíhají přibližně jednou za měsíc a v rámci kterých se k určitému ekonomickému tématu vždy vyjadřuje několik specialistů, přičemž alespoň jeden je z akademické obce a alespoň jeden je odborník praxe. Tyto diskusní semináře jsou pořádány již od  r. 1997 a od té doby se jich uskutečnilo již okolo dvou desítek. Další a velice významné spojení akademické obce (a v tomto případě zejména studentů) s praxí lze spatřovat v získání mnoha předních českých ekonomických odborníků jako vedoucích diplomových a bakalářských prací studentů.

Významná je i účast řady akademických pracovníků VŠE ve správních a dozorčích radách podniků a v jejich představenstvech, či jejich působení na místech poradců, konzultantů a oponentů různých výzkumných projektů. Ze spolupráce s nevládním sektorem je možno uvést zejména akce pro organizaci Člověk v tísni, pořádání přednášek pro zahraniční studenty a přípravu konference o sociální doktríně ČR. K rozvoji vědeckého života v České republice přispívá i účast akademických pracovníků školy v redakčních radách odborných a vědeckých časopisů.

V rámci projektu “Posílení výzkumu na VŠ” byla již v roce 1996 vytvořena Společná laboratoř Fakulty managementu a ÚTIA AV ČR. Pracovníci tohoto společného pracoviště VŠE a jednoho z významných ústavů AV ČR se účastní řešení projektu “Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu”.Výsledky společného pracoviště jsou při všech průběžných oponenturách velmi kladně hodnoceny. Jen za rok 1999 publikovali jeho členové 52 prací, z toho 7 v zahraničních časopisech a 18 ve sbornících mezinárodních konferencí.

Významnou akcí z oblasti vědeckovýzkumné práce byla odborná gesce Konference o obchodu a rozvoji v ČR, kterou zajišťuje Fakulta mezinárodního obchodu. Konference se koná od roku 1995 každoročně za účasti pracovníků tuzemských a zahraničních vysokých škol a vědeckých institucí.

 

6.5 Zapojení školy do rozvojových projektů

Rozvojové projekty velmi významným způsobem přispívají k rozvoji vědecko-výzkumné základny školy a podstatným způsobem pomáhají zvýšit úroveň pedagogického procesu. Mezi projekty uvedenými v tabulce 6.3 jsou to zejména granty FRVŠ (Fondu rozvoje vysokých škol).

Tab. 6.3 Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 1999

F

Agentura Registr

čís

Tit.před Přijmení řešitele Jméno Tit. za NEI Inv Celk Název projektu

1

2

AKTION 25p6 prof.PhDr. Škaloud Jan CSc.

81

0

81

Od emancipace k integraci

2

3

AKTION 22p5 prof.Ing. Malý Milan CSc.

40

0

40

Analysis of factors influencing leadership style and organizational of the corporations

3

6

AKTION 23p20 doc.Ing. Pudil Pavel CSc.

80

0

80

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition

4

6

AKTION 24p18 MUDr. Střítecký Rudolf

27

0

27

The structure and size of virtual regional hospital for servicing zone with 100 000 inhabitants

5

4

EU Cebusnet Ing. Rosický Antonín CSc.

106

0

106

Invitation to an Workshop “European Business Best Practises"

6

1

FRVŠ F5 1735 doc. Ing. Hamerníková Bojka CSc.

71

0

71

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky

7

1

FRVŠ F5 1734 doc. Ing. Svátková Slavomíra CSc.

184

0

184

Vedlejší specializace DANĚ

8

2

FRVŠ G51738 doc. Ing. Cihelková Eva CSc.

55

0s

55

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstandardnímu poznání

9

3

FRVŠ F5 1741 doc. Ing. Soukup Jindřich CSc.

188

0

188

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR

10

3

FRVŠ F5 1740 Mgr.Ing. Jarošová Eva

91

0

91

Inventář metod výcviku sociálních a manažerských dovedností studentů-ekonomů

11

4

FRVŠ A 1742 doc.RNDr. Drbal Pavel CSc.

62

380

442

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů

12

4

FRVŠ F5 1747 doc.PhDr. Pstružina Karel CSc.

87

0

87

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy

13

6

FRVŠ F5 1752 Ing. Jelínek Jiří CSc.

60

0

60

Podpora moderních metod výuky

14

6

FRVŠ G5 1754 Ing. Plešingr Jan

42

0

42

Návrh řešení informačního systému FM

1174

380

1554